|

Et grønt skifte i norsk næringsliv

1 Leave a comment on paragraph 1 2 Det store samfunnsprosjektet de neste årene i Norge er det grønne skiftet fra oljeøkonomi til grønne arbeidsplasser. Nedturen i oljeindustrien de siste årene har vist oss at norsk økonomi har blitt sårbar på grunn av satsing på olje og gass. Men i stedet for en politikk som gjør at titusenvis brått blir arbeidsledige over natta uten en plan, vil De Grønne føre en forutsigbar politikk som gradvis faser ut olje- og gassindustrien over en 15-årsperiode. 

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Inspirert av hvordan myndighetene bidro aktivt til å bygge opp norsk olje- og gassindustri, vil vi at myndighetene satser målrettet på sektorer der Norge har naturgitte fortrinn, som fornybar energi, foredling av biologiske ressurser, og marine og maritime næringer. Gjennom en aktiv næringspolitikk vil De Grønne bidra til at kompetansen som er utviklet av dyktige arbeidere i olje- og gassnæringen kan finne nye bruksområder.

3 Leave a comment on paragraph 3 1 Et av Norges fremste konkurransefortrinn er at vi har mye natur og store havområder med velfungerende artsrike økosystemer. Her finnes enorme fornybare ressurser som kan erstatte produkter og materialer som i dag er basert på olje og gass. Bærekraftig bruk av disse forutsetter imidlertid kunnskap om norsk natur og arter på et helt annet nivå enn i dag. De Grønne vil gjøre det mulig og attraktivt å skape og benytte seg av denne kunnskapen. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Gjennomføre en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien over en 15-årsperiode, og stanse leting og utbygging på norsk sokkel, herunder Johan Sverdrup fase 2. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Gi gode skattevilkår til grønne næringer inspirert av dagens fordeler til olje- og gassindustrien. 

7 Leave a comment on paragraph 7 1 • Fjerne alle skattefordeler og subsidier til petroleumsvirksomhet og avskaffe TFO-ordningen. 

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Føre en næringspolitikk basert på aktive politiske prioriteringer av sektorer og teknologier der Norge har naturlig fortrinn. 

9 Leave a comment on paragraph 9 3 • Gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som havvind, biogass, solenergi,bølgekraft og geotermisk energi.

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Redusere risiko for investeringer i grønt næringsliv blant annet ved å opprette flere såkornfond, skattefordeler og direkte statlige investeringer.

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Flytte offentlige forskningsmidler fra oljeindustrien til innovasjon i grønne næringer.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Satse målrettet på omstilling av kompetanse og teknologi i olje- og gassindustrien og leverandørindustrien.

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Gi statlig omstillingsstøtte til kommuner og lokalsamfunn som mister arbeidsplasser innenfor olje- og gassindustrien. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Samarbeide med næringsliv, forskningsmiljøer og organisasjoner om et nasjonalt løft for bioøkonomi og bioprospektering, og etablere Bionova som pådriver for utvikling av bionæringer og bioteknologi. 

15 Leave a comment on paragraph 15 2 • Samarbeide med den maritime næringen for å gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon, og etablere Marinova som pådriver for en framtidsrettet skipsindustri. 

16 Leave a comment on paragraph 16 1 • Sørge for at energipolitikken gir gode vilkår for industrinæringer og datasentre. 

17 Leave a comment on paragraph 17 3 • Erstatte kulldriften på Svalbard med satsing på nye næringsveier som fornybar energi, romfart og kommunikasjon, forskning og reiseliv.

18 Leave a comment on paragraph 18 0 Les mer om De Grønnes skatte- og avgiftspolitikk for et grønt skifte i kapittelet “Skatter og avgifter”.

Side 27

Source: https://databank.mdg.no/program/et-gront-skifte-i-norsk-naeringsliv/