|

Et sterkt offentlig helsevesen

1 Leave a comment on paragraph 1 0 De Grønne vil sikre et sterkt offentlig helsevesen som gir alle lik rett til god omsorg og sikker behandling av høy kvalitet. Pasientens behov skal stå i sentrum. Helsevesenets evne til raskt å diagnostisere og behandle må kombineres med målrettet rehabilitering og forebygging. Samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten må styrkes. Det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet må styrkes i betydelig grad for å sikre mennesker med kroniske sykdommer, alvorlige/ akutte psykiske lidelser og/ eller rusproblemer adekvat behandling og god omsorg.

2 Leave a comment on paragraph 2 2 De Grønne mener det er viktig å sikre regional styring av spesialisthelsetjenesten. Vi vil opprettholde et godt tilbud på lokalsykehusene i tråd med den medisinske utviklingen og befolkningens behov. Samtidig er det på flere områder behov for økt nasjonal samordning, som eksempelvis innen IKT-tjenester og utvikling av velferdsteknologi.

3 Leave a comment on paragraph 3 2 I dag bruker leger og sykepleiere for mye tid på papirarbeid, mens viktige prioriteringer blir tatt av andre enn helsefagarbeidere. De Grønnes helsepolitikk bygger på tillit til fagfolkene. Helsefaglige vurderinger må veie tungt i beslutninger om styring og organisering av helsesektoren. Økende etterspørsel etter helsetjenester og økende kostnader knyttet til nye legemidler og behandlingsmetoder vil kreve vanskelige prioriteringer i årene fremover. Det vil være nødvendig med gode kriterier og retningslinjer for prioritering mellom pasientgrupper.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 Norske leger har hatt vide unntak fra arbeidsmiljøloven. Dette har ført til lange og anstrengende vakter, og arbeidsperioder uten tilstrekkelig fri/ hvile. De Grønne mener at norske arbeidstakere generelt skal ha et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid og uforsvarlige arbeidsforhold. Dette er særdeles viktig innen helsesektoren av hensyn til pasientsikkerheten.

5 Leave a comment on paragraph 5 0 De Grønne mener offentlige midler som hovedregel bør gå til å finansiere det offentlige helsevesenet. Et begrenset innslag av ideelle og private aktører kan bidra til å øke kvaliteten og mangfoldet i helsetilbudet er derfor positivt. Samtidig mener De Grønne at det er viktig å motvirke en todeling av helsevesenet der personer med god økonomi kan kjøpe seg til bedre behandling. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 De Grønne vil:

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Sikre et sterkt offentlig finansiert helsevesen, der private aktører kun er et supplement. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Sikre regionalt samarbeid om pasientfordeling, bemanning og fagutvikling i spesialisthelsetjenesten.

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Utrede ny sykehusstruktur der fordyrende og unødvendige administrative mellomledd og byråkrati fjernes.

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Gjennomgå erfaringene med fritt behandlingsvalg, for å få klarhet i kostnader og innvirkning på det offentlige helsevesenet, før reformen eventuelt utvides. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Opprettholde gode og fullverdige lokalsykehus med akuttfunksjon som er tilpasset den medisinske utviklingen og behovet i lokalbefolkningen.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • De Grønne vil gjennomføre et nasjonalt løft for å sikre tilstrekkelig antall sengeplasser både i somatiske og psykiatriske avdelinger til at beleggsprosenten blir forsvarlig, og pasienter får den helsehjelpen de trenger.

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Styrke trepartssamarbeidet og kollektivt vern av arbeidstakere i sykehus.

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Forsterke samhandlingsreformen gjennom bedre samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, spesielt når det gjelder psykisk helse. 

15 Leave a comment on paragraph 15 2 • Gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten, med øremerkede midler og bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Samarbeide med helseprofesjonene for å begrense rapportering og byråkrati. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Øke bruken av teknologiske løsninger og satsning på brukervennlig velferdsteknologi i det kommunale helse- og omsorgstilbudet.

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Stille krav om dokumentert effekt for alle behandlingsformer som berettiger trygderefusjon. 

19 Leave a comment on paragraph 19 1 • Sørge for at alle gravide får tilgang til jordmor i svangerskapsomsorgen. 

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • Innføre egne miljøplaner og miljøsertifisering på alle offentlige helseinstitusjoner. 

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Legge til rette for at ideelle organisasjoner og frivillige kan tilby tjenester som supplerer vårt offentlige helsevesen.

Side 58

Source: https://databank.mdg.no/program/et-sterkt-offentlig-helsevesen/