|

Fag- og yrkeskompetanse

1 Leave a comment on paragraph 1 1 De Grønne vil føre en politikk for fag- og yrkesopplæringen som sørger for at vi har god rekruttering til avgjørende oppgaver og næringer i fremtiden. Både dimensjoneringen av opplæringstilbudet og innholdet i opplæringen må tilpasses de enkelte næringenes behov og samfunnets stadig raskere utvikling. Ikke minst må yrkeskompetansen utvikles i takt med næringslivets økende bidrag til bærekraftig utvikling av samfunnet vårt.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Kompetansekrav, teknologi og arbeidsmarkedet vil stadig være i endring og yrkesutøverne må få ta del i denne utviklingen. Elever må få en virkelighetsnær opplæring som gir mulighet til å lære yrkesutøvelsen skikkelig. Da er dybdelæring, spesialisering og mulighet til å prøve seg avgjørende. Mestring av faget sitt er det beste utgangspunktet for tverrfaglighet, kreativitet, innovasjon og omstilling både under opplæring og i arbeidslivet. Dette krever nært samarbeid med næringsliv og fagmiljøer og fleksibilitet i organiseringen av fag- og yrkesopplæringen.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Ha mer fleksibel og tilpasset fordeling av læretiden i bedrift i hele opplæringstiden. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Tilby mer spesialisering på vg1 og åpne for at fylkeskommuner kan samarbeide om opplæringstilbud på spesielle fagområder. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Videreføre og styrke arbeidet med yrkesretting av fellesfagene.

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Gjøre det enklere å ta omvalg i videregående opplæring og å ta fag- og yrkesopplæring senere i livet.

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Bevare fagskolenes egenart som videreutdanning og spesialisering bygget på fag- og yrkesopplæring. 

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Øke andelen lærere på yrkesfag med både yrkes- og pedagogisk kompetanse.

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Legge til rette for at skole, bedrifter og nærmiljø tilbyr opplæring som ivaretar lokale ressurser og tradisjoner, og det lokale næringslivets etterspørsel. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Stille kompetanse- og kvalitetskrav til instruktører og oppfølgingen av læreplanen for fagopplæring i bedrift.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger og øke lærlingtilskuddet i statsbudsjettet. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Stille strengere krav i offentlige anbud om bruk av lærlinger og fagarbeidere

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Sikre finansiering til videregående skoler, fagskoler og folkehøgskoler innen økologiske eller andre bærekraftige fagområder. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Gi fullt utstyrsstipend til elever på linjer der det er behov for særskilt utstyr for å gjennomføre utdanningen. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Gjennomgå rådsstruktur og styringsorganer i fag- og yrkesopplæringen nasjonalt og regionalt, for å sikre at opplæringen blir mer relevant for elever og samfunn.

Side 49

Source: https://databank.mdg.no/program/fag-og-yrkeskompetanse/