|

Fiskeri

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Havene, fjordene og vassdragene i Norge rommer rike økosystemer og unike naturressurser. De har vært kilde til mat, arbeidsplasser, aktiviteter og bosetting over hele landet i tusenvis av år. De Grønnes fiskeri- og havbrukspolitikk vil gi fremtidige generasjoner samme mulighet til å høste av disse naturverdiene. Da må økosystemperspektivet og bærekraftig forvaltning av fisk og alle biologiske ressurser i havet legges til grunn. En grønn kystpolitikk må stanse overbeskatning, forurensing og andre miljøtrusler og sikre mat, arbeidsplasser og innovasjon og kunnskapsutvikling som hele samfunnet har glede av.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 De Grønne vil at kystfiskeflåten skal være ryggsøylen i fiskerinæringen, med havfiskeflåten som supplement for å høste av flere ressurser. Fiskeressursene langs kysten bør forvaltes og videreforedles lokalt. Slik kan vi legge grunnlaget for en sterk sjømatnæring som sikrer sysselsetting og bosetting langs kysten. Økt fokus på kvalitet, bærekraft og markedsføring vil gjøre norsk sjømat til et enda mer etterspurt produkt. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Grunnlovsfeste at fiskeriressursene i havet tilhører folket. 

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Beholde deltakerloven, havressursloven og fiskesalgslagsloven, med strenge grenser for antall kvoter et rederi kan eie. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Ta hensyn til rekruttering og sysselsetting ved utdeling av kvoter og overføre kvoter fra havfiskeflåten til kystfiskeflåten hvis leveringsforpliktelsene ikke oppfylles. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Si nei til evigvarende kvoter.

8 Leave a comment on paragraph 8 2 • De Grønne ønsker ikke at kvoter skal kunne kjøpes og selges på det åpne markedet og at kvoter som ikke lenger er i bruk skal gå tilbake til staten. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Ta initiativ til et internasjonalt forbud mot utkasting av fisk. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Styrke fiskerioppsynets lokale tilstedeværelse langs hele kysten og trappe opp arbeidet med å forebygge ulovlig fiskerivirksomhet. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Forby bunntråling.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Etablere en tilskuddsordning for elektrifisering av fiskeflåten slik at kystflåten raskt kan bli utslippsfri. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Oppskalere innsatsen mot marin forsøpling kraftig ved å styrke tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling, etablere en Skjærgårdstjeneste i hele landet og etablere mottaksanlegg for avfall langs kysten. 

14 Leave a comment on paragraph 14 1 • Arbeide mot nedbygging av dagens fiskefelt. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Følge opp forslagene fra kystfiskeutvalget i 2008 om egen lov og forvaltning for kystfisket i Finnmark. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Ta initiativ til å utvikle “Fiskerens marked” etter modell fra “Bondens marked”. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Arbeide internasjonalt mot overbeskatning av fisk og andre marine arter.

18 Leave a comment on paragraph 18 1 Les mer om De Grønnes forslag til en bærekraftig havbruks- og fiskeripolitikk i kapitlene “Livet i havet” og “Oppdrettsindustrien”.

Side 33

Source: https://databank.mdg.no/program/fiskeri/