|

Flyktninger og asylpolitikk

1 Leave a comment on paragraph 1 0 FNs klimapanel har advart om at klimaendringer kan innebære store flyktningstrømmer i tiårene som kommer. Å løse klimaproblemene blir avgjørende, sammen med en aktiv fredspolitikk og styrking av demokrati, menneskerettigheter og økonomisk utvikling. Internasjonalt samarbeid er tvingende nødvendig om vi skal skape en verden der færre mennesker fortvilet ser seg nødt til å forlate sine hjem. 

2 Leave a comment on paragraph 2 2 Norge har et grunnleggende ansvar for å bidra i en verden der mange er på flukt fra krig, forfølgelse og klimaendringer. De Grønne vil stå opp for flyktningretten, og ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningpolitikk. Den vil være forankret i anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger, og i våre lange tradisjoner for å bidra internasjonalt og her hjemme. Et tett samarbeid i Europa og med land i Europas nærområder er nødvendig for å ivareta asylsøkeres og flyktningers grunnleggende rettigheter, og for å ivareta både flyktningene og den økonomiske, økologiske og sosiale bærekraften i landene som tar imot dem.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Både i konfliktsituasjoner og som flyktninger er kvinner og barn ofte særlig utsatte. De Grønne vil derfor støtte målrettede hjelpetiltak på området. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Styrke den humanitære bistanden for å hjelpe internt og regionalt fordrevne mennesker. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Grunnlovsfeste retten til å søke asyl. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • At Norge solidarisk skal ta imot en anstendig andel kvoteflyktninger i samsvar med FNs anbefalinger. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Arbeide for internasjonale avtaler som sikrer lovlige veier til Europa for dem som trenger beskyttelse. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Bidra til felleseuropeiske løsninger for å ivareta mennesker på flukt. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Legge større vekt på hensynet til barnets beste i asylsaker.

11 Leave a comment on paragraph 11 0  • Gi bedre beskyttelse til mennesker som flykter på grunn av miljøkatastrofer og naturødeleggelser.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Verne om retten til familieliv ved å sikre at flyktninger og andre utlendinger har reell mulighet til å være sammen med familiemedlemmer i Norge. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Forkorte saksbehandlingstiden i asyl- og familieinnvandringssaker. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Styrke rettshjelpen i utlendingssaker og gi bedre informasjon om flyktningers rettigheter. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Styrke rettssikkerheten til asylsøkere i søknads- og klageprosessen, og gi asylsøkeren rett til personlig fremmøte og juridisk bistand i behandlingen av en ankesak.

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Styrke kompetansen hos utlendingsforvaltningen i LHBT+-spørsmål og sikre mennesker som flykter på grunn av sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning mulighet til å søke asyl i Norge.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Legge til rette og motivere for frivillig retur, og gjennomføre raskere retur etter endelig avslag.

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Gi oppholdstillatelse til papirløse voksne som har bodd i Norge i sju år og barn som har vært her i fire år. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Styrke arbeidet med å identifisere statsløse, og gi dem rettighetene som følger av FN-konvensjonen om statsløses stilling.

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • Ikke frata noen statsborgerskap hvis det fører til at de blir statsløse.

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Oppheve ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år. 

22 Leave a comment on paragraph 22 0 • Ikke returnere mennesker til land som av FN defineres som utrygge.

23 Leave a comment on paragraph 23 0 • Sikre at beboere på asylmottak får rett til behandling av traumer, og god oppfølging.

Side 80

Source: https://databank.mdg.no/program/flyktninger-og-asylpolitikk/