|

Folkehelse

1 Leave a comment on paragraph 1 5 Helseutgiftene per innbygger i Norge er i kraftig vekst. Dette skyldes ikke bare at befolkningen blir eldre, men også en økende utbredelse av livsstilssykdommer, usunt kosthold og psykiske plager forårsaket av prestasjons- og forbrukspress samt dårlig tid og mye stress. De Grønne vil særlig investere i barn og unges fysiske og psykiske helse. Vi vil skape en oppvekst preget av fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer og tilgang på trygge voksne i helsevesen og skoler. 

2 Leave a comment on paragraph 2 2 De Grønne vil i økende grad prioritere forebygging fremfor reparasjon på alle områder i samfunnet. Et mer bærekraftig samfunn fremmer bedre helse i befolkningen. Sykdom og skader kan likevel ikke unngås. Samtidig som vi ivaretar mennesker med arvelige, medfødte og ervervete sykdommer og skader må tidlig innsats og forebyggende helsearbeid prioriteres i større grad enn nå. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Antibiotikaresistens er en alvorlig trussel mot planter, dyr og mennesker. Norge er et særlig ressursrikt land, og De Grønne vil derfor at vi tar spesielt ansvar for å bidra internasjonalt til å løse dette problemet. Vi kan redusere problemet betydelig ved å begrense overforbruk og feil bruk av dagens antibiotika og å bidra til å utvikle nye.

4 Leave a comment on paragraph 4 3 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten, med øremerkede midler og bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Forsterke samhandlingen mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Gjennomføre en nasjonal utrullingsplan for trygge skoleveier, slik at flere barn kan sykle og gå til skolen. 

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Sørge for renere luft i norske byer ved å redusere biltrafikken, øke kollektivt transporttilbud og gi lokalpolitikere bedre muligheter til å innføre restriksjoner og stimulere til utskiftning av rentbrennende vedovner.

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Styrke kompetansen på ernæring og forebyggende helsearbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester, samt i sykehus. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Tilby sunn mat i offentlige kantiner, institusjoner og tjenestesteder i tråd med kostholdsråd fra helsemyndighetene.

11 Leave a comment on paragraph 11 1 • Gjøre det enkelt og lønnsomt å velge produkter som ikke er helseskadelige eller miljøskadelige. 

12 Leave a comment on paragraph 12 1 • Styrke norsk forskning på miljøgifter og forurensning, inkludert forskning på hormonforstyrrende og andre skadelige stoffer inkludert cocktail-effekter. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Legge bedre til rette for bruk av vitenskapelig dokumentert ikke-medikamentell tilnærming særlig i primærhelsetjeneste og psykisk helsevern. 

14 Leave a comment on paragraph 14 1 • Prioritere midler til vaksinasjon. 

15 Leave a comment on paragraph 15 1 • Informere om konsekvensene av antibiotikabruk. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Ytterligere redusere bruken av antibiotika i matproduksjon i Norge. 

17 Leave a comment on paragraph 17 1 • Sette ambisiøse mål for redusert bruk av antibiotika i norsk helsevesen og innta en lederrolle i dette arbeidet internasjonalt.

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Jobbe for å løse markedssvikten som hindrer forskning på de viktigste sykdommene, og som hindrer verdens befolkning tilgang til livsviktige medisiner.

19 Leave a comment on paragraph 19 1 • Utrede fjerning eller endring av patentsystemet for legemidler.

20 Leave a comment on paragraph 20 0 Les mer om De Grønnes tiltak for å skape et helsefremmende samfunn i kapitlene “Forurensing og miljøgifter”, “Sykkel og gange”, “Jordbruk”, “Oppdrettsindustrien” og “Friluftsliv og idrett”.

Side 57

Source: https://databank.mdg.no/program/folkehelse/