|

Folkestyre i det 21. århundre

1 Leave a comment on paragraph 1 0 I flere andre land ser vi en fremvekst av folkelig motstand mot den økonomiske og strukturelle politikken som har vært ført. Norge er et velfungerende demokrati med kort vei til politisk innflytelse, men demokratiet må uansett hele tiden fornyes og utvikles for å sikre legitimitet og bred deltakelse blant innbyggerne. Det er spesielt viktig å engasjere ungdom i demokratiet. 

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Heldigvis har mulighetene for åpenhet og deltakelse aldri vært større. Det ligger et stort ansvar i å benytte disse mulighetene til å styrke den enkeltes og fellesskapets muligheter og ansvar. Alt kan ikke løses gjennom vedtak og lover, men ved å skape en kultur der vi viser ansvar og tillit. De Grønne vil legge til rette for nye arenaer for deltakelse, og styrke innsyn og åpenhet rundt politiske beslutninger og bidra til en sunn, inviterende og saklig offentlighet.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Sette i gang en større offentlig utredning om en demokratireform som skal gi økt maktspredning og ruste demokratiet for det 21. århundre.

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Arbeide for å øke valgdeltakelsen ved nasjonale og lokale valg. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Delta i den offentlige debatten på en saklig og inkluderende måte, og sørge for at det er mulig å ettergå og vurdere de påstandene vi kommer med.

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Arbeide for at det skal være mulig og interessant å delta i politiske prosesser og debatter også for dem som ikke har lang fartstid i partipolitikk og offentlig forvaltning. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Innføre en nasjonal forslagsrett der borgere kan få en sak behandlet på Stortinget med et tilstrekkelig antall underskrifter. 

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Gi velgerne større påvirkning over hvem som velges inn på Stortinget ved at de kan kumulere stortingskandidater når de stemmer. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Sikre forutsigbar støtte til frivillige organisasjoner.

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • I større grad benytte folkeavstemninger og innbyggerhøring for at hver borger skal kunne delta i viktige beslutninger.

12 Leave a comment on paragraph 12 1 • Opprette et åpent tilgjengelig lobbyregister for Stortinget. 

13 Leave a comment on paragraph 13 1 • Arbeide for at folkevalgte organer reflekterer mangfoldet i befolkningen best mulig. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Sikre folk med nedsatt funksjonsevne mulighet til å delta i samfunnsliv og demokratiske arenaer. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Gjøre politikeres stemmegivning fra kommunestyrer og fylkesting enkelt tilgjengelig på nett og i maskinlesbart format. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Ta initiativ til sterkere globalt samarbeid om muligheter og etiske eller demokratiske problemstillinger knyttet til kunstig intelligens.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Etablere en ombudsperson for fremtidige generasjoner. 

18 Leave a comment on paragraph 18 3 • Senke stemmerettsalderen til 16 år. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Utarbeide nasjonale retningslinjer som sikrer at barne- og ungdomsråd får reell og meningsfull innvirkning. 

20 Leave a comment on paragraph 20 2 • At barn og unge skal ha rett til medbestemmelse etter evne i alle sammenhenger som angår dem.

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Styrke satsingen på klarspråk i det offentlige.

22 Leave a comment on paragraph 22 0 Les mer om De Grønnes tiltak for å sikre deltagelse og frihet for alle i kapittelet “Frihet og mangfold”.

Side 12

Source: https://databank.mdg.no/program/folkestyre-i-det-21-arhundre/