|

Fornybar energi

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Rundt halvparten av energiforbruket i Norge kommer fremdeles fra fossil energi, til tross for at nesten all strømmen vi produserer er fornybar. De Grønne vil føre en energipolitikk som erstatter fossil energibruk med fornybar. En grønn energipolitikk prioriterer energisparing fremfor nye utbygginger og setter hensynet til norsk natur, teknologiutvikling og potensial for globale utslippskutt foran mest mulig produksjon. 

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. De Grønne vil ha en storstilt satsing på energisparing i det offentlige, næringslivet og i de tusen hjem. For å spare energi og få effektive, gode bygg må vi bruke støtteordninger, energikrav, miljøavgifter og ny teknologi. Vi vil legge til rette for at ny teknologi som tingenes internett og automatiske målere skaper en positiv konkurranse om å bruke mindre energi. Dagens rammebetingelser for kraftbransjen med lave kraftpriser og svært lav friinntektsrente i grunnrenteskatten, medfører at samfunnsøkonomiske og miljøvennlige svært attraktive prosjekter for utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon ikke realiseres. Miljøpartiet De Grønne ønsker å gjennomgå regelverket for å kunne ruste opp flere eksisterende vannkraftanlegg. 

3 Leave a comment on paragraph 3 1 Energipolitikken har vært skrudd sammen slik at den skaper store konflikter med naturinteresser. Den har satset på vindturbiner og teknologi fra utlandet som gir lite verdiskaping i Norge. De Grønne vil endre støtteordningene for å bidra til utvikling av ny teknologi som verden trenger for å redusere klimagassutslipp, og som samtidig gir nye arbeidsplasser i Norge. Nødvendige klimatiltak må utformes slik at den i minst mulig grad skader natur og biologisk mangfold.

4 Leave a comment on paragraph 4 2 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Føre en like offensiv politikk for energisparing som EU, og sette et mål om å redusere energiforbruket i Norge med 30 prosent innen 2030. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Trappe opp arbeidet med energisparing i bygg med mål om en halvering innen 2040, i tråd med Arnstad-utvalgets anslag. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Aktivt støtte energieffektivisering i husholdninger, industri- og byggsektoren gjennom økte bevilgninger og krav om nullenergibygg og plusshus. 

8 Leave a comment on paragraph 8 3 • Gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som havvind, biogass, solenergi, bølgekraft og geotermisk energi. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Målrette støtteordninger for fornybar energi til å utvikle ny teknologi som kan bidra til store globale utslippskutt og eksportmuligheter for norsk næringsliv. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Sikre at Norges energiressurser støtter Europas satsing på fornybar energi og støtte flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Styrke Statkraft SF og Fornybar AS som statlige pådrivere innen utvikling og produksjon av fornybar energi. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Utarbeide en nasjonal strategi for hvordan norske, statlige selskaper kan bidra til det globale grønne skiftet ved å utvikle, bygge, eie og drifte fornybar kraftproduksjon i utlandet. 

13 Leave a comment on paragraph 13 2 • Bruke SPU aktivt til å investere i infrastruktur for fornybar energi og støtte norske investeringer i fornybar energi i det globale markedet med risikokapital. 

14 Leave a comment on paragraph 14 1 • Føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land og utarbeide ny nasjonal plan for fornybarutbygging som hindrer ødeleggelse av verdifulle natur- og friluftsområder.

15 Leave a comment on paragraph 15 1  • Føre en restriktiv politikk for konsesjon til vannkraftverk og småkraftverk og prioritere opprustning og modernisering av eldre vannkraftverk fremfor nye utbygginger. 

16 Leave a comment on paragraph 16 3 • Utrede et trappetrinnssystem for strøm i private husholdninger som gjør unødvendig forbruk dyrere. 

17 Leave a comment on paragraph 17 2 • Kartlegge solressursene i Norge, og gi investeringsstøtte til solstrømanlegg og solfangere. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Snarest innføre det lenge varslede nasjonale forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming, også mot spisslast, og utvide det til bruk av fossil gass til oppvarming. 

19 Leave a comment on paragraph 19 1 • Stille krav om nullenergistandard for nye bygg i 2020. 

20 Leave a comment on paragraph 20 2 • Stimulere til egenproduksjon av strøm for privatpersoner, borettslag og næringsliv. 

21 Leave a comment on paragraph 21 0 Les mer om De Grønnes satsinger på fornybar energi i kapitlene “Offentlig og privat eierskap” og “Et grønt skifte i norsk næringsliv”.

Side 32

Source: https://databank.mdg.no/program/fornybar-energi/