|

Forskning, innovasjon og teknologi

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Vår samlede kunnskap og kompetanse er den klart største delen av vår nasjonalformue. Norge har i dag fremragende forskningsmiljøer, og et næringsliv som har utviklet avansert teknologi og flyttet grenser på en rekke områder, ikke minst innen offshorenæringen. Omstillingen fra oljeøkonomi til grønn økonomi krever imidlertid en styrket satsing på forskning og utvikling, både i offentlige institusjoner og i næringslivet.  

2 Leave a comment on paragraph 2 1 De Grønne vil gi sterke insentiver til bedrifter og organisasjoner som driver frem miljøvennlig teknologi og kompetanse. Det handler både om skattefordeler for bedrifter som driver med forskning og utvikling, og om å øke og målrette den offentlige forskningsinnsatsen innenfor områder der vi har stort potensiale. I tillegg er det viktig at myndighetene legger til rette for at veien fra forskning til lønnsomme bedrifter blir kortere. 

3 Leave a comment on paragraph 3 1 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Stimulere til miljøvennlig omstilling i næringslivet ved å innføre en MiljøFUNN-ordning og styrke SkatteFUNN-ordningen. 

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Styrke og målrette satsning på forskning og utvikling innen sektorer der Norge har konkurransefortrinn. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Opprette og støtte testsentre som kan gi bedrifter, innovasjonsselskaper og forskningsinstitutter støtte til pilottesting i stor skala og kommersialisering. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Redusere risiko for investeringer i grønt næringsliv blant annet ved å opprette flere såkornfond, skattefordeler og direkte statlige investeringer. 

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Styrke og etablere grønn profil på støtteordninger for innovasjon og kommersialisering av teknologi og forretningsideer. 

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Innføre en ordning med skreddersydde virkemiddelpakker for bedrifter og prosjekter med særlig høy innovasjonsgrad. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Utrede en ordning der staten bidrar med 25 % når en investor går inn i et prosjekt som kvalifiseres som grønt etter fastsatte bærekraftskriterier og som kan dokumentere økologisk bæreevne.

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Styrke samarbeid mellom universitetene, lokale og regionale aktører om sosialt og grønt entreprenørskap gjennom egne innovasjonssentre. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Samarbeide med næringsliv, forskningsmiljøer og organisasjoner om et nasjonalt løft for bioøkonomi og bioprospektering, og etablere Bionova som pådriver for utvikling av bionæringer og bioteknologi. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Gjennomgå støtteordninger for innovasjon og kommersialisering av teknologi og forretningsideer og sikre at de har en grønn og fremtidsrettet profil. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Flytte offentlige forskningsmidler fra oljeindustrien til innovasjon i grønne næringer. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Styrke utdanning og forskning innen økologiske dyrkingsmetoder, karbonlagrende driftsmåter av jordsmonnet, samt digitalisering og teknologiutvikling for bionæringene. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Samarbeide med næringsliv og fagmiljøer om raskt å implementere ny kunnskap om aktuelle samfunnsutfordringer i utdanningssystemet. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Øke støtten til forskning på næringer og teknologier der Norge har konkurransefortrinn. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Satse på innovasjon og kunnskapsutvikling i bionæringer, tjenestenæringer og industri. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Støtte privatpersoner og bedrifter som ønsker å bruke velferdsteknologi i eget hjem eller for tilrettelegging av arbeidsplassen. 

20 Leave a comment on paragraph 20 2 • Videreutvikle norsk romindustri ved å styrke nasjonale følgemidler og bidrag til frivillige programmer i den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

21 Leave a comment on paragraph 21 0 Les mer om forskning og innovasjon i kapitlene “Grønt næringsliv” og “Utdanning og kompetanse”.

Side 29

Source: https://databank.mdg.no/program/forskning-innovasjon-og-teknologi/