|

Forskning og høyere utdanning

1 Leave a comment on paragraph 1 0 De Grønne vil satse på forskning som bidrar til det grønne skiftet og gjør samfunnet vårt varmere, klokere og bærekraftig. Forskning og kunnskap skaper et viktig grunnlag for kvaliteten på velferd, offentlige tjenester og omstilling i næringslivet. En aktiv forskningspolitikk sikrer også god forvaltning av kulturarven, opprettholdelse av det sosiale fellesskapet og samfunnssolidariteten. De Grønne vil sikre gode, langsiktige rammer for forskningen slik at kunnskapen forvaltes effektivt og godt, og kan formidles videre fra forskerne.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Kunnskap er et mål i seg selv. Forskningen kan derfor ikke styres av samfunnsnytte og produktivitet alene. De Grønne vil ha grunnforskning og annen forskerstyrt kunnskapsutvikling. I tillegg er det behov for tematisk styring for å sikre samfunnet den kunnskapen vi trenger. Forskning og innovasjon må integreres godt og være et aktivt virkemiddel for næringsliv og offentlige institusjoner.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Kunnskap er en viktig drivkraft for samfunnsutviklingen og en forutsetning for deltakelse, likestilling og demokrati. De Grønne vil verne om gratisprinsippet og at alle skal ha tilgang til utdanning. Vi vil sikre profesjonsutdanningenes egenart gjennom å legge til rette for tett kontakt med praksisfeltet og aktuelle forskningsmiljøer.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 Norsk tertiærutdanning omfatter fagskoler, høyskoler og universitet. Det er viktig for norsk arbeidsliv og samfunn å ha tydelige roller for de ulike utdanningsinstitusjonene, og hvilken kompetanse kandidater fra hvert slag innehar. Fagskoler er en viktig del av utdanningssystemet, og har utdanninger tett knyttet til  behov i arbeidslivet og etterspørsel etter oppdatert kompetanse.

5 Leave a comment on paragraph 5 1 De Grønne vil:

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Bevare gratisprinsippet i høyere utdanning.

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Øke nivået på studiestøtten. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Bygge minst 3000 studentboliger per år inntil behovet er dekket.

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Øke støtten til forskning som skal bidra til mer bærekraftig utvikling i næringslivet og offentlig sektor. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Styrke friheten til universiteter og høyskoler ved å øke grunnbevilgningen og utjevne forskjeller i finansieringsordningen. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Øke grunnbevilgningen for instituttsektoren. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Endre finansieringsmodellen for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter for å stimulere til økt samarbeid. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Sikre langsiktig og forutsigbar finansiering av forskningsmiljøer.

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Fremme økt bruk av rammeavtaler til forskning for offentlig sektor. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Sikre at anonymiserte data og publikasjoner fra offentlig finansierte institusjoner er allment tilgjengelige. 

16 Leave a comment on paragraph 16 1 • Sikre at alle kliniske studier registreres og at metodene og resultatene tilgjengeliggjøres.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Gjøre det enklere for ansatte i profesjonsutdanninger å kombinere stillingen med arbeid i relevant bransje. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Satse særlig på forskning som fremmer det grønne skiftet og som bidrar til innovasjon i næringer der Norge har særlige konkurransefortrinn. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Stimulere til et mer målrettet samarbeid mellom det offentlige og forskningsmiljøer for å bidra til kunnskapsbaserte beslutningsprosesser. 

20 Leave a comment on paragraph 20 2 • Belønne formidlingsaktiviteter utover publisering som tilgjengeliggjør forskning til befolkningen, ved å revidere tellekantsystemet (publiseringsindikatoren).

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Støtte nasjonalt og internasjonalt arbeid for å gjøre krypteringsteknologi sikrere.

22 Leave a comment on paragraph 22 1 • Gjøre det lettere å beholde dagpenger og NAV-stønad under videreutdanning og tillate all deltakelse på kurs.

23 Leave a comment on paragraph 23 0 • Satse mer på forskning og utvikling innen kunst- og kulturfeltet.

Side 50

Source: https://databank.mdg.no/program/forskning-og-hoyere-utdanning/