|

Forsvar

1 Leave a comment on paragraph 1 2 Det norske forsvaret skal verne om vår selvstendighet, vårt demokrati og vår frihet. De Grønne vil ha et sterkt, folkelig forankret forsvar. Godt samarbeid mellom sivile og militære aktører er viktig for vår forsvarsevne og beredskap. De Grønne ønsker også et tettere forsvarspolitisk samarbeid med våre nordiske naboland. Heimevernet har en viktig rolle i et folkelig forankret forsvar og MDG er mot nedskjæringene i denne forsvarsgrenen. Grenen bør styrkes, også med tanke på Heimevernets viktige rolle som del av den sivile katastrofeberedskapen.

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Den sikkerhetspolitiske situasjonen er i dag preget av flere utfordringer. Spenningsnivået mellom Russland og andre europeiske land er økt, og internasjonal organisert kriminalitet og terrorisme utgjør en betydelig trussel. Cyberangrep mot store samfunnsinstitusjoner og infrastruktur kan utløse stor skade og samfunnet er derfor avhengig av sterk cybersikkerhet for å forebygge slike angrep.

3 Leave a comment on paragraph 3 2 De Grønne vil opprettholde norsk medlemskap i NATO, men aktivt arbeide for at forsvarsalliansen skal holde seg innenfor kjerneoppdraget. Det betyr at vi vil prioritere fredelig konfliktløsning, forebygging av konflikt og forsvar av medlemmenes territorium fremfor såkalte “out-of-area”-operasjoner. Norsk deltakelse i militære operasjoner utenlands må være folkerettslig forankret, og skal ikke gå på bekostning av Forsvarets primæroppgave.

4 Leave a comment on paragraph 4 4 Avspenning må fortsatt være et viktig mål for norsk forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. De Grønne vil derfor arbeide for at NATO unngår å øke spenningsnivået i Europa eller i konfliktsoner i andre deler av verden. Vi mener videre at Norge må jobbe for at NATO-samarbeidet ikke skal basere seg på bruk av kjernevåpen.

5 Leave a comment on paragraph 5 1 De Grønne vil:

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Arbeide for forutsigbar, langsiktig finansiering av Forsvaret. 

7 Leave a comment on paragraph 7 3 • Opprettholde norsk medlemskap i NATO.

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Si nei til utplassering av rakettskjold i NATO-regi på norsk jord. 

9 Leave a comment on paragraph 9 2 • Styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, blant annet innen informasjonsdeling, øvelser og samarbeid om utvikling og innkjøp av utstyr.

10 Leave a comment on paragraph 10 2  • Opprettholde dagens verneplikt, men også ivareta retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsårsaker.

11 Leave a comment on paragraph 11 1 • Styrke Kystvakten for å ivareta norske ressurser og sårbare miljøer langs kysten og i Arktis. 

12 Leave a comment on paragraph 12 1 • Føre en tydelig og dialogbasert politikk overfor Russland, med vekt på menneskerettigheter, demokrati og folkerett, og med mål om et vedvarende godt naboskap og sivilt samarbeid, særlig i Barentsregionen. 

13 Leave a comment on paragraph 13 1 • Styrke Sivilforsvarets evne til å respondere i kriser og unntakssituasjoner i Norge, og bygge kompetanse og kapasitet innen miljøinnsats og fredelig konfliktløsning. 

14 Leave a comment on paragraph 14 2 • Styrke Cyberforsvaret og arbeidet for cybersikkerhet.

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Styrke Forsvarets likestillingsarbeid. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Styrke ettervernet for veteraner. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Arbeide for grundige evalueringer av norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner. 

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Arbeide for at Forsvaret i økende grad blir uavhengig av fossil energi. 

19 Leave a comment on paragraph 19 4 • Redusere innkjøpet av F-35 jagerfly.

20 Leave a comment on paragraph 20 2 • Øke finansieringen av Heimevernet for å ivareta et sivilt forankret minimumsforsvar.

Side 78

Source: https://databank.mdg.no/program/forsvar/