|

Forurensing og miljøgifter

1 Leave a comment on paragraph 1 3 Miljøgifter, menneskeskapt forurensing og forsøpling spres i dag over hele jordkloden og kan føre til irreversible skader på miljøet og helsen vår. Hverken mennesker, dyr eller økosystemer er tilpasset en verden der plastforurensing og mikroplast fyller havene og skadelige stoffer sprer seg til jord, vann og mat. For 60 år siden kunne det være seks-syv forskjellige skadelige miljøgifter i menneskekroppen. I dag finner vi mellom 200 og 400. Ikke alle stoffene er farlige hver for seg, men summen av stoffene kan gi dramatiske konsekvenser. Vi har fortsatt begrenset kunnskap om langtidsvirkningene, men vet at barn er spesielt sårbare. Barn som vokser opp i dag eksponeres for langt flere miljøgifter enn de som vokste opp for èn eller to generasjoner siden. 

2 Leave a comment on paragraph 2 1 De Grønnes hovedstrategi for å stanse forsøpling, forurensing og spredning av miljøgifter er å erstatte dagens bruk og kast-økonomi med en kretsløpsøkonomi der materialer, avfall og søppel resirkuleres. I tillegg må både det offentlige og næringslivet ta langt større ansvar for å beskytte mennesker, natur og dyreliv mot farlige giftstoffer, skadelig forsøpling og forurensing. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 I kystlandet Norge må kampen mot marin forsøpling bli en sentral miljøsak i neste stortingsperiode. I byene er kampen mot helsefarlig luftforurensing en hovedsak for De Grønne. I tillegg er nye og gamle utslipp fra industri, gruveavfall og oppdrettsvirksomhet også kilder til forurensing som må stanses. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Jobbe for at alle klær, mat, leker, emballasje og andre forbrukerprodukter som selges i Norge skal være trygge og giftfrie. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Sørge for trygg og ren luft i norske byer ved å jobbe for bedre kollektivløsninger, stimulere til utskiftning til rentbrennende vedovner samt gi lokalpolitikerne bedre muligheter til å innføre miljødifferensiering i biltrafikken.

7 Leave a comment on paragraph 7 1 • Bruke offentlige innkjøp aktivt til å begrense bruk av miljøgifter og andre skadelige kjemikalier ved å etterspørre miljømerkede produkter.

8 Leave a comment on paragraph 8 1  • Få på plass trygge løsninger for lagring av alle typer farlig avfall, inkludert det norske atomavfallet og sørge for forsvarlig drift og avfallsbehandling ved norske atomreaktorer så lenge disse er i drift. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Stramme inn vilkårene for å få utslippstillatelse etter forurensningsloven og skjerpe straffereaksjonene ved brudd på loven. 

10 Leave a comment on paragraph 10 2 • Skjerpe kravene til luftkvalitet slik at de er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefaling. 

11 Leave a comment on paragraph 11 4 • Hindre plastforsøpling ved å redusere bruken av plastemballasje og plastprodukter.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Redusere bruken av unødvendig plastemballasje og plastprodukter ved å innføre en miljøavgift på bruk av fossil plast.

13 Leave a comment on paragraph 13 2 • Iverksette tiltak for å sikre minst 70 prosent resirkulering av plast i Norge innen 2025.

14 Leave a comment on paragraph 14 1  • Redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast fra kilder som bildekk, tekstiler, maling, hudpleieprodukter og vaskemidler, samt fase ut gummigranulat på kunstgressbaner i samarbeid med næringslivet og idretten.

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Innføre en avgift på deponering av gruveavfall for å stimulere til økt gjenfylling og gjenbruk av avfallet. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Kreve full åpenhet om hvilke miljøgifter et produkt inneholder og styrke merkeordninger som gjør det enkelt å finne ut om produkter inneholder stoffer som kan skade helse og miljø. 

17 Leave a comment on paragraph 17 2 • Begrense lysforurensning og jobbe for å sertifisere norske nasjonalparker som ”International Dark Sky Park” 

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Ta støyforurensing på alvor i all samfunnsplanlegging og begrense støy som skader livskvalitet og helse. 

19 Leave a comment on paragraph 19 1 • Gjeninnføre forbudet mot bruk av blyhagl til jakt. 

20 Leave a comment on paragraph 20 4 • Styrke norsk forskning på miljøgifter og forurensning, inkludert forskning på cocktail-effekten, hormonforstyrrende stoffer, miljøgifters effekt på barn og på miljøvirkningene av såkalte nanoformer av stoffer. 

21 Leave a comment on paragraph 21 2 • Jobbe for et globalt forbud mot de farligste miljøgiftene og for å styrke det europeiske kjemikalieregelverket REACH. 

22 Leave a comment on paragraph 22 1 • Redusere bruken av veisalt. 

23 Leave a comment on paragraph 23 1 • Jobbe for internasjonale avtaler om å stanse plastforsøpling og spredning av mikroplast både i havene og på land. 

24 Leave a comment on paragraph 24 3 • Merke produkter som inneholder mikroplast.

25 Leave a comment on paragraph 25 1 • Forby ikke-nedbrytbar engangsplast, plastposer og engangsbestikk der hvor miljøvennlige alternativer finnes. 

26 Leave a comment on paragraph 26 1 Les mer om De Grønnes tiltak for å begrense forurensing av kyst og hav under kapittelet “Livet i havet” og “Oppdrettsindustrien”.

Side 9

Source: https://databank.mdg.no/program/forurensing-og-miljogifter/