|

Fred og internasjonal konfliktløsning

1 Leave a comment on paragraph 1 2 De Grønne ser på ikkevoldelig motstand og dialog som egnede verktøy til å dempe og løse konflikter når de oppstår. Vi vil bidra til en kultur der bruk av voldsmakt reduseres til et minimum. Norge har vært et foregangsland i å innføre internasjonale forbud mot klasevåpen og landminer. De Grønne ønsker tilsvarende innsats i arbeidet for et forbud mot kjernevåpen, som er en grunnleggende trussel mot mennesker og miljø. Vi vil også arbeide for internasjonalt regelverk som rammer autonome, robotstyrte våpen.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 I situasjoner der en stat ikke er i stand til å beskytte egne borgere mot forbrytelser mot menneskeheten, som folkemord og etnisk rensning, eller der en stat selv utøver slike forbrytelser, har verdenssamfunnet både rett og plikt til å gripe inn. Dersom dialog og diplomati ikke fører frem, anerkjenner De Grønne at også militær maktbruk kan være nødvendig i slike situasjoner. Det er avgjørende for De Grønne at beslutninger om bruk av militærmakt kombineres med forpliktende planer for humanitær hjelp, gjenoppbygging og fredsbygging, og sikrer grunnleggende menneskerettigheter. Militære midler må i tråd med FN-pakten være absolutt siste utvei, og kombineres med sivil, ikke-voldelig og humanitær innsats, også i etterkant. Norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner må være foranlediget av et FN-mandat. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne mener Norge aktivt bør bidra til internasjonal konfliktløsning og at vi bør innta en ledende rolle i kampen for en kjernevåpenfri verden. De Grønne ønsker også en langt mer restriktiv politikk for norsk våpeneksport, for å hindre at norskproduserte våpen ender opp i land som begår alvorlige menneskerettighetsbrudd.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • At Norge skal fremme ikkevoldelig konflikthåndtering i alle relevante fora. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Arbeide for global nedrustning. 

7 Leave a comment on paragraph 7 1 • Endre Grunnloven slik at norsk deltakelse i krigsoperasjoner i utlandet må vedtas av Stortinget. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Stille krav om at operasjoner der Norge deltar følger internasjonal humanitær rett, samt bidra til at alle FN-soldater får grundig folkerettslig opplæring. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Ha som forutsetning for norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner at de er i tråd med folkeretten og foranlediget av et FN-mandat.

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Støtte en reform av FNs Sikkerhetsråd der representativiteten og legitimiteten styrkes. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Arbeide aktivt for et internasjonalt forbud mot atomvåpen, på linje med forbudene mot andre masseødeleggelsesvåpen.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Legge til rette for styrket informasjonsarbeid om de humanitære og økologiske konsekvensene av atomvåpen. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Arbeide for et internasjonalt regelverk mot autonome, robotstyrte våpensystemer. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Styrke det internasjonale rettsvernet for natur og miljø.

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Styrke det norske bidraget til sivil overvåkning av internasjonale konfliktsituasjoner, og øke støtten til internasjonale sivilsamfunnsaktører som beskytter sivile mot vold og overgrep. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Sikre at norske våpenprodusenter ikke har anledning til å selge våpen til autoritære regimer og til stater som begår alvorlige menneskerettighetsbrudd. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Arbeide for krav om sluttbrukererklæring fra alle land som kjøper våpen og ammunisjon produsert i Norge.

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Norge må anerkjenne Palestina som selvstendig stat. Et underliggende motiv er å bidra til fredsprosessen i området.

Side 77

Source: https://databank.mdg.no/program/fred-og-internasjonal-konfliktlosning/