|

Friluftsliv og idrett

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Friluftsliv og idrett er en kilde til fysisk aktivitet, rekreasjon og opplevelser. Dette er en viktig motvekt til en stadig mer stillesittende livsstil. De Grønne vil satse på friluftsliv og idrett for å fremme helse og livskvalitet for den enkelte og for å styrke folkehelsen. Idrettsbevegelsen fremmer samarbeid, mestring og inspirerer individet til å strekke seg etter nye mål. Den samler mennesker på tvers av generasjoner og favner mangfoldige interesser fra ballspill til e-sport. Idretten må være tilgjengelig med lave kostnader slik at  alle har mulighet til å delta.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Gjennom friluftsliv fremmes nærhet og forståelsen for menneskets avhengighet av naturen, og nødvendigheten av bærekraftig utvikling. Utvikling av friluftslivstilbud er også verdifullt for reiseliv og stedstilhørighet, og er sentralt for å integrere nye innbyggere.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil ta vare på og styrke tilgangen til natur og friluftsliv, som er en viktig del av norsk kultur. Allemannsretten må bevares og frivillighetsarbeid må støttes. Friluftslivet må være lett tilgjengelig. Målet med grønn friluftspolitikk er å ta vare på naturmangfoldet slik at det kan gi naturopplevelser og glede til dagens og fremtidens generasjoner.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 2 • Grunnlovsfeste allemannsretten og verne om prinsippet om at ferdsel i utmark skal være gratis. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Innføre en nærnaturlov for varig å verne områder for friluftsliv og naturopplevelser der folk bor. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Endre reglene for motorferdsel i utmark til kun å tillate nytteformål, slik at hensyn til plante-, dyre-, og friluftslivet settes først. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Stramme inn praktiseringen av strandsonevernet og sikre allemannsretten i strandsonene.

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Lage og gjennomføre en handlingsplan for bærekraftig turisme i Norge i samarbeid med natur- og friluftsorganisasjoner, reiselivsnæringen, kommuner, lokale matprodusenter og lokale kulturinstitusjoner, lag og foreninger. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Legge til rette for et mangfold av rimelige idretts- og fritidstilbud for barn og unge. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Prioritere investeringer i anlegg for breddeidrett, og ta vare på eksisterende anlegg fremfor å bygge nye. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Gi kultur- og friluftstiltak en større andel av spillemidlene fra Norsk Tipping. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Øke støtten til organisasjoner og kommuner som driver med dele- og utlånsordninger av hytter, frilufts- og idrettsutstyr. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Legge til rette for økt bruk av naturen ioffentlige institusjoner som skoler og omsorgssentre, ved å gjøre uteområder egnet for aktivitet og naturopplevelser. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Utvide aldersgrensen for gratis innlandsfiske til 18 år. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Styrke barn og unges kunnskap om natur og friluftsliv ved å øke bevilgningen til Den naturlige skolesekken og forsterke ute- og friluftslivsundervisningen i skolen.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Innføre en ordning med rabatterte kulturkort for barn og unge over hele landet. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Støtte miljøvennlige alternativer til kunstgress ved utbygging av utendørs idretts- og aktivitetsanlegg.

19 Leave a comment on paragraph 19 0 Les mer om De Grønnes tiltak for gode vilkår for frivilligheten i kapittelet “Sivilsamfunn og frivillighet”.

Side 68

Source: https://databank.mdg.no/program/friluftsliv-og-idrett/