|

GRØNN ØKONOMI

1 Leave a comment on paragraph 1 2 De Grønne jobber for en fremtid der menneskers livskvalitet innenfor naturens tålegrenser er målet, ikke stadig høyere produksjon og materielt forbruk. I dag oppfører menneskeheten seg som om jordens ressurser er uendelige. Ødeleggelse av natur og vårt felles livsgrunnlag blir fremstilt i nasjonalregnskapet som verdiskapning. Dette kan ikke fortsette. Et grønt skifte handler om mer enn små justeringer i dagens kurs mot økende klimagassutslipp, tap av biologisk mangfold, og voksende prestasjons- og forbrukspress. Et grønt skifte krever radikale endringer i norsk politikk. En økonomi i balanse med naturen forutsetter at vi forlater det tradisjonelle vekstparadigmet til fordel for en kretsløpsøkonomi der ressurser settes i sirkulasjon.

2 Leave a comment on paragraph 2 4 I neste stortingsperiode vil De Grønne sette nye mål for politikken, fra vekst i brutto nasjonalprodukt til livskvalitet og økologisk bærekraft. Vi vil at mer fritid og fellesskap skal erstatte jag etter stadig høyere materielt forbruk. Vi vil legge til rette for en kretsløpsøkonomi der næringslivet skaper merverdier med stadig mindre bruk av naturressurser. Gjennom tydelige miljøkrav vil vi sikre at det lønner seg å tenke langsiktig og velge miljøvennlig. 

3 Leave a comment on paragraph 3 2 Norge har gjennom mange år tjent store penger på å selge olje og gass. Dette er aktivitet som ødelegger livsgrunnlaget vårt og som De Grønne vil fase ut på en ansvarlig måte over en 15-årsperiode. Vi vil flytte dagens omfattende fordeler fra petroleumsindustrien til nye grønne næringer, og legge til rette for skaperglede, gründervirksomhet, innovasjon og teknologiutvikling. Samtidig vil vi bruke det enorme handlingsrommet som oljeinntektene har gitt til å investere i en miljøvennlig fremtid. Statens pensjonsfond utland må gjøres til en motor for det grønne skiftet internasjonalt. 

4 Leave a comment on paragraph 4 3 For å lykkes med et grunnleggende grønt skifte er vi avhengig av at innbyggerne og næringslivet er med. De Grønne vil bruke skatter og avgifter til å premiere miljøriktige valg, samtidig som vi vil bruke skattesystemet til å omfordele og redusere økonomisk ulikhet. For å unngå at miljøavgifter slår ut på en sosialt urettferdig måte, vil vi prøve ut en ordning med klimabelønning hvor inntekter fra enkelte avgifter deles ut igjen til innbyggerne.

Side 19

Source: https://databank.mdg.no/program/gronn-okonomi/