|

Grønn varetransport

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Effektiv transport av gods er viktig for konkurranseevnen til norsk næringsliv. Å flytte mer gods fra vei til bane og sjø vil redusere klimautslipp betraktelig og bidra til økt trafikksikkerhet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, men krever politisk vilje. De Grønne vil sørge for at satsing på jernbane og teknologiutvikling innen transport raskt kan bidra til effektiv, miljøvennlig varetransport.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 De Grønne vil:

3 Leave a comment on paragraph 3 0 • Kutte utslippene fra godstrafikken med minst 50 prosent innen 2030. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Følge opp stortingsvedtaket om å overføre gods til bane og sjø, fase inn utslippsfrie kjøretøy og skip, og redusere transportvolumet.

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Utnytte potensialet som høyhastighetsbane for persontrafikk gir for gods på eksisterende bane. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Prioritere utbygging av godsterminaler, godshavner og effektive omlastingssentraler. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Satse på nullutslippslastebiler med mål om at 50 prosent av lastebilene skal være utslippsfrie i 2025.

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Etablere et CO2-fond for utvikling av nullutslippsteknologi for tungtransport, varebiler og busser.

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Iverksette tiltak som raskt gir økt kapasitet på banenettet.

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Etablere en betalingsløsning for obligatorisk bombrikke for nyttetransport for å sikre lik konkurranse i transportnæringen.

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Styrke ordninger for å redusere risiko og etableringskostnader og beskytte oppstartsfasen for leverandører av miljøvennlig godstransport.

Side 45

Source: https://databank.mdg.no/program/gronn-varetransport/