|

Grønne krav i offentlige innkjøp

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 400 milliarder kroner. Det offentlige har som innkjøper en nøkkelrolle når det gjelder å stimulere til innovasjon, grønn næringsutvikling og nye arbeidsplasser. De Grønne vil at det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt i mye større grad enn i dag til å stille strenge miljøkrav knyttet til materialforbruk og utslipp, og økt grad av deling og reparasjon. 

2 Leave a comment on paragraph 2 1 De Grønne vil jobbe for at innkjøperne har den informasjonen og kompetansen de trenger for å gjøre gode beslutninger. Gjennom krav til merkeordninger og sertifiseringer vil dette dessuten øke informasjonen til alle andre forbrukere, samtidig som det vil stimulere til økt miljøkompetanse og oppmerksomhet hos bedriftene. Vi vil også jobbe for å forenkle dagens regelverk og gjøre det smidigere i en verden som endrer seg raskt.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 •  At offentlige innkjøp skal drive frem nye, miljøvennlige løsninger, innovasjon og næringsmuligheter, blant annet gjennom krav i anbud og bruk av utviklingskontrakter. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Styrke bestillerkompetansen ved offentlige anskaffelser, blant annet gjennom å utvikle et sentralt program etter modell av tilsvarende program på leverandørsiden. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Stille krav om fossilfri anleggsdrift i offentlige byggeprosjekter og stille krav om nullutslipp innen 2025. 

7 Leave a comment on paragraph 7 1 • Som hovedregel stille krav om energipositive bygg med miljøvennlige materialer ved rehabilitering og bygging av offentlige bygg. 

8 Leave a comment on paragraph 8 2 • Fase ut oljefyr i alle statlige bygg innen utgangen av 2018 og stille krav om fossilfri oppvarming i alle statlige leieavtaler. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Prioritere utslippsfri transport ved kjøp av varer og tjenester der det er tilgjengelig, og trappe opp til et absolutt krav innen 2025. 

10 Leave a comment on paragraph 10 2 • Prioritere fornybare materialer i produkter og emballasje, og trappe opp til et absolutt krav innen 2025. 

11 Leave a comment on paragraph 11 1 • Aktivt velge produkter som er returnerbare, gjenvinnbare og gjenbrukbare. 

12 Leave a comment on paragraph 12 3 • Prioritere innkjøp av produkter som kan deles og leies, fremfor å eies. 

13 Leave a comment on paragraph 13 1 • Legge til rette for at sosiale entreprenører kan løse oppgaver på vegne av fellesskapet. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Bidra til teknologiutvikling innen helse og andre velferdstjenester ved å etterspørre velferdsteknologi som fremmer helse, deltakelse og livskvalitet. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Stille strengere krav i offentlige anbud om bruk av lærlinger og fagarbeidere.

16 Leave a comment on paragraph 16 2 • Som hovedregel stille krav om grønne tak ved bygging av offentlige bygg.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 Les mer om hvordan De Grønne vil øke tilgjengelighet til offentlige anbudsprosesser i kapitlene “Sivilsamfunn og frivillighet” og “Grundere og småbedrifter”.

Side 31

Source: https://databank.mdg.no/program/gronne-krav-i-offentlige-innkjop/