|

GRØNT NÆRINGSLIV

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Et næringsliv som opererer innenfor naturens tålegrenser er det eneste som kan trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd på lang sikt. De Grønne er optimistisk på fremtidens vegne, og er overbevist om at bedriftene som i dag leder an på miljø og bærekraft, er de som lykkes i morgendagens konkurranse.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Norge har en høyt utdannet befolkning, rike naturressurser, og mange teknologisk avanserte bedrifter. Vi har et organisert arbeidsliv med tett og godt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Sterke velferdsordninger gjør at bedriftene kan oppnå stabilitet og vekst gjennom godt kvalifiserte og selvstendige ansatte, og bedriftsledere, ansatte, investorer og myndigheter har generelt høy tillit til hverandre. Dette viser at Norge er et attraktivt land å drive næringsvirksomhet i. 

3 Leave a comment on paragraph 3 2 Gjennom mange år har olje- og gassindustrien bidratt til mange arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet. Samtidig har norskprodusert olje og gass produsert CO2-utslipp tilsvarende 280 år med norske klimagassutslipp, og oljeindustrien har bidratt til å drive opp kostnadsnivået for det øvrige næringslivet. Fremdeles investerer staten flere titalls milliarder kroner i året direkte i ny olje- og gassutvinning, og premierer næringen med skattefordeler i samme størrelsesorden. Dette er en uansvarlig økonomisk politikk som på sikt vil gjøre Norge fattigere. 

4 Leave a comment on paragraph 4 2 De Grønne vil i neste stortingsperiode sette fart på et grønt skifte i norsk næringsliv. Det eneste ansvarlige for fremtiden til både kloden og norsk økonomi er å fase ut olje- og gassindustrien gradvis over en 15-årsperiode. Vi må flytte investeringer og skattefordeler over til nye, grønne næringer som kan sikre langsiktig verdiskapning. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 Ni av ti nordmenn jobber ikke i petroleumsrelaterte næringer. Grønn næringspolitikk handler også om å gjøre mer av det vi allerede gjør i dag. Vi vil føre en aktiv næringspolitikk som gjør det enklere å starte bedrifter og ansette folk. Vi vil investere i forskning og teknologi, og premiere bedrifter som gjør mindre beslag på naturressurser og tar ansvar for hele livsløpet til sine produkter og tjenester. Vi vil styrke matproduksjon basert på norske ressurser, og bruke offentlig innkjøpsmakt aktivt for å dyrke frem fremtidsrettede bedrifter.

Side 26

Source: https://databank.mdg.no/program/gront-naeringsliv/