|

Gründere og småbedrifter

1 Leave a comment on paragraph 1 0 For å mobilisere folks skaperkraft og engasjement vil De Grønne vil gjøre det enklere å gjøre ideer om til virkelighet, drive små og mellomstore bedrifter og ha lokale virksomheter over hele landet. Særlig er det viktig når mange arbeidsplasser trues av dårlig lønnsomhet i olje- og gassvirksomheten. Vi vil støtte lokalsamfunn og regioner til å skape nye, varige arbeidsplasser som tar utgangspunkt i de behovene og mulighetene som finnes der.

2 Leave a comment on paragraph 2 1 De rike naturressursene våre er lokalt betinget. Verdiskapningen i landet vårt er uløselig knyttet til de lokale mulighetene vi velger å utnytte. Arbeidsplasser handler dessuten om mye mer enn hva som produseres. Arbeidsplasser er kilde til deltakelse og samfunnsansvar, uttrykk for lokale fagmiljøer og tradisjoner og gir levende bygder og byer. De Grønne vil satse på frivillig arbeid og arbeidsplasser innen viktige velferdsoppgaver, håndverk og service, kultur, bærekraftig reiseliv og friluftsliv. Gründere, organisasjoner og bedrifter som vil bidra til lokalsamfunnet skal få gode, forutsigbare vilkår.

3 Leave a comment on paragraph 3 1 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 1 • Prioritere gründere og småbedrifter gjennom skattefordeler og forenkling av regelverk.

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Skjerme flere småbedrifter fra formuesskatt ved å øke bunnfradraget betydelig, samtidig som skattesatsen økes på de høyeste formuene. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Lette vilkårene for etablering og drift av småbedrifter ved å forenkle skatteregler og rapporteringskrav og gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Bidra til å bygge lokale fagmiljøer og klynger med utgangspunkt i lokale behov og muligheter. 

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Styrke lokale virksomheter innen handel-, håndverk- og servicenæringene. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Føre en aktiv næringspolitikk for hele landet med statlige midler til lokal og regional omstilling. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Øke støtten til markedsføring av norsk reiseliv med vekt på det skandinaviske markedet. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Øke de regionale midlene til fylkeskommunene, blant annet for at kommuner med spesielt høy ledighet kan tildeles ekstra støtte til tiltak for lokal næringsutvikling 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Verne om ordningen med redusert arbeidsgiveravgift i distriktskommuner og utvide ordningen innenfor rammene av EØS-avtalen. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Jobbe for å styrke rettighetene og det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendig næringsdrivende.

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Gi skattefordeler til personer og bedrifter som investerer i grønne bedrifter i oppstartsfasen. • Støtte arbeidsgivere som iverksetter tiltak for kompetanseheving i grønne fag og omskolering fra petroleumsfag. 

15 Leave a comment on paragraph 15 1 • Styrke samarbeidet mellom lokalt næringsliv og yrkesopplæringsnemnda i opprettelse og bevaring av lokale kompetansemiljøer. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger.

17 Leave a comment on paragraph 17 1 • Stimulere til økt bruk av teknologi, kontorhotell og hjemmekontor for å øke fleksibilitet og motvirke sentralisering av arbeidsplasser og bosetting.

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Etablere en møteplass der offentlig sektor kan legge frem behov for næringslivet, inspirert av det britiske “Small Business Research Initiative”.

19 Leave a comment on paragraph 19 0 Les om De Grønnes tilrettelegging for gründerskap i kapitlene “Livskraftige kommuner og regioner”, “Skatter og avgifter” og “Arbeid og velferd”.

Side 30

Source: https://databank.mdg.no/program/grundere-og-smabedrifter/