|

HELSE OG OMSORG

1 Leave a comment on paragraph 1 0 De Grønne vil føre en helsepolitikk som legger større vekt på å fremme god helse og å forebygge helseskade. Helsepolitikken må ses i sammenheng med andre politikkområder. Grønn politikk vil redusere helseskader fra forurensning, redusere tidsklemme, stress, prestasjons- og forbrukspress, og fremme sikker, sunn mat. Vi vil også legge til rette for mer fysisk aktivitet og daglig mosjon i form av gange, sykling og turer i naturen.

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Syke og pleietrengende mennesker skal få god og trygg omsorg og behandling av høy kvalitet. De Grønne vil sikre et fortsatt sterkt offentlig helse- og omsorgstilbud til alle. Ideelle og private aktører kan på noen områder gi større mangfold og være et positivt supplement, men vi ønsker ikke en utvikling der offentlige velferdsmidler går til å finansiere privat profitt. Vi vil opprettholde et godt, fullverdig lokalsykehustilbud med akuttfunksjoner. Vi vil sikre fagbasert ledelse ved sykehus, i sykehusavdelinger og helseinstitusjoner. Vi vil redusere byråkratiet i helse- og omsorgstjenestene og sikre lokal medvirkning i organisasjonsendringer. Vi vil ha forsvarlige arbeidstider og for helsepersonell, og arbeide for økt pasientsikkerhet.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Psykiske lidelser er blant vår tids folkesykdommer. De Grønne vil ta tak i drivkrefter bak denne utviklingen, som økende ensomhet, utenforskap og forbruks- og prestasjonsjag. De Grønne vil i neste stortingsperiode arbeide for en opptrapping av psykisk helsevern, spesielt rettet mot barn og ungdom. Bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten er et viktig innsatsområde.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 I fremtiden vil velferdsteknologi få en større plass. Gjennom riktig bruk av teknologi kan vi sikre bedre omsorgs- og behandlingstilbud godt tilpasset det enkelte menneske, samt at den enkelte og de pårørende kan involveres i større grad. Velferdsteknologi kan bidra til at eldre kan bo lenger hjemme, redusere noen sykehusinnleggelser og frigjøre helsepersonell til mer omsorg for og samvær med dem som trenger det.

5 Leave a comment on paragraph 5 0 De Grønne vil ta initiativ til en nasjonal reform i rusomsorgen i kommende stortingsperiode. Mennesker som er avhengige av rus må ikke behandles som kriminelle, men som likeverdige mennesker som trenger hjelp og omsorg. Rusavhengighet skal forebygges og behandles, ikke straffes.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 De Grønne erkjenner at mange eldre og uføre er ensomme, og at ensomheten forsterkes av målet om effektivitet og situasjoner der ansatte blir erstattet med velferdsteknologi. Dette er en utfordring som skal være en del av eldreomsorgen.

Side 56

Source: https://databank.mdg.no/program/helse-og-omsorg/?replytopara=2