Meny

INNLEDNING

Solidaritet er kjernen i Miljøpartiet De Grønnes politikk. Grønne partier er del av en internasjonal bevegelse som vil utvide solidariteten til å omfatte alle mennesker, dyr, natur og framtidige generasjoner. Den grønne bevegelsen er bygget på respekt for liv, mangfold, demokrati, likestilling, frihet og ansvar. Politikken skal baseres på erkjennelsen av at vi er avhengige av naturen, og fremme samhørighet med alt levende på den lille planeten vår – nå og i årtusenene som kommer. Vi vil mobilisere menneskenes viljestyrke, skaperkraft, optimisme og fremtidstro for å ta vare på livsgrunnlaget på jorda.

Friheten, tryggheten og samholdet i samfunnet trues av klima- og naturødeleggelser, kortsiktig populisme og økt økonomisk ulikhet. Motgiften er grønn politikk, som bevarer og restaurerer natur, stanser forurensning og klimagassutslipp, utjevner forskjeller, utrydder fattigdom, bedrer folkehelsen og gjør det enkelt å reise, spise og handle grønt. Målet er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det krever at vi våger å tenke nytt, tar fagkunnskap på alvor og fører en politikk for både mennesker og miljø.

Veivalgene som tas av vår generasjon blir avgjørende for livsbetingelsene for alle fremtidige generasjoner, og angår hele menneskeheten. I årene som kommer må vi bygge sterkere lojalitet til det globale fellesskapet, ikke bare innover mot nasjonalstaten. Globale utfordringer fordrer globale løsninger utarbeidet i fellesskap, på tvers av landegrenser og kontinenter. For et lite land som Norge er dette ekstra viktig.

I det grønne framtidssamfunnet er alle sikret en inntekt å leve av. Norge leder an innen bærekraftig industri og sirkulær økonomi, og det er lettest og billigst å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Kollektivtilbudet og muligheten for grønn transport er god i hele landet. Du kan enkelt komme deg til Europa med tog. Strømmen i alle stikkontakter er utslippsfri, og Norge fører endelig en ansvarlig klimapolitikk. Naturen får utfolde seg, uhindret av nedbygging. Du finner store, urørte villmarker med yrende plante- og dyreliv, intakt nærnatur og grøntområder der du bor. De rikeste bidrar mer til fellesskapet og ingen lever i fattigdom. Velferdsstaten tar bedre vare på de mest sårbare, og mennesker tar bedre vare på dyra. Vi produserer langt mer av maten vår selv, og spiser mer planter og grønnsaker – til det beste for mennesker, dyr og natur. Forbruket overstiger ikke det naturen evner å produsere hvert år. Vi er mindre stresset, og har mer tid til familie og venner, kultur, friluftsliv og frivillighet, fordi vi kan jobbe mindre. Den globale ulikheten i forbruk og inntekt, tilgang på arbeid og utdanning, mat og medisiner er redusert, slik at alle verdens mennesker kan leve gode liv innenfor naturens tålegrenser. FNs bærekraftsmål er nådd og Norge gjør verden bedre uten å tjene oss rike på å skade den.

I dette programmet finner du politikken som skal ta oss i retning av denne visjonen. Vi kan ikke love at omstillingen bare blir lett, for de andre partiene har gitt oss et vanskelig utgangspunkt: De har somlet bort flere tiår uten effektiv handling, mens utslipp, artstap og økonomisk ulikhet har økt. Den økonomiske situasjonen etter koronapandemien er usikker. Miljøpartiet De Grønne vil samarbeide med alle som ønsker en omstart av norsk økonomi for å ta Norge inn i den grønne framtida på en inkluderende, rettferdig og bærekraftig måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 28.05.2020
  Legg til mangfold i avsnittet om motgift. "Motgiften er grønn politikk, som bevarer og restaurerer natur, stanser forurensning og klimagassutslipp, utjevner forskjeller, øker mangfoldet, bedrer folkehelsen og gjør det enkelt å reise, spise og handle grønt. "
 • 28.05.2020
  Innled heller med "I framtidens grønne samfunn jobber for er alle sikret en inntekt å leve av". Framtidssamfunnet er et litt uklart begrep.
 • 28.05.2020
  Skulle gjerne sett noe om at vi produserer plantebaserte materialer som erstattet plasten, og som produserte jobber her til lands.
 • 28.05.2020
  'Friheten, tryggheten og samholdet i samfunnet trues av klima- og naturødeleggelser, kortsiktig populisme og økt økonomisk ulikhet. Motgiften er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det krever at vi våger å tenke nytt, tar fagkunnskap på alvor og fører en politikk for både mennesker og miljø.'
 • 28.05.2020
  De veivalgene vi tar, påvirker livsbetingelsene for fremtidige generasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Vi må bygge sterkere lojalitet til det globale fellesskapet gjennom gode dialoger på tvers av landegrenser og kontinenter.
 • 29.05.2020
  LIkar dårleg denne formuleringa: "Vi kan ikke love at omstillingen bare blir lett." Bedre med noko slikt: Omstillingen blir vanskeligere for hver dag som går, for .... Då lovar me ikkje dårlegare tider.
 • 30.05.2020
  Takk for innspill, Kjell Magne :-) Jeg tror vi må være ærlige på at omstillingen kan komme til å innebære vanskeligheter. Det er ikke lett å ruske opp i inngrodde systemer og vaner på noen få tiår, og kostnadene kan oppleves tunge på kort sikt, selv når gevinsten på lang sikt er ubestridelig. Dessuten er det ikke helt sant at omstillingen bare blir vanskeligere for hver dag som går. På noen områder blir den lettere, fordi teknologi og normer er under utvikling. Så det er bedre med en litt avgrenset forventningsjustering av den typen vi foreslår: det blir ikke BARE lett. Hilsen Lage i programkomiteen
 • 31.05.2020
  Jeg er enig med omskrivingen til Stig-Andre. Den minker distansen mellom veivalgene som tas og leseren. Den opprinnelige formuleringen får det til å virke som at veivalgene skal tas av andre.
 • 01.06.2020
  Jeg ville ikke kalle politikken vår "motgift", altså en slags "gift" og spiller på ideer som at "ondt skal ondt fordrive". Hva med "løsningen"?
 • 01.06.2020
  Innled med "I det grønne fremtidssamfunnet kan alle mennesker leve gode liv innenfor naturens tålegrenser." Altså flytt dette opp fra bisetningen nederst. Det er en god oppsummering som spiller på Kate Raworths (og nå Amsterdams) "Smultringmodell" for målet med en grønn økonomi.
 • 02.06.2020
  Generelt oppleves innledning litt lang. Spesielt i dette avsnittet er det en del momenter som også nevnes tidligere i innledningen.
 • 03.06.2020
  Endre fra "...for de andre partiene har gitt oss et dårlig utgangspunkt" til "...for vi har et krevende utgangspunkt". Sparket til de andre partiene er unødvendig og unyansert. Full disclosure: Jeg har også bidratt til å gi oss et dårlig utgangspunkt (flydd, kjørt og forbrukt over planetens tåleevne).
 • 03.06.2020
  Og da må naturligvis neste setning begynne med Vi og ikke De. Fin måte å inkludere flere i prosjektet vårt.
 • 05.06.2020
  Enig med Christian over om at "motgift" er et negativt begrep å bruke her. Finnes mange ord man kan bytte det ut med: motsatsen/kuren/løsningen.. Ville også fjernet "økonomisk" i "økt økonomisk ulikhet. Verden preges av polarisering på mange andre områder enn rent økonomisk. Bytte ut "grønt" med "bærekraftig" i "reise, spise og handle grønt" - hva er å reise grønt? Vi må bruke begreper som også fanger velgere på vippen, som kanskje er opptatt av å spise og reise mer bærekraftig, men ikke nødvendigvis bli en ihuga syklende veganer. "Grønt" har fått litt det haleslepet er jeg redd, mens "bærekraft" kan man diskutere om er utvanna. Det er allikevel et ord som mobiliserer.
 • 07.06.2020
  Så fin start! :) Takk!
 • 21.06.2020
  Jeg forholder meg til HELE innledninga her: Mye fint og fine formuleringer å ta utgangspunkt i. Men teksten er preget av å være noe uryddig og med en del gjentakelser. Jeg synes også innledninga bør holde seg til det som er mer overordnet. Den konkrete politikken kommer jo etterpå. Så savner jeg større tydelighet om vårt filosofiske grunnlag. Jeg har laget et nytt helhetlig forslag som jeg legger her: INNLEDNING Verdensanskuelse: Kjernen i Miljøpartiet De Grønnes filosofi (erkjennelse) er at alt henger sammen med alt. Vi er avhengige av naturen og hverandre og vi påvirker naturen og hverandre med alt vi gjør og enten vi vil eller ikke. Miljøpartiet De Grønne er bygget på solidaritet, men vil som resten av Den grønne internasjonale bevegelsen, utvide solidaritetsbegrepet til å omfatte alle mennesker, dyr, natur og framtidige generasjoner. Andre viktige verdier er respekt for liv, mangfold, demokrati og samarbeid, likeverd og likestilling, frihet for alle og ansvar fra alle. Visjon: Vår grønne framtidsvisjon er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. I dette framtidssamfunnet har menneskene forstått at vi ikke er naturens hersker, men en del av den, og avhengig av den. Vi innser at å leve gode liv handler mer om hvordan vi har det med hverandre og oss selv enn stadig mer materiell vekst når vi allerede har nok. Ingen i dette samfunnet har et forbruk som overstiger det naturen evner å produsere hvert år. Økonomien i framtidssamfunnet inkluderer både natur og rettferdighet. Den innbefatter både nåtid og framtid og hele livet med husholdningene, markedet, staten og allmenningene. Den er for det meste lokal, den er bærekraftig og sirkulær med naturressurser, produksjon, fordeling og avfall innbefattet. Vi produserer langt mer av maten vår selv i Norge, og vi spiser mer planter og grønnsaker – til det beste for mennesker, dyr og natur. Slik sørger dette samfunnet for at ingen produksjon bryter naturens tålegrenser og absolutt alle får dekket sine grunnleggende behov. Den globale ulikheten i forbruk og inntekt, tilgang på arbeid og utdanning, mat og medisiner er jevnet ut slik at alle verdens mennesker kan leve gode liv innenfor naturens tålegrenser. FNs bærekraftsmål er nådd og Norge gjør verden bedre uten å tjene oss rike på å skade den. Naturen får utfolde seg, uhindret av nedbygging og med et klima i balanse. Du finner store, urørte villmarker med yrende plante- og dyreliv, intakt nærnatur og grøntområder der du bor. Artsbestandene har tatt seg opp igjen og verken dyr eller planter utryddes på grunn av menneskelig aktivitet. Menneskene får utfolde seg fordi det grunnleggende menneskesynet er endret. Vi er drevet av kjærlighet til naturen og av fellesskapsinteresser. Vi godtar likhet i materiell levestandard fordi vi har fokuset vårt andre steder. Vi ser og verdsetter aktivt hverandres styrker og bidrag, og vi ønsker å bidra uavhengig materiell belønning fordi anerkjennelsen får oss til å føle oss verdifulle og viktige. Vi vet vi påvirker hverandre; kan gjøre hverandre gode eller dårlige. Derfor øver vi oss på å skape gode samspill oss imellom og i samspillet med alt som lever. Reiser og varetransport er redusert på grunn av lokal produksjon og distribusjon samt velutviklete digitale kommunikasjonsarenaer. De fysiske forflytningene skjer i større grad kollektivt og helt grønt, i vårt land og til hele Europa. Utviklingen av teknologi er grønn og gir alle mulighet til mindre rutinepreget arbeid og mer mulighet til arbeid med velferd, kunst og kultur. Vi tar godt vare på alle uavhengig hvor produktive vi er. Vi har mer tid til familie og venner, kultur, friluftsliv og frivillighet, fordi vi kan jobbe mindre. Dette gir økt livskvalitet og mindre stress. Politisk kompass Situasjonen vi står i, i starten av 2020-åra, er kritisk. Friheten, tryggheten og samholdet i samfunnet trues av klima- og naturødeleggelser, økt økonomisk ulikhet og politisk polarisering. De politiske veivalgene som tas av vår generasjon blir avgjørende for livsbetingelsene for alle fremtidige generasjoner, og angår hele menneskeheten. Vårt svar er grønn politikk. Denne politikken må finne sin retning i de daglige utfordringene ut fra et politisk kompass som inneholder visjonen -, verdiene - og den filosofiske tenkningen vår. Fordi MDG ser økologisk på naturen og systemisk på menneskesamfunnet, peker kompassnåla først og fremst på «det som skjer mellom»; på det som skjer mellom oss og naturen og det som skjer mellom oss mennesker. Uten likeverdige og balanserte samspill overalt, i vår inngripen i naturen og i menneskesamfunnene, vil vi treffes av tilbakeslag fra dem som er forurettet. Vi må føre en politikk for både mennesker og miljø. For å klare oppgaven vi har foran oss, kreves det at vi våger å tenke nytt, tar fagkunnskap på alvor og får til å mobilisere menneskenes viljestyrke, skaperkraft, optimisme og framtidstro. I årene som kommer må vi bygge sterkere lojalitet til det globale fellesskapet, ikke bare innover mot nasjonalstaten. Globale utfordringer fordrer globale løsninger utarbeidet i fellesskap, på tvers av landegrenser og kontinenter. Fordi alt henger sammen med alt over hele verden, er dette viktig også for Norge. I programmet finner du politikken som skal ta oss i retning av visjonen. Vi kan ikke love at omstillingen bare blir lett, for vi har et vanskelig utgangspunkt: Styrende myndigheter til nå har somlet bort flere tiår uten effektiv handling, mens utslipp, artstap og økonomisk ulikhet har økt. Situasjonen etter koronapandemien er på mange måter usikker. Miljøpartiet De Grønne vil samarbeide med alle som ønsker en omstart av norsk økonomi for å ta Norge inn i den grønne framtida på en inkluderende, rettferdig og bærekraftig måte.
 • 26.06.2020
  For å ha autoritet og troverdighet må vi være villige til å gå forran unilateralt. Det er vanskelig å kritisere andre dersom vi selv ikke går forran som et godt eksempel.
 • 01.07.2020
  Ja, det handler om å lage visjoner om en fremtid hvor samfunnet blir som vi ønsker at det skal være.
 • 04.07.2020
  Det første avsnittet omhandler mye det samme som innledningen til prinsipprogrammet. Det er greie formuleringer, og kjernebudskapet er lett å svelge. Litt for lett, kanskje? Dette med korona mener jeg egentlig vi bør ta ut. Hele korona farsen, vil i ettertid framstå som hysterisk og overdreven.
 • 04.07.2020
  (Dette med korona skulle ikke med her. Hvordan fjerner eller redigerer man en kommentar?)
 • 21.07.2020
  Hei! Jeg synes ikke første setningen er riktig. Kan man ha en annen setning enn solidaritet, for eksempel : "Respekt for natur er kjernen i MDGs politikk"
 • 29.07.2020
  Vi må forenkle språket her. Foreslår at vi tar de mest sentrale og salgbare punktene her; f.eks; Fremtiden til våre barn er truet. En grønn politikk vil motvirke ødeleggelse av natur, stanse økt forurensing og klimagassutslipp. Slik kan vi også bedre folkehelsen og gjøre det enklere å reise, spise og handle grønt.
 • 29.07.2020
  Dropp "de andre partiene". Foreslår at det erstattes med "vi". Vi skal samarbeide på tvers om disse løsningene, og skittkasting er ingen god start.
 • 17.08.2020
  Jeg synes at begrepet "motkraft" er bedre enn begrepet "motgift". Det er gjennom å mobilisere en sterk grønn motkraft til dagens politikk at vi skal få til endringer.
 • 21.08.2020
  Dere kan vurdere å unngå begrepet "økologisk balanse". Det er vagt og (økologisk sett!) problematisk. Vitenskapen økologi finner ikke mye "balanse" i naturen, i beste fall dynamisk likevekt. Kanskje det samme kan sies på andre måter? For eksempel "samfunn som ikke overforbruker naturmiljøet"?
 • 23.08.2020
  Enig i at det kan være lurt å unngå polarisering i programmet. Da kan det være letter å få med velgere på vippen, og få til samarbeid med andre partier. Foreslår: "Vi kan ikke love at omstillingen blir lett. Utgangspunktet er vanskelig. De siste tiårene har gått uten effektiv handling, mens utslipp, artstap og økonomisk ulikhet har økt."
 • 23.08.2020
  Enig i kommentaren over om å bytte "motgift" med "løsning".
 • 27.08.2020
  "I årene som kommer må vi bygge sterkere lojalitet til det globale fellesskapet, ikke bare innover mot nasjonalstaten." - Viktig budskap, noe vanskelig formulert. Kunne man byttet ut "innover mot nasjonalstaten" ?
 • 27.08.2020
  Enig i tidligere kommentarer om å endre formuleringen "de andre partiene har gitt oss et vanskelig utgangspunkt" og "de har somlet bort. Unngå å sette opp "vi" vs "de"
 • 10.09.2020
  Burde man ikke i denne seksjonen egentlig sette søkelyset på den digitale revolusjonen? Det er tross alt den som kommer til å legge premissene for hva som er under politisk innflytelse, og hva som ikke er det, i fremtida. Og det toget kommer til å gå i løpet av neste Stortingsperiode. Her burde man ha en tydelig agenda om å ta styring, noe f eks Silvija Seres tar opp i "Digital Dugnad".
 • 10.09.2020
  Det grønnne må selvsagt stå i sentrum, men heller ikke i dette avsnittet kan man glemme det digitale, i og med at det vil sette rammene for hva som faktisk er politikk, og hva som ikke er det. Vi vil ikke ende opp der at vi fokuserer så mye på at det skal være grønt, at vi plutselig står uten innflytelse fordi vi er prisgitt digitale plattformer som ikke trenger å ha dialog med oss en gang.
 • 10.09.2020
  Denne passasjen synes jeg fungerer sånn middels: Vi kan ikke love at omstillingen bare blir lett, for de andre partiene har gitt oss et vanskelig utgangspunkt: De har somlet bort flere tiår uten effektiv handling, mens utslipp, artstap og økonomisk ulikhet har økt. Enig med andres kommentarer over: Vi kan ikke love at omstillingen bare blir lett, for utgangspunktet er utfordrende. De siste tiårene har gått uten effektiv handling mens utslipp, artstap og økonomisk ulikhet har økt.
 • 13.09.2020
  Jeg ville tatt ut "Den økonomiske situasjonen etter koronapandemien er usikker." Det er en beskrivelse av idag og aller nærmeste framtid, men dette skal brukes inn mot valget om ett år. Hvem vet, kanskje er vi inne i en økonomisk post-korona-boom neste sommer (sannsynlig eller ikke, vi kan ikke utelukke det).
 • 13.09.2020
  Er enig med flere i at "vi" er bedre enn å hakke på "de andre partiene" her. Flere partier har prøvd, med større og mindre hell. Og de fleste av oss har nok våre miljøsvin på skogen.
 • 13.09.2020
  Denne kommentaren går ikke egentlig på innledningen, men er en generell kommentar til hele programmet. Jeg tenker programmet bør slankes kraftig. Slik det er nå blir det så langt at få kommer til å lese gjennom hele. I tilegg mener jeg at det store antallet konkrete kulepunkter under hvert politikkområde gjør at det blir vanskeligere å lese tydelig retningen vi ønsker å ta landet i. Jeg ønsker meg et program som tydelig viser retning/visjon/ideologisk grunnsyn, men som ikke har alle de spesifikke tiltakene vi ønsker å iverksette for å komme oss dit. En slik slanking vil gjøre det enklere for potensielle velgere å lese programmet, og ikke minst gjøre det enklere for den enkelte MDG'er å huske hva vi mener om de ulike politikkområdene i velgersamtaler. Aller viktigs likevel er at jeg tenker det er en tydeligere bestilling til våre fremtidige stortingsrepresentanter når de forhåpentligvis skal forhandle frem en politisk samarbeidsplattform etter valget. Dersom det er altfor mange konkrete kulepukter om både store og små saker, må våre folkevalgte gjøre en stor jobb med å prioritere dem innenfor både politisk handlingsrom og ikke minst budsjett. Jeg foretrekker at partiorganisasjonen gjør mer av den prioriteringen i forkant av valget.