|

Innledning

1 Leave a comment on paragraph 1 5 Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og fremtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Fra Miljøpartiet De Grønne sitt prinsipprogram

3 Leave a comment on paragraph 3 2 Miljøpartiet De Grønne går til valg på å gjennomføre et grønt skifte i Norge. Vårt program peker ut en ny økologisk, bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling. Det er en utvikling der velferd og livskvalitet skapes innenfor rammene av økosystemenes tålegrenser og ut fra hensynet til mennesker, dyr og fremtidige generasjoner.

4 Leave a comment on paragraph 4 1 Vi lever i et trygt og velstående samfunn. Dette er takket være bevegelser som har samlet folk om det som i utgangspunktet fremsto som utopier. I dag er dette realiteter i form av allmenn stemmerett, arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter. Vi kan vanskelig se for oss nåtiden uten fremskrittene blant andre arbeiderbevegelsen, kvinnebevegelsen og menneskerettighetsbevegelsen har sørget for. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 Vår generasjon står overfor det neste, store fellesprosjektet. Det er å skape et grønt samfunn med økologisk og sosial bærekraft som ramme. De Grønne er en del av en global, grønn bevegelse som vil mobilisere hele menneskehetens viljestyrke, optimisme og fremtidstro for å ta vare på naturen og livet på jorda. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 ØKOLOGIEN SOM RAMME FOR ØKONOMIEN

7 Leave a comment on paragraph 7 1 Det grønne skiftet er et skifte fra forestillingen om at vi kan bruke ubegrenset av jordas ressurser til en erkjennelse av at ressursene vi har på vår felles jordklode er begrenset. Hvis vi skal skape en verden i varig økologisk balanse må vi også endre de strukturene og verdiene som utgjør den grunnleggende årsaken til vår tids ødeleggelse av livsgrunnlaget. 

8 Leave a comment on paragraph 8 2 Menneskene er avhengige av naturen og dermed av mangfoldet av ulike livsformer på jorda. Denne erkjennelsen ligger til grunn for all vår politikk. I jakten på evig vekst har vi forurenset og konsumert oss til farlige klimaendringer og tap av biologisk mangfold. De Grønnes program viser hvordan vi kan starte overgangen til en mer bærekraftig økonomi, der økologisk og sosial bærekraft er rammene for samfunnsutviklingen.

9 Leave a comment on paragraph 9 0 ET EKTE GRØNT SKIFTE

10 Leave a comment on paragraph 10 2 Vi lever i en avgjørende tid for verden, i et land med fantastiske muligheter til å gjøre en forskjell. De Grønne vil bruke dette handlingsrommet og gjennomføre et ekte grønt skifte i Norge. Det er nå vi har tid, penger og kompetanse til å ta ansvar for våre barnebarns velferd og verdens fremtid. Det er nå vi vi har rom til å starte en gradvis omlegging fra en oljeøkonomi til et mangfoldig og fornybart næringsliv. I dette programmet viser vi i praksis hvordan Norge kan mobilisere skaperkraft og engasjement til å gjennomføre et grønt skifte i alle deler av samfunnet. Dette er avgjørende for å oppnå varig velferd og verdiskaping innenfor naturens tålegrenser. Gjennomføringen av dette skiftet vil vise verden at en grønn fremtid er mulig. På den måten kan Norge igjen være et foregangsland og en pådriver i miljøsaker internasjonalt.

11 Leave a comment on paragraph 11 0 MER DEMOKRATI OG DELTAKELSE

12 Leave a comment on paragraph 12 1 Høy tillit mellom enkeltmennesker og til fellesskapet har sørget for velferd og livskvalitet for nordmenn i mange generasjoner. I årene som kommer står demokratiet overfor sin største oppgave noensinne. Det er ikke lenger nok å løse de nære og kortsiktige problemene. Hvis livsgrunnlaget skal reddes må vi skape et samfunn der alle ser nytten av å engasjere seg for fellesskapets fremtid. De Grønne er overbevist om at den beste grobunnen for dette er økt deltakelse, mer medvirkning, involvering og ansvarliggjøring. 

13 Leave a comment on paragraph 13 1 Demokrati er mer enn stemmerett. De Grønne vil derfor styrke lokaldemokratiet, sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner og sørge for åpne og inkluderende demokratiske prosesser. Vi mener at et sterkt demokrati forutsetter rettferdig fordeling av kapital, makt og muligheter og stor personlig frihet, der det trygge fellesskapet og individets identitetsuttrykk er gjensidig rause med og avhengige av hverandre. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 ET VARMERE OG MER INKLUDERENDE SAMFUNN

15 Leave a comment on paragraph 15 1 Vi vil skape en fremtid der mindre stress, forbruks- og prestasjonsjag gir mer rom for rikere og bedre liv. I et grønt samfunn har vi mer tid til hverandre, og økt frihet til å leve meningsfulle, mangfoldige liv. Ved å dele på arbeidet sikrer vi en bedre balanse mellom arbeid og fritid. Samtidig vil vi styrke frivillig sektor der vi kan vise skaperkraft og omsorg, og satse på kultur og friluftsliv som kilde til mestring og opplevelser.

16 Leave a comment on paragraph 16 3 I tillegg til de store, radikale endringene i klima- og miljøpolitikken, vil De Grønne styrke velferdssamfunnet vårt til å bli  mer inkluderende og bærekraftig. Hele samfunnet, med helsevesenet og skolen i spissen, må fremme gode liv og muligheter for alle. De Grønne vil gjennomføre en rusreform og satse målrettet på psykisk helse, livsmestring og tidlig innsats. Vårt mål er at alle mennesker skal få mulighet til å realisere sitt fulle potensial.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 SOLIDARITET PÅ TVERS AV LANDEGRENSER OG GENERASJONER

18 Leave a comment on paragraph 18 1 Helt sentralt i den grønne bevegelsen ligger erkjennelsen av at utfordringene vi står overfor er globale. Veivalgene som må tas av vår generasjon angår hele menneskeheten i fellesskap. Derfor må lojaliteten rettes mot det globale fellesskapet, fremfor smale, nasjonale interesser. Et effektivt og varig samarbeid om globale miljøutfordringer forutsetter at vi utvikler en dyptgripende solidaritet på tvers av landegrenser og generasjoner. 

19 Leave a comment on paragraph 19 2 For De Grønne er det et mål i seg selv at jordens ressurser fordeles rettferdig mellom alle mennesker og forvaltes slik at fremtidige generasjoner har like gode muligheter som oss. Derfor hører en ansvarlig klima- og miljøpolitikk, økt bistand og innsats for sosial rettferdighet, internasjonalt fredsarbeid og nedrustning uløselig sammen Dette programmet er et uttrykk for De Grønnes utvidede solidaritetsbegrep: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Side 3

Source: https://databank.mdg.no/program/innledning/