Meny

VÅRE HOVEDSATSNINGER

 • Klimahandling, nå! De Grønne vil gjøre Norge til en ledestjerne i den internasjonale klimadugnaden og føre en klimapolitikk som er i tråd med Parisavtalen, med mål om 95 prosent utslippskutt innen 2035. (Les mer i Del 2 – Klimapolitikk.)
 • Revolusjonerende naturpolitikk. De Grønne vil stanse utryddelsen av arter og bidra til vekst i natur og biomangfold. Målet er minst tjue prosent forbedring i naturens tilstand og utbredelse innen 2050. Plast, forurensing, miljøgifter og søppel skal ryddes opp så fort som mulig. (Les mer i Del 1 – Natur og miljø.)
 • Enklere, grønn hverdag. Vi vil gjøre det lett og billig å ta miljøvennlige valg. Det skal bli enkelt å reise, bo og handle med lavest mulig utslipp. De som forurenser mye skal betale mer, mens de som tar miljøvennlige valg skal belønnes. (Les mer i 1 – Livskvalitet fremfor overforbruk, 10 – Grønn samferdsel, Del 8 – Lokalsamfunn og 19 – Skatter og avgifter.)  
 • Trygge, grønne jobber. Vi vil mobilisere fellesskapets ressurser for å skape tusenvis av nye, grønne jobber og bygge opp ny eksportrettet industri, med mål om å øke eksporten fra andre sektorer enn petroleum med 50 prosent innen 2030. (Les mer i Del 5 – Næringsliv og omstilling.)
 • Kretsløpsøkonomi. Vi sikrer at Norge raskt kan bevege seg mot en sirkulær økonomi nesten uten forurensning og avfall. Vi satser på gjenbruk og reparasjon, ny nærings- og teknologiutvikling, forskning og skattepolitikk som belønner grønne løsninger.(Les mer i 23 – Ressurser i Kretsløp og 1 – Livskvalitet fremfor overforbruk.)
 • Omfordeling. Vi bekjemper økende forskjeller med mer progressiv skatte- og avgiftspolitikk, slik at de rikeste bidrar mer til fellesskapet. (Les mer i Del 4 – Økonomi og 38 – Velferd og sosial rettferdighet.)
 • Ut av oljealderen. I tråd med vårt klimaansvar vil vi gjennomføre en planmessig, kontrollert omstilling vekk fra petroleumsvirksomhet innen 2035, samtidig som vi ivaretar sysselsetting, bidrar til omskolering av oljearbeidere og skaper nye arbeidsplasser, i samråd med myndigheter, organisasjoner, arbeidstakere og industri. (Les mer i 7 – Fra olje til grønne jobber og 22 – En framtidsretta og modig næringspolitikk.)
 • Bærekraftig matpolitikk. Vi øker matproduksjonen på norske ressurser og fremmer sunt kosthold med lavere miljøavtrykk og bedre dyrevelferd. Selvforsyningen skal opp til minst 60 prosent innen 2030. For å få til det vil vi blant annet halvere det norske kjøttforbruket, slik at forbruket ikke overstiger det vi kan produsere selv på egne arealer og ressurser. (Les mer i Del 6 – Mat og bioøkonomi.)  
 • Mer internasjonalt samarbeid. Vi forsterker innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål innenfor naturens tålegrenser, fører en aktiv politikk for mer globalt samarbeid og knytter tettere bånd til Europa. (Les mer i Del 16 – Norge i verden.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 30.11.2020
  Spennende tiltak, men hva vil det si at naturen skal bli 20 % forbedret frem til 2050? Hvordan tallfestes naturens tilstand?
 • 30.11.2020
  Vi foreslår å måle forbedring i "tilstand og utbredelse". Naturens tilstand kan kvantifiseres og beskrives gjennom en rekke indikatorer, men hvilke disse skal være er et faglig spørsmål for økologer og biologer å gruble på. Det sier seg selv at en slik omlegging av norsk naturforvaltning vil kreve en hel del utredning for å kunne operasjonaliseres, men intensjonen er soleklar – og basert på forarbeidene til Kunming-avtalen, så ikke uten faglig basis.
 • 01.12.2020
  Kva er gale med ombruk? som er vel så viktig som dei andre grepa.
 • 01.12.2020
  Hei, Kjell Magne! Gjenbruk og ombruk betyr det samme: https://snl.no/gjenbruk
 • 04.12.2020
  Synes man kunne sagt et man også ønsker å dreie forbruket mot fisk og plantebasert mat (NB! Fisk også, skal kommentere litt mer på det i kap 6)
 • 21.01.2021
  Velskrevet program, med en mengde gode tiltak. Svært mange av tiltakene krever mer penger/økte tilskudd og investeringer samtidig som det er vanskelig å se hvor kostnader kan reduseres. Dette blir lett kritisert som "å leve i en drømmeverden" Hva er det gode svaret på dette når vi står på torvet til høsten ??
 • 23.03.2021
  Det er helt avgjørende at når man avgiftsbelegger utslipp, så må man være klar over at man avgiftsbelegger vår nåværende samfunnsform, og da er det utrolig viktig at de som har minst ikke blir skadelidende, men heller oppfordres ved hjelp av gulrot. De rike har en tendens til å klare seg uansett. Her må MDG bli både tydeligere og tøffere i kommunikasjonen.
 • 23.03.2021
  Her trengs en intelligent kommunikasjonsplan. Slik MDG fremstår nå på dette punktet, er de et lett bytte for hvermannsen :)