|

Integrering og inkludering

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Norge har i løpet av de siste tiårene utviklet seg til å bli et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Innvandring bringer med seg noen utfordringer, men også et mangfold som er positivt for landet. Dette gjelder enten mennesker kommer til Norge for å jobbe eller fordi de flykter fra krig og forfølgelse. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 De Grønne vil føre en ansvarlig og solidarisk innvandringspolitikk, og en god og inkluderende integreringspolitikk for dem som av ulike årsaker kommer til landet. Vellykket integrering gir folk mulighet til å ta ansvar for egne liv, delta i lokalsamfunnet og bygge nettverk. God integrering gir også viktige ressurser og impulser til samfunnet, bidrar til å skape gode bomiljøer og til å hindre radikalisering. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne er opptatt av en rask behandling av asylsøknader, og støtter prinsippet om at  de som ikke får opphold, må forlate landet. Det bør tidlig legges til rette for å delta i samfunnet gjennom styrket språkopplæring for flyktninger og asylsøkere, og adgangen til å arbeide mens søknaden behandles bør utvides. Barn som har kommet som flyktninger uten følge med voksne må tas særskilt godt vare på, og ha samme rettigheter som andre barn som mangler nær familie. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 0  • Sikre raskest mulig behandling av asylsøknader, slik at asylsøkere tidlig får signal på om de kan regne med å få bli i landet og dermed starte integreringsprosessen. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 •  Sikre at UDI har ressurser til å få ned ventekøene i asylmottak, og gi grundig saksbehandling av søknader om asyl, opphold og familiegjenforening.

7 Leave a comment on paragraph 7 0  • Gjøre det lettere å få midlertidig arbeidstillatelse for personer som venter på svar på asylsøknad. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Raskt kartlegge asylsøkeres helsetilstand og styrke kompetansen på sårbarhet hos de som jobber på asylmottak.

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Jobbe for flere ideelle og kommunale asylmottak, og at mottak som hovedregel bør være sentralt plassert slik at beboerne kan delta i lokalsamfunnet. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Gjøre bosetting av flyktninger til en ordinær og pålagt kommunal oppgave på linje med andre kommunale velferdsoppgaver.

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Gi kommunene økonomiske insentiver til å ta imot flere flyktninger. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Jobbe for å redusere ventetiden i mottak og åpne for selvbosetting i større grad enn i dag. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Gjøre det lettere for flyktninger å bo hos en vertsfamilie som alternativ til mottak. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Fjerne ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for enslig mindreårige asylsøkere, og som et minimum sikre at disse og unge papirløse alltid får fullføre videregående opplæring som er startet i Norge, også etter fylte 18 år.

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Gi alle barn som oppholder seg i Norge skal få gå på skole, slik at også barn over 16 år som søker asyl i Norge får rett til opplæring i videregående skole.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Styrke og differensiere opplæringen i norsk språk og samfunnsliv for asylsøkere for å bidra til raskere integrering.

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Kartlegge flyktningers og asylsøkeres kompetanse for å kunne tilby arbeidsrettet opplæring eller jobb så tidlig som mulig. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Samarbeide tett med frivillige organisasjoner om aktiviteter i lokalsamfunnet, og støtte kommunale frivilligsentraler som en arena for arbeid og deltakelse. 

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • Gjøre det mer attraktivt for næringslivet å ansette flyktninger gjennom mentorordninger, lønnstilskudd, og bedre oppfølging av praksisplasser og nyansatte flyktninger fra det offentlige. 

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Prøve ut en ordning der bedrifter får tilført deler av integreringstilskuddet dersom de gir flyktninger opplæring og avtale om fast jobb. 

22 Leave a comment on paragraph 22 0 • Motarbeide barnefattigdom blant innvandrere gjennom å utvide ordningen med opplevelseskort til å gjelde alle kommuner. 

23 Leave a comment on paragraph 23 0 • Utvide retten til dobbelt statsborgerskap.

24 Leave a comment on paragraph 24 0 • At myndighetene ikke skal kunne tilbakekalle statsborgerskap, og som et minimum innføre en foreldelsesfrist i saker om tilbakekallelse. Barn og neste generasjoner skal ikke tape sitt statsborgerskap, uavhengig av foreldrene sin sak.

25 Leave a comment on paragraph 25 0 Les mer om De Grønnes tiltak for en god flyktning- og asylpolitikk i kapittelet “Flyktninger og asylpolitikk”.

Side 65

Source: https://databank.mdg.no/program/integrering-og-inkludering/