|

Internasjonal økonomi og handel

1 Leave a comment on paragraph 1 0 De Grønne er grunnleggende positive til samarbeid, investeringer og handel på tvers av landegrensene. Internasjonalt samarbeid er spesielt viktig for små land og for utviklingsland, og økt markedsadgang har bidratt til å løfte mange land ut av fattigdom. Samtidig har globaliseringen skapt utfordringer som vi må finne nye svar på. De økonomiske ulikhetene er i vekst både mellom land og innad i landene. I mange rike land har den økonomiske globaliseringen ført til økte forskjeller, der lavtlønnede grupper har opplevd stagnert eller redusert levestandard mens de rikeste har økt sine inntekter og formuer kraftig. Utviklingen mot et felles verdensmarked har i mange tilfeller skjedd på bekostning av lokalt mangfold, eierskap, folkestyre og trygge arbeidsplasser. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 De Grønne vil reversere denne utviklingen gjennom en fordelingspolitikk som sikrer en mer rettferdig fordeling. De Grønne vil jobbe for handelsavtaler som fremmer en ambisiøs miljøpolitikk, anstendige arbeiderrettigheter, økt folkestyre og bedre dyrevelferd, og som sikrer norsk landbruk for fremtiden. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Det er uakseptabelt at forhandlingene rundt viktige handelsavtaler er preget av hemmelighold. De Grønne vil jobbe for større åpenhet rundt arbeidet med slike avtaler. Vi vil støtte utviklingslands legitime rett til i perioder å beskytte og favorisere eget næringsliv, men samtidig sørge for at internasjonale investeringer vernes mot illegitime inngrep fra lokale myndigheter. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Kreve at nye handelsavtaler stiller klare klima- og miljøkrav og er i tråd med Parisavtalen.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Jobbe for større åpenhet i handelsforhandlinger slik at en opplyst demokratisk debatt kan finne sted. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • At Norges forhandlingsmandat skal vedtas av Stortinget i forkant av forhandlinger om større handelsavtaler. 

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Bruke statlig eierskap og internasjonale samarbeid aktivt for å bekjempe skatteparadiser og økonomisk hemmelighold, herunder arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet og for opprettelsen av et internasjonalt skatteorgan i FN.

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Styrke skattemyndighetenes muligheter til å forfølge finanskriminalitet på tvers av landegrensene. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Støtte utviklingslandene sine muligheter til å bygge opp egen industri og matproduksjon. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Støtte avtaler som legger til rette for økte norske investeringer i utviklingsland, forutsatt at det skjer på de lokale innbyggernes premisser. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Ta initiativ til en internasjonal koalisjon av oljeproduserende nasjoner som frivillig faser ut sin petroleumsvirksomhet i tråd med Paris-avtalen. 

13 Leave a comment on paragraph 13 2 • Arbeide for en såkalt Robin Hood-skatt på omsetning av valuta og verdipapirer, som skal øremerkes tiltak for bærekraftig utvikling i FN-regi. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Utrede straffeavgift eller andre sanksjoner mot land som ikke følger opp Parisavtalen og andre internasjonale miljøavtaler. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Jobbe for at Norge blir verdens første Fairtrade-land. 

16 Leave a comment on paragraph 16 1 • Sikre rimelige inntekter til bøndene, hovedsakelig finansiert av prisen på produktene ved et sterkt tollvern. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • sikre at multinasjonale selskaper betaler skatt der verdiskapningen finner sted, gjennom helt nye tilnærminger til beskatningen av multinasjonale selskaper og langt større innsyn i selskapers virksomhet enn i dag.

18 Leave a comment on paragraph 18 2 • Jobbe for at multinasjonale konsern skattlegges med en enhetlig tilnærming, slik at man skattlegger basert på hele konsernets globale overskudd, heller enn nasjonale datterselskapers overskudd.

19 Leave a comment on paragraph 19 0 Les mer om De Grønnes internasjonale arbeid i kapittelet “Norge i verden”.

Side 25

Source: https://databank.mdg.no/program/internasjonal-okonomi-og-handel/