|

Internasjonal solidaritet og bistand

1 Leave a comment on paragraph 1 0 De Grønne mener at bistand og internasjonal solidaritet må prioriteres høyt. Rettferdig fordeling er en forutsetning for at alle mennesker skal få muligheten til å leve rike, trygge og frie liv. Samtidig vil bevaring og bærekraftig forvaltning av naturlige økosystemer forebygge fattigdom. For å klare å gjennomføre FNs bærekraftsmål må klima- og miljøarbeid styrkes betydelig i utviklingspolitikken.

2 Leave a comment on paragraph 2 1 For De Grønne er det et grunnleggende premiss at bistand og internasjonal solidaritet skal skje på mottakerens premisser og ha lokalt eierskap. Norsk bistand skal ikke bidra til å gjøre land bistandsavhengige. Sterke, lokale sivilsamfunn og bærekraftige næringer er en forutsetning for at bistand skal gagne fattige land. Nødhjelp og gunstige lån uten korrupsjon er nødvendig, men på lengre sikt må landene settes i stand til å produsere verdier og ressurser for å dekke egne behov og delta i verdenshandelen.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil prioritere tilgang på ren energi, en mer bærekraftig matproduksjon, bærekraftig og rettighetsbasert naturressursforvaltning, og styrking av demokratiske strukturer. Som et land som har tjent store penger på fossil energi, har Norge et spesielt ansvar for å finansiere en ekstraordinær innsats i en avgjørende tid for verdens klima. Paris-avtalen slår fast at industriland skal gi klimafinansiering til utviklingsland for å bistå med utslippsreduserende tiltak og tilpasning til klimaendringer. Innføring av en klimaprosent vil bety en dobling av Norges internasjonale innsats for miljø, og en dobling av bistanden. Klimabistand er en ekstraordinær innsats som ikke kan gå på bekostning av ordinær bistand. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • At minst én prosent av nasjonalinntekten skal gå til bistand og internasjonal solidaritet. 

6 Leave a comment on paragraph 6 2 • Innføre en klimaprosent hvor én prosent av nasjonalinntekten overføres årlig fra Statens Pensjonsfond Utland til klimatiltak i utviklingsland. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Arbeide for å slette illegitim gjeld, og for et bindende internasjonalt regelverk for

8 Leave a comment on paragraph 8 0 ansvarlig långivning.

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Prioritere arbeid for å sikre kvinner utdanning og for å styrke kvinners rettigheter i utviklingsland. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Ta initiativ til en global opptrappingsplan for innsats mot mødredødelighet og barnedødelighet. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Avvikle Olje for utvikling-programmet og overføre ressursene til et nytt offensivt program for fornybar energi med vekt på å utvikle lokal produksjon og eierskap. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Prioritere bærekraftig jordbruk høyt i norsk utviklingssamarbeid som et verktøy for å redusere fattigdom og sikre produksjonsøkning uten å gå på bekostning av naturen. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Styrke arbeidet med fiskeribasert bistand og bærekraftig forvaltning av fiskeriressurser. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Ta initiativ til en ny internasjonal konvensjon om finansiell åpenhet, og utvide kravene til land-for-land-rapportering. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Bidra med å bygge opp robuste skattemyndigheter i land som behøver bistand ved å styrke programmer som “Skatt for utvikling”.

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Stimulere til flere norske private investeringer i utviklingsland. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Bruke Norfund aktivt til å investere i utviklingsland, med klare krav til bærekraft og utviklingseffekt. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Integrere hensynet til bærekraftig forvaltning av naturressurser som skog, jord og vann i alle utviklingsstrategier og planer Norge støtter gjennom bistand. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Jobbe for at WTO og handelsavtaler gir utviklingsland rett til å beskytte miljø og biologisk mangfold, egen næringsutvikling, samt menneskerettighetene, retten til fagorganisering og urfolks rettigheter. 

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • Prioritere støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og uavhengige medier for å styrke offentlighet og ansvarliggjøring i mottakerlandene. 

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Aktivt støtte ikkevoldelige aktører som kjemper for demokrati og menneskerettigheter, og støtte opplæring i ikkevold. 

22 Leave a comment on paragraph 22 0 • Trappe opp Norges innsats for å bevare regnskog ved å øke støtten til regnskogbevaring, trekke oljefondet ut av investeringer som fører til tap av regnskog og unngå import av varer som bidrar til ødeleggelse av regnskog. 

23 Leave a comment on paragraph 23 0 • Øke støtten til vaksinering mot sykdommer som rammer mange i fattige land og til å gjøre medisiner av høy kvalitet tilgjengelige for disse landene. Under store sykdomsutbrudd må medisiner tilbys gratis.• Øke støtten til bekjempelse av neglisjerte tropiske sykdommer.

Side 76

Source: https://databank.mdg.no/program/internasjonal-solidaritet-og-bistand/