|

JUSTIS OG BEREDSKAP

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Trygge, sterke og levende samfunn er i hjertet av De Grønnes visjon for Norge. Det er et Norge der vi deler ansvar og har respekt for hverandre. Et slikt samfunn forutsetter åpenhet og et effektivt og velfungerende rettssystem som har tillit hos folk flest. Ulykker, terror og kriminalitet må forebygges, og samfunnet må ha beredskap til å håndtere kriser. 

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Norge er et av verdens tryggeste land å bo i. Like muligheter og kort avstand mellom mennesker i ulike posisjoner har bidratt til dette. Det å legge til rette for at enkeltmennesker kan leve meningsfulle liv, kjenne tilhørighet til storsamfunnet og ha tillit til hverandre er i seg selv viktig forebyggende arbeid. Dette gjelder både i kampen mot kriminalitet og i kampen mot politisk ekstremisme. 

3 Leave a comment on paragraph 3 1 I en liberal rettsstat er alle uskyldige til det motsatte er bevist, og alle skal møtes med respekt og likeverd. I møtet med større internasjonalt press og usikkerhet vil De Grønne aktivt ivareta og styrke enkeltmenneskets rettssikkerhet. Den enkeltes mulighet til å uttrykke og utfolde seg må beskyttes innenfor rammene av menneskerettighetene og andres likeverdige frihet. Personvernet er en viktig menneskerettighet og balansen mellom frihet og kontroll må vurderes nøye.

Side 71

Source: https://databank.mdg.no/program/justis-og-beredskap/