|

Klimaet på jorden

1 Leave a comment on paragraph 1 2 Dagens barn må regne med å bli gamle i en verden som ser helt annerledes ut enn den de vokste opp i. Klimaendringene truer med å utløse grunnleggende endringer i det livsmiljøet som har vært grunnlaget for sivilisasjonen vår. Både matforsyning, artsmangfold, økonomi og overlevelsen til lokalsamfunn, byer og hele land står på spill. Økt havnivå, ekstremvær, tørke og varige endringer i været og naturen vil skape utfordringer som er umulig å overskue i dag. De neste fem til ti årene er kanskje vår siste mulighet til å stanse utviklingen. Hvilken klimapolitikk som føres i disse årene blir avgjørende for fremtidige generasjoners livsbetingelser. Derfor kjemper grønne partier over hele verden for å samle verdenssamfunnet om en radikal omstilling av økonomien. De Grønne vil føre en klimapolitikk som skaper et bedre samfunn med økt livskvalitet for mennesker og som er i økologisk balanse. Dette er et stort samfunnsprosjekt som bare kan lykkes i et tett samarbeid mellom innbyggere, organisasjoner, næringsliv og det offentlige. 

2 Leave a comment on paragraph 2 2 Den viktigste årsaken til klimaendringene er brenning av kull, olje og gass. For hvert eneste tonn som brennes blir klimaendringene farligere. Derfor vil De Grønne avvikle bruk av fossil energi så raskt som mulig. I tillegg har vi et spesielt ansvar for å sørge for at de klimaskadelige ressursene Norge har råderett over blir liggende i bakken. Samtidig må vi rette langt større oppmerksomhet mot andre utslippskilder, som kjøttforbruk og avskoging.

3 Leave a comment on paragraph 3 2 Paris-avtalens ambisjon om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader er et ambisiøst mål som De Grønne slutter seg til. Men avtalen blir et slag i luften uten umiddelbare og omfattende tiltak. De Grønne vil gjennomføre disse tiltakene i Norge ved å gjøre utslippskutt til en del av lovverket, fase ut petroleumsnæringen og gjøre Norge til verdens første fossilfrie velferdsland. Med en høykompetent befolkning, et innovativt næringsliv og mye kapital kan Norge gjennomføre en fornybarrevolusjon som kan vise vei for resten av verden. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel og starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Redusere klimagassutslippene fra norsk territorium med 60 prosent innen 2030. 

7 Leave a comment on paragraph 7 3 • Innføre årlige sektorvise klimabudsjetter som en del av statsbudsjettet fra 2018 som forplikter norske myndigheter til å gjennomføre utslippskutt og omstille Norge til et lavutslippssamfunn. 

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Gi gode skattevilkår til grønne næringer inspirert av dagens fordeler til oljenæringen. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Fjerne alle skattefordeler og subsidier til petroleumsvirksomhet og avskaffe TFO-ordningen. 

10 Leave a comment on paragraph 10 2 • Gjøre Statens pensjonsfond utland til en motor for det grønne skiftet internasjonalt, og innføre en klimaprosent der Norge setter av en prosent av nasjonalinntekten hvert år til internasjonal klimaomstilling via oljefondet. 

11 Leave a comment on paragraph 11 2 • Tredoble støtten til klimaomstilling i norske kommuner gjennom “Klimasats-ordningen” innen 2021. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Iverksette en storsatsing på klima- og miljørådgivere i kommunene. 

13 Leave a comment on paragraph 13 1 • Innføre en ordning med klimabelønning der inntektene fra enkelte miljøavgifter som for eksempel økte bensinavgifter deles direkte ut igjen til innbyggerne. 

14 Leave a comment on paragraph 14 1 • Arbeide for en raskere reduksjon i det totale antallet klimakvoter enn det til nå er lagt opp til.

15 Leave a comment on paragraph 15 2 • Fase ut salg av nye fossile personbiler innen 2020, og fossile varebiler og busser innen 2025. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Etablere et CO2-fond for raskt å fase inn nullutslippsteknologi for tungtransport, varebiler og busser.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Redusere biltrafikken i norske byområder for å redusere klimagassutslipp, luftforurensing og kø, og skape rom for en massiv utbygging av god kollektivtransport og sykkelveier. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Gjennomføre en storstilt satsing på karbonfangst (CCS) i industrien, med minst tre anlegg etablert i løpet av stortingsperioden, og krav om rensing av alle store punktutslipp innen 2030. 

19 Leave a comment on paragraph 19 1 • Øke miljøavgiften på forurensende flyreiser, differensiert ut fra tilgangen til alternative reisemåter, og stimulere til utvikling av utslippsfrie løsninger.

20 Leave a comment on paragraph 20 2 • Redusere flytrafikken ved å bygge ut gode alternative kollektivløsninger og stanse planer om utbygging av nye rullebaner. 

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Starte utfasing av alle typer fossil energibruk i Norge i løpet av stortingsperioden ved å gjøre det gradvis dyrere å forurense og støtte investeringer og bruk av nye fornybare løsninger. 

22 Leave a comment on paragraph 22 1 • Følge opp stortingsvedtaket om å overføre gods fra vei til bane og sjø, og satse på utslippsfrie fartøy i skipsfartsnæringen. 

23 Leave a comment on paragraph 23 0 • Legge frem en stortingsmelding med forslag til satsing på karbonnegative prosjekter og teknologier og en strategi for hvordan Norge kan bli et karbonnegativt samfunn. 

24 Leave a comment on paragraph 24 3 • Stimulere til et mer vegetarisk kosthold og redusere kjøttforbruket gjennom tiltak som både vil gagne miljøet og folkehelsen, og som legger til rette for bedre dyrevelferd i landbruket. 

25 Leave a comment on paragraph 25 1 • Forby nydyrking, drenering og ødeleggelse av myr for å hindre utslipp av klimaskadelig CO2 og lystgass fra myr. 

26 Leave a comment on paragraph 26 4 • Stille krav om elektrifisering av nye oljefelt som allerede har fått tillatelse til utbygging og som ikke kan stanses. 

27 Leave a comment on paragraph 27 1 • Erstatte kulldriften på Svalbard med satsing på nye næringsveier som fornybar energi, forskning og reiseliv. 

28 Leave a comment on paragraph 28 3 • Redusere det materielle forbruket, fordi dette bidrar til store klimagassutslipp i produksjonslandet og legge til rette for gjenbruk, deling og mer fritid foran stadig høyere forbruk. 

29 Leave a comment on paragraph 29 1 • Skyte fart i overgangen til en ressurseffektiv kretsløpsøkonomi ved å bruke avgiftssystemet, forskningsmidler, offentlige innkjøp samt innovasjonsstøtte og risikokapital til bedrifter.

30 Leave a comment on paragraph 30 0 Les også kapitlene “Grønn økonomi”, “Grønt næringsliv” og “Areal og transport” for flere klimaløsninger. 

Side 7

Source: https://databank.mdg.no/program/klimaet-pa-jorden/