|

Kollektivtransport og jernbane

1 Leave a comment on paragraph 1 0 De Grønne vil videreutvikle et effektivt transportsystem som en forutsetning for et moderne samfunn, et effektivt næringsliv og en velfungerende offentlig sektor. Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp, forurensing, støy og naturinngrep. For å redusere miljøskadene er det viktig å reversere veksten i selve omfanget av transport blant annet gjennom en mer helhetlig arealplanlegging. Vi vil gjøre kollektivreisen til ryggraden i Norges persontransportsystem. Skal vi lykkes med å innfri forpliktelsene vi har påtatt oss i Paris-avtalen, må vi investere mye i en omlegging av transportsektoren i årene som kommer. Kollektivtransporten må bli langt mer miljøvennlig og tilby attraktive kollektivtjenester tilpasset det lokale befolkningsgrunnlaget, både i byene og i distriktet. Staten må premiere de storbyområdene som er villige til å forplikte seg til å redusere biltrafikken og bymiljøavtalene, og miljøtransportpakkene for distriktene må brukes aktivt. Skal Norge lykkes med det grønne skiftet, må vi skape gode løsninger for hele landet gjennom insentiver og støtteordninger som bidrar til bærekraftig mobilitet der folk bor.

2 Leave a comment on paragraph 2 4 De Grønne vil prioritere tiltak som kan gi rask reduksjon i klimagassutslippene fra flytrafikken mellom de store byene og reduksjon av bilkjøring i byregioner. Toget skal være det foretrukne transportmiddelet på lange og mellomlange reiser der forholdene ligger til rette, og til det nære utland som Stockholm og København. Jernbane og tog er et integrert system som på grunn av kompleksitet og kapasitetsmangel, ikke er egnet for konkurranse. MDG vil stanse oppsplitting og konkurranseutsettingen av togdrift på norske skinner og etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog. På denne måten får vi færre grensesnitt, klare ansvarslinjer og et togtilbud for de reisende som både er kostnadseffektivt, hyppig, moderne og pålitelig.

3 Leave a comment on paragraph 3 3 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 2 • Ferdigstille Intercity-utbyggingen på Østlandet og starte byggingen av ny jernbanetunnel gjennom Oslo.

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Bygge dobbeltspor på Trønderbanen, Vossebanen og Jærbanen.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Gjøre alle jernbanestrekninger utslippsfrie.

7 Leave a comment on paragraph 7 2 • Gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norge-banen og sentrumsregionen rundt Tromsø.

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Redusere reisetiden med tog mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim til maks fire timer og Oslo-Stavanger til maks seks timer innen 2025.

9 Leave a comment on paragraph 9 3 • I neste stortingsperiode utrede en hyperloopbane Oslo-København som kan dekke både godstrafikken og persontrafikken.

10 Leave a comment on paragraph 10 3 • Bygge ut høyhastighetsbane mellom de store byene. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Forbedre utenlandsforbindelsene med jernbane, spesielt Oslo-Stockholm og Oslo-København. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Styrke tilbudet og redusere prisen på alle nattogstrekninger. 

13 Leave a comment on paragraph 13 2 •  Stanse konkurranseutsetting og fragmentering av togdrift på norske skinner og etablere ett jernbaneselskap som skal ha ansvar for både tog og skinner.

14 Leave a comment on paragraph 14 1 • Fjerne merverdiavgiften på kollektivreiser.

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Bruke CO2-avgift fra tungtransport til et fond for raskere innfasing av utslippsfri varebiler og busser, etter modell av NOx-fondet. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Finansiere minst 80 prosent av store kollektivinvesteringer i storbyene. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Premiere storbyer som reduserer biltrafikken med økte drifts- og investeringsmidler til kollektivtransport. 

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Innføre en belønningsordning for fylkeskommuner som gjør det lettere å teste ut og etablere nye tilbud og nye typer kollektivtransport i distriktene. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Stimulere til raskest mulig innfasing av utslippsfri kollektivtransport. 

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • Innføre et nasjonalt reisekort som kan brukes på buss, ferge, båt og tog.

21 Leave a comment on paragraph 21 1 • Støtte prøveprosjekter og endre regelverk for å åpne for selvkjørende busser. 

22 Leave a comment on paragraph 22 0 • Stimulere til miljøvennlige arbeidsreiser gjennom gunstige skatteregler for ansatte og bedrifter. 

23 Leave a comment on paragraph 23 1 • Gjennomføre prøveprosjekter med mer fleksibel kjernetid på statlige kontorarbeidsplasser i storbyområder for å utnytte kapasiteten i kollektivnettet bedre.

24 Leave a comment on paragraph 24 0 • Lukke gapet fra vedlikeholdsetterslepet av infrastruktur i jernbanen.

25 Leave a comment on paragraph 25 0 • Gi bymiljøavtaler til flere byer som satser grønt, inkludert Bodø knyttet til Ny By-prosjektet.

Side 40

Source: https://databank.mdg.no/program/kollektivtransport-og-jernbane/