|

Kriminalitet

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Lovbrytere skal stilles til ansvar for lovbruddene de har begått, få mulighet til å gjøre opp for seg og ha mulighet til å vende tilbake til samfunnet etter endt straff. De Grønne støtter økt bruk av alternative straffereaksjoner. Bruk av fengselsstraff må også være knyttet til rehabilitering, for eksempel gjennom yrkesrettet utdanning, opplæring og sysselsetting.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 En svært stor del av kapasiteten til domstolene og fengselsvesenet går i dag med til narkotikarelaterte lovbrudd. Erfaringer fra andre europeiske land tyder på at man kan unngå mange av disse lovbruddene gjennom en bedre politikk for å følge opp rusmiddelavhengige. Rusmiddelmisbruk kan og bør primært håndteres som et helseproblem. De Grønne ønsker en større rusreform, og vil i den sammenheng avkriminalisere besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, etter portugisisk modell. Vi vil også utrede om regulert omsetning av lettere rusmidler kan være skadebegrensende og redusere kriminalitet.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Et synlig politi med lokalkunnskap og bred kompetanse er viktig i det daglige politiarbeidet. Det er også viktig at politiet gjenspeiler mangfoldet i samfunnet ellers. 

4 Leave a comment on paragraph 4 3 De Grønne vil: 

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Redusere bruk av fengselsstraff og øke bruk av samfunnstjeneste og andre soningsformer. • Styrke innsatsen for rehabilitering av lovbrytere gjennom forsoning med ofrene og samfunnet for øvrig.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Arbeide for et synlig og tilstedeværende politi i hele landet, med forsvarlig responstid og tilstrekkelig tilstedeværelse, også til å drive godt forebyggingsarbeid.

7 Leave a comment on paragraph 7 1 • Gå imot generell bevæpning av politiet. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler, og i stedet satse på skadereduksjon, samt på frivillige og individuelt tilpassede helsetilbud for rusavhengige. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Utrede om ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere rusmidler som i dag er illegale, kan bidra til redusert rusbruk, avhengighet, kriminalitet og andre skadevirkninger.

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Styrke arbeidet mot voldelig ekstremisme, gjennom forebyggende arbeid på lokalsamfunnsnivå, gjennom exit-arbeid og gjennom å løfte kompetanse hos førstelinje og politi.

11 Leave a comment on paragraph 11 1 • Gå imot nasjonale og lokale tiggeforbud. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Endre den juridiske definisjonen av voldtekt, slik at den omfatter seksuell omgang uten samtykke.

13 Leave a comment on paragraph 13 2 • Sikre nødvendige midler til krisesentre for både kvinner og menn. 

14 Leave a comment on paragraph 14 3 • Opprettholde forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Sikre forutsigbar finansiering for organisasjoner som arbeider med å hjelpe mennesker ut av prostitusjon. 

16 Leave a comment on paragraph 16 1 • Styrke politiets arbeid mot organisert kriminalitet, inkludert menneskehandel.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Styrke politiets kompetanse på sjikane, trusler og annen kriminalitet i digitale medier. 

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Styrke innsatsen mot svindel, skatteunndragelse, hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet.

20 Leave a comment on paragraph 20 0 Les om De Grønnes ruspolitikk i kapittelet “Rusomsorg”.

Side 74

Source: https://databank.mdg.no/program/kriminalitet/