|

KULTUR

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Det grønne samfunnet må ha et rikt kulturliv. Kultur uttrykker og skaper tilhørighet og livskvalitet og bidrar til forståelse av både individ og samfunn. Det er avgjørende å gi immaterielle verdier som kultur større plass i økonomien på bekostning av ressurskrevende, materielt forbruk. Kultur bidrar til identitet, forsoning, fremskritt og utvikling. De Grønnes kulturpolitikk skal stimulere skaperkraft og engasjement. Vi skal ta vare på og dyrke kultur slik at vi får glede av mangfoldet vårt, i språk, historie, næring og kunst.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Kulturarven vår har egenverdi som kilde til kunnskap og opplevelser. I det grønne skiftet bidrar kulturarven til grønne arbeidsplasser som styrker samfunnet vårt. Kulturarv er en lite utnyttet ressurs i mange sammenhenger. Økende interesse for lokalt produsert mat og drikke viser hvilket potensial kulturarven har for bærekraftig næringsutvikling.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Lokalsamfunn må gis vilkår for å utvikle sin kulturelle egenart. Kultur må verdsettes og sikres finansiering, utdannings- og arbeidsmuligheter i byer og i distriktene. Norske minoriteters språk og kulturutøvelse må sikres gjennom særskilte tiltak. Norsk kultur er også nærhet til naturen og opplevelser i friluftsliv, idrett og frivillighet. De Grønnes kulturpolitikk vil støtte en kultur som er ulik for hver enkelt av oss og i stadig endring.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 Hele samfunnet forvalter kulturen vår. Skoler, frivillige lag og mange organisasjoner legger til rette for at alle kan skape og dele kulturopplevelser. De Grønne vil løfte amatører og det frivillige arbeidet som legges ned i idrett, friluftsliv og kultur.

Side 66

Source: https://databank.mdg.no/program/kultur/