|

Kulturarv

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Kulturarven vår knytter samfunnet sammen. Den er viktig i kommunikasjonen mellom ulike grupper, generasjoner og mellom Norge og verden. Kulturarven omfatter både fysiske kulturminner og immateriell kulturarv, som håndverk, kunnskap og tradisjoner. Dette styrker personlig, lokal, regional, nasjonal og transnasjonal identitetsdannelse.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Klimaendringene truer de fysiske kulturminnene fordi ekstremvær og mildere og fuktigere klima øker skaderisikoen. Økt kunnskap gjennom miljøovervåkning må føre til et bedre fremtidig vern av alle typer kulturminner. De Grønne vil ivareta tidligere bygningskultur og -struktur for å sikre byers og tettsteders særpreg.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Frivillige organisasjoner har vært og skal være en viktig del av norsk kulturvern. De Grønne vil styrke deres rolle som samfunnsaktører.

4 Leave a comment on paragraph 4 2 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Sikre en helhetlig forvaltning av Norges kulturarv og samle ansvaret for både materielle og immaterielle kulturminner i samme departement. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Gjenskape og vedlikeholde områder med verneverdige kulturlandskap. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Etablere et nasjonalt register over Norges immaterielle kulturarv, som tradisjonelt håndverk, folkemusikk, folkedans og andre tradisjonelle kulturuttrykk.

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Styrke arbeidet med å digitalisere museers samlinger, under frie lisenser. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Videreføre staten som beslutningstaker ved dispensasjoner fra Kulturminneloven for å sikre fellesskapets interesser i våre uerstattelige kulturminner. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Styrke miljøovervåkingen av kulturminner. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Prioritere kulturminneforskning på klimatilpasset bygnings- og fartøyvern, klimapåvirkning på kulturminner, minoriteters kulturarv og urfolks/samisk kulturarv. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Etablere et program hos Innovasjon Norge rettet mot verdiskapning ved bruk av kulturarv. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Forenkle regelverk for å bruke tekniske kulturminner som kjøretøy, båter og lokomotiver. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Kartlegge kirkebyggs og gravplassers kulturminneverdi.

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Bidra til etablering av statlige bygnings- og fartøyvernsentre i alle regioner. 

16 Leave a comment on paragraph 16 1 • Styrke Kulturminnefondet ved å gjenopprette fordeling av rentemidlene til bygningsverntiltak. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Stimulere eiere av vernede bygninger til å gjennomføre forebyggende og akutt vedlikehold. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Gi kommunene flere verktøy for å motvirke spekulativt forfall av verneverdige bygninger. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Sikre kvenske kulturminner ved å gi dem et vern på samme nivå som samiske. 

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • Støtte opprettelsen av Skogfinsk Museum. 

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Styrke og videreutvikle Vadsø Museum til et nasjonalt museum for kvener.

22 Leave a comment on paragraph 22 0 • Nasjonalt og regionalt viktige krigsminner skal inkluderes i kulturminneloven.

23 Leave a comment on paragraph 23 0 • Bevare truede immaterielle uttrykk, som tradisjonell sang, dans og håndverk, gjennom garantilønn for utøvere. 

24 Leave a comment on paragraph 24 0 • Gjennomføre et nasjonalt kartleggings- og karakteriseringsprogram for kulturminner, tilsvarende det som er gjort for vannressursene i landet. 

25 Leave a comment on paragraph 25 0 • Ivareta NRK som arkiv- og formidlingsinstitusjon og utvikle et system for årlig registrering og publisering av verk som faller i det fri når vernetiden går ut.

Side 70

Source: https://databank.mdg.no/program/kulturarv/