|

Kulturelt mangfold

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Kunst må kunne skapes og oppleves i hele landet. Ulike kunstuttrykk skal være tilgjengelige. De Grønne vil styrke ordninger spesielt rettet mot grupper som ikke oppsøker kunst og kultur til vanlig. Vi skal sørge for god infrastruktur og videreutvikle mangfoldet av kunst og kultur lokalt og nasjonalt. Vi vil gjøre det enklere å være utøvende kunstner enn i dag. Kulturlivets profesjonelle utøvere må få tilstrekkelige og mer forutsigbare bevilgninger.

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Det krever høy kompetanse å ta vare på og videreutvikle et levende kulturliv. Staten skal legge til rette for norsk produksjon og eksport av kunst og kulturuttrykk i alle formater, fra musikk, litteratur og dans, til film og dataspill.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Sikre et godt og bredt kulturtilbud over hele landet, med omreisende og faste institusjoner, profesjonelle tilbud og amatørgrupper. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Videreføre lovpålagt kulturskole, og innføre en nasjonal minstenorm for omfanget av kulturskoletilbudet. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Styrke allmenntilbudet for kulturopplevelser, ved å øke bevilgning til Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Sikre gode og forutsigbare støtteordninger for kunstnere, kunstnerorganisasjoner og institusjoner innenfor alle kulturfelt, spesielt til det frie feltet. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Gi artister og kulturutøvere styrkede rettigheter gjennom en egen kulturarbeidsmiljølov utarbeidet i tett samarbeid med kulturprodusentene, blant annet for å styrke deres interesser i kontraktsforhandlinger. • Styrke norsk produksjon av musikk, film, spill og andre kulturuttrykk. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Sikre at institusjoner som får bevilgninger skal beholde stor frihet i formidlingsarbeidet. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Utrede løsninger for å sikre inntekt for rettighetshavere i de digitaliserte bransjene. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Sikre sjangerrikdommen i norsk musikkliv gjennom sterk offentlig finansiering. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Stille offentlige lokaler til disposisjon som atelier, fellesverksteder, øvingsrom, konsertlokaler og lydstudioer.

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Styrke folkebibliotekene som samlingssted for kulturelle aktiviteter og utlån av kulturprodukter ved å gjennomføre et nasjonalt bibliotekløft. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Hindre at samme eiere kan kontrollere både forlag, distribusjon og bokhandel, for å sikre fri konkurranse. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Stille krav om at offentlig støttede kulturinstitusjoner skal operere med standardkontrakter som sikrer kunstnere og frilansere lønn for arbeidet de legger ned i produksjon av innhold.

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Opprette en tredelt finansieringsordning for festivaler, med en ettårig festivalstøtte, en flerårig forutsigbar festivalstøtte og en spydspissatsing. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Legge bedre til rette for gatekulturelle uttrykk i den allmenne kultursatsingen. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Utvide utsmykkingsordningen for offentlige bygg til også å gjelde alle nye statlige samferdselsprosjekter.

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Arbeide for en åndsverkslovgivning som er tilpasset dagens digitale samfunn og er enklere å forstå for enkeltindivider og skapere.

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • Redusere opphavsrettens vernetid.

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Gi mest mulig av kulturstøtten som direkte prosjektstøtte eller stipender direkte til kunstnerne.

22 Leave a comment on paragraph 22 0 Les mer om De Grønnes tiltak for gode vilkår for frivilligheten i kapittelet “Sivilsamfunn og frivillighet”.

Side 67

Source: https://databank.mdg.no/program/kulturelt-mangfold/