|

Likestilling og likeverd

1 Leave a comment on paragraph 1 2 De Grønne jobber for et samfunn der alle kan være seg selv, og der det legges til rette for at alle kan delta i samfunnet og i arbeidslivet. Fremdeles er det slik at hvilket land du kommer fra eller hvilket kjønn du har påvirker mulighetene i livet. Slik vil vi ikke ha det. Det er uakseptabelt at etnisitet, alder, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering eller funksjonsevne begrenser individers deltakelse, innflytelse og livskvalitet. 

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Vi vil bekjempe alle former for diskriminering, og føre en normkritisk og feministisk politikk for å bygge ned frihetsberøvende maktstrukturer. I noen tilfeller er det nødvendig å gi positiv særbehandling for å oppnå større likestilling. I andre tilfeller kan bevissthet om diskriminering være nok for å sikre likebehandling. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Prestasjonspress og urealistiske kroppsidealer utfordrer også mulighetene hver enkelt har til å være seg selv. De Grønne vil jobbe for å redusere forbruks- og reklamepress. Alle skal ha råderett over egen kropp, og uttrykke seg slik de selv ønsker.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi, og utrede ulike lønnsutjevnende tiltak til fordel for kvinnedominerte yrker.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Foreldrepermisjon og foreldrepenger skal ta utgangspunkt i begge foreldres inntekt. (eks. man slår sammen inntektene for begge parter og deler med 2).

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Alle yrkestitler innen offentlig sektor skal være kjønnsnøytrale. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Stemme mot forslag som innskrenker retten til selvbestemt abort.

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Styrke overgreps- og voldtektsmottakene for å sikre bedre oppfølging av ofre for voldtekt og seksuelle overgrep, uavhengig av kjønn. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Opprettholde og styrke landets krisesenter- og tilbud til ofre for vold i nære relasjoner, i alle deler av landet.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Bruke elektronisk lenke for domfelte for vold i nære og æresrelaterte forbrytelser, såkalt omvendt voldsalarm, og praktisere dette strengt.

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Oppheve forbudet mot eggdonasjon og åpne for at par som mottar eggdonasjon samtidig skal kunne benytte sæddonasjon. 

14 Leave a comment on paragraph 14 1 • Innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytrale personnumre. 

15 Leave a comment on paragraph 15 1 • Opprette en LHBTQI+-sertifiseringsordning for helsevesenet. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Styrke behandlingstilbudet for transpersoner og andre som oppsøker helsevesenet angående kjønnsidentitet. 

17 Leave a comment on paragraph 17 1 • La helsetilstand og atferdsmønster være avgjørende for hvorvidt en kan bli blodgiver, ikke kjønn eller seksuell orientering. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunn- og videregående skoler samt relevante profesjonsutdanninger.

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Forby retusjert reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer. 

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • At retten til hjelpemidler fortsatt skal være statlig finansiert gjennom folketrygden, og formidles gjennom hjelpemiddelsentralene i samarbeid med kommunene. 

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Fjerne skatteklasse 2 for ektepar.

22 Leave a comment on paragraph 22 0

23 Leave a comment on paragraph 23 0 Les mer om De Grønnes tiltak for å sikre muligheter til alle i kapitlene “Demokrati og deltagelse”, “Utdanning og kompetanse” og “Arbeid og velferd”.

Side 64

Source: https://databank.mdg.no/program/likestilling-og-likeverd/