|

Livet i havet

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Havene dekker mer enn to tredjedeler av jordoverflaten. Det rommer rike og avanserte økosystemer med et enormt artsmangfold.. Vi har fortsatt bare kartlagt en liten del av de livsformene som finnes der. Nå kan mange av artene i havet bli utryddet før vi rekker å dokumentere at de noensinne har eksistert. Menneskelig aktivitet har ført til utryddelse av livet i havet som er like dramatisk som utryddelsen av livet på land. Antallet fisk, sjøfugl, hval og andre dyr i havet er blitt halvert de siste 40 årene. For hvert tiår som passerer blir havene fattigere og tommere. 

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Den kritiske situasjonen for havet skyldes blant annet klimaendringer og havforsuring, overfiske, oppdrett, turisme og råstoffutvinning av olje og mineraler. Et av de raskest voksende problemene er forsøplingen av verdenshavene og kysten. Hvis dagens utvikling fortsetter vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050. I tiårene som kommer må alle verdens kystnasjoner ta ansvar for å snu utviklingen i sine områder, i tillegg til å jobbe sammen for internasjonale avtaler. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Norge er en stor hav- og kystnasjon som forvalter enorme naturverdier i Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet og langs hele kysten. Råderetten over disse områdene gir oss et stort ansvar. Det gir oss også en stor mulighet til å vise at den negative utviklingen kan snus. Norge har lykkes med god forvaltning av mange fiskebestander, mens andre er svært sårbare. I tillegg utgjør oppdrettsnæringen, marin forsøpling, petroleumsvirksomhet og dumping av gruveavfall kritiske miljøutfordringer langs kysten. De Grønne mener at samtlige av disse utfordringene må møtes med kraftfulle mottiltak i den kommende stortingsperioden. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Utarbeide en marin verneplan innen utgangen av 2018 med mål om at ti prosent av havarealene innenfor territorialgrensen vernes før 2027.

6 Leave a comment on paragraph 6 0  • Styrke naturmangfoldloven ved å gjøre områdevern, utvalgte naturtyper og prioriterte arter gjeldende for alle norske havområder.

7 Leave a comment on paragraph 7 1  • Initiere en egen lov om helhetlige forvaltningsplaner for havområdene for å sikre en økosystembasert forvaltning av havressursene. 

8 Leave a comment on paragraph 8 3 • Gjennomføre en omfattende omstilling av oppdrettsnæringen gjennom at nye konsesjoner kun gis til lukkede oppdrettsanlegg og at bruk av lukket teknologi kreves på alle eksisterende anlegg innen 2025. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Ta initiativ til et internasjonalt belønningssystem for vern av viktige havområder og stans av overfiske etter modell fra den norske regnskogsatsingen. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Etablere en egen handlingsplan for å gjenetablere ødelagt tareskog og verne oppvekstområder for yngel og ungfisk. 

11 Leave a comment on paragraph 11 2 • Starte et landsdekkende oppryddingsprosjekt av spøkelsesgarn og tapte ruser, teiner og liner. 

12 Leave a comment on paragraph 12 1 • Støtte utvikling av selektive og selvoppløsende redskaper for å redusere uønsket bifangst og stoppe spøkelsesfiske. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Styrke innsatsen for giftopprydding i fjorder, elver og havner for å sikre trygg, norsk sjømat og ren natur. 

14 Leave a comment on paragraph 14 1 • Oppskalere innsatsen mot marin forsøpling kraftig ved å styrke tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling, etablere en skjærgårdstjeneste langs hele kysten og etablere mottaksanlegg for marint avfall. 

15 Leave a comment on paragraph 15 3 • Jobbe for å stanse deponering av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden og forby sjødeponi av gruveavfall. 

16 Leave a comment on paragraph 16 1 • Sørge for et permanent vern mot petroleumsaktivitet i særlige verdifulle og sårbare havområder, som Lofoten, Vesterålen og Senja, iskantsonen, polarfronten i Barentshavet og Norskehavet, havområdet rundt Jan Mayen, Mørebankene, Iverryggen, samt Skagerrak.

17 Leave a comment on paragraph 17 1  • Sikre korallrev, ålegressenger og andre sårbare naturtyper som gyte- og oppvekstområder for fisk og skalldyr ved å etablere fredningsområder og oppdrettsfrie soner. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Styrke vernet av korallrev og andre viktige marine leveområder som ligger i vårt territorialfarvann. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Bygge opp bestander av truede arter, og sikre at høsting av marine arter skjer i tråd med forskningsbaserte råd. 

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • Etablere en egen handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugler. 

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Arbeide internasjonalt mot overbeskatning av fisk og andre marine arter. 

22 Leave a comment on paragraph 22 0 • Ta initiativ til et internasjonalt forbud mot utkasting av fisk. 

23 Leave a comment on paragraph 23 0 • Styrke fiskerioppsynets lokale tilstedeværelse langs hele kysten og trappe opp arbeidet med å forebygge ulovlig fiskerivirksomhet. 

24 Leave a comment on paragraph 24 0 • Forby bunntråling. 

25 Leave a comment on paragraph 25 1 • Gjøre «Fishing for litter» til en permanent og landsdekkende belønningsordning der både fiskere og folk flest kan levere inn marint avfall og få en vrakpant for avfallet. 

26 Leave a comment on paragraph 26 3 • Innføre forbud mot å skifte ballastvann eller tømme kjemikalier fra lusebehandling i sårbare områder og avvikle bruk av kitinhemmere i oppdrettsnæringen. 

27 Leave a comment on paragraph 27 0 • Styrke og utvide ordningen med nasjonale laksefjorder og utrede en tilsvarende ordning for andre sårbare fiskebestander som fjordtorsk.

28 Leave a comment on paragraph 28 1 Les mer om De Grønnes forslag til en bærekraftig havbruks- og fiskeripolitikk i kapitlene “Fiskeri” og “Oppdrettsindustrien”.

Side 6

Source: https://databank.mdg.no/program/livet-i-havet/