|

Livet på land

1 Leave a comment on paragraph 1 0 En grunnsøyle i den grønne ideologien er kunnskapen om menneskenes avhengighet og samspill med økosystemene. Vårt engasjement for naturen springer ut fra opplevelsen av tilhørighet, glede, og kjærlighet til naturen. Det forsterkes av den dypt alvorlige erkjennelsen av at ødeleggelsen av natur truer menneskenes velferd og trygghet. 

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Livet på jorda er fantastisk rikt og mangfoldig og har utviklet seg gjennom mange millioner år. I dag forsvinner dette mangfoldet mer enn tusen ganger raskere enn det som er naturlig. Antallet ville dyr på landjorda og antallet fisk og sjøfugl i havene er halvert de siste 40 år. Utviklingen fører til kollaps i økosystemene, truer matforsyningen og gjør at vi mister økosystemfunksjoner som pollinering av avlinger, luft og vannrensing.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 I Norge er hver femte art enten sårbar eller truet av utryddelse. Vi vil gjøre disse artene livskraftige. Det vil vi gjøre ved å kombinere forsvarlig bruk av natur og kulturlandskap med utvidet vern mot inngrep. Gammelskog, våtmarker og store urørte områder er ekstra viktige å bevare. I tillegg vil vi starte arbeidet med å restaurere natur, blant annet ved å reetablere artsrike skoger, våtmarks- og vassdragsnatur, og ved å bygge opp svekkede bestander av blant annet fisk og rovdyr. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 Hver eneste dag er naturen kilde til folkehelse, livskvalitet og opplevelser for hundretusener av mennesker. Hvis våre barnebarns barnebarn skal ha samme tilgang som oss til natur, må grønne lunger, bymarker og friluftsområder gis sterkere beskyttelse. 

5 Leave a comment on paragraph 5 3 De Grønne vil:

6 Leave a comment on paragraph 6 1 1. Innføre en lov om nærnatur som gir varig vern av områder som er viktige for friluftsliv og naturopplevelser for mange mennesker. 

7 Leave a comment on paragraph 7 1 2. Redusere presset på naturen ved å gjøre livskvalitet innenfor naturens tålegrenser til målet for den økonomiske politikken, ikke stadig høyere produksjon og materielt forbruk. 

8 Leave a comment on paragraph 8 2 3. Utvide statsbudsjettet med forpliktende mål og budsjetter for økologisk bærekraft for å sikre at det ikke drives rovdrift på norske naturressurser. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 4. Verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 5. Etablere et program for restaurering og reetablering av våtmarker, naturskog og andre viktige naturtyper, og ha som mål at 15 prosent av forringede økosystemer skal restaureres innen 10 år.

11 Leave a comment on paragraph 11 1 6. Trappe opp arbeidet med kartlegging av norsk natur, og fullføre et økologisk grunnkart for Norge innen ti år. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 7. Etablere Østmarka og Preikestolen nasjonalpark, utvide Jotunheimen nasjonalpark og ta initiativ til en plan for nye nasjonalparker med særlig vekt på lavlandsområder og kystnatur.

13 Leave a comment on paragraph 13 0 8. Tredoble vernet av verdifull skog i Norge ved å verne minst 10 prosent av den produktive skogen vår innen 2027.

14 Leave a comment on paragraph 14 2 9. Stanse hogst av de gjenværende områdene med gammelskog i Norge. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 10. Trappe opp Norges innsats for å bevare regnskog ved å øke støtten til regnskogbevaring, trekke oljefondet ut av investeringer som fører til tap av regnskog og unngå import av varer som bidrar til ødeleggelse av regnskog. 

16 Leave a comment on paragraph 16 1 11. Reetablere sammenhengende inngrepsfrie naturområder som er viktige for å gjenopprette store sammenhengende trekkruter for villrein. 

17 Leave a comment on paragraph 17 1 12. Etablere større, sammenhengende nasjonalparker og verneområder på tvers av landegrensene i Norden, særlig på Nordkalotten. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 13. Reversere lovendringen som har åpnet for fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur og bruk av vannscooter og si nei til forslag som fører til økt motorisert ferdsel i naturen. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 14. Stanse miljøskadelige subsidier som bidrar til hogst av gammelskog eller inngrep i urørt natur. 

20 Leave a comment on paragraph 20 1 15. Jobbe aktivt for å beskytte og bygge opp igjen bestander av arter som er truet av utryddelse, blant annet ved å mangedoble antallet prioriterte arter og øke antallet utvalgte naturtyper. 

21 Leave a comment on paragraph 21 0 16. Sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur. 

22 Leave a comment on paragraph 22 0 17. Etablere Norge sin første nasjonalpark som har et helhetlig økosystem som inkluderer rovdyr.

23 Leave a comment on paragraph 23 0 18. Tilstrebe en konfliktdempende dialog i rovdyrsaker og søke løsninger i samarbeid med de berørte.

24 Leave a comment on paragraph 24 0 19. Føre en aktiv, kunnskapsbasert forvaltning som utover faglig funderte bestandsmål og rovdyrs økologiske funksjon også tar hensyn til beitenæring, bosetting og bruk av naturen.

25 Leave a comment on paragraph 25 2 20. Ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv.

26 Leave a comment on paragraph 26 0 21. Supplere verneplanen for vassdrag med flere vassdrag og legge spesielt vekt på å verne mye kystnær vassdragsnatur i løpet av stortingsperioden. 

27 Leave a comment on paragraph 27 0 22. Styrke arbeidet for å beskytte og styrke norske villaks- og ørretbestander. 

28 Leave a comment on paragraph 28 1 23. Bygge flere viltoverganger over veier, toglinjer og andre barrierer, og iverksette tiltak for å fjerne farlige og unødvendige menneskeskapte hinder som gjerder, piggtråd og liknende. 

29 Leave a comment on paragraph 29 1 24. Stå for en aktiv føre-var-politikk for bruk av genteknologi som vektlegger miljø, helse og sosiale forhold og videreføre genteknologiloven og dagens restriktive praksis med strenge krav til økologisk og sosial bærekraft.

30 Leave a comment on paragraph 30 2 25. Hindre nye, fremmede arter i å etablere seg i Norge og lage handlingsplaner for å bekjempe de mest skadelige svartelistede artene. 

31 Leave a comment on paragraph 31 6 26. Lage et sterkere lovverk for å beskytte naturen, blant annet ved å gi hjemmel for bindende miljøkvalitetsnormer i naturmangfoldloven. 

32 Leave a comment on paragraph 32 1 27. Utvikle retningslinjer for bærekraftig bruk av biomasse, som sikrer at produksjon og bruk av biodrivstoff ikke legger beslag på matjord eller fortrenger regnskog. 

33 Leave a comment on paragraph 33 0 28. Skjerpe kravene til bærekraftig skogsdrift og gi sterkere insentiver til skogeiere som ønsker å gå over til en mer skånsom skogsdrift hvor hensynet til miljøet ivaretas.

34 Leave a comment on paragraph 34 1 29. Føre en langt mer aktiv politikk for å ta vare på artsrike kulturlandskap som slåtteenger og beitemarker.

35 Leave a comment on paragraph 35 1 30. Øke antallet utvalgte kulturlandskap til 100 innen 2021. 

36 Leave a comment on paragraph 36 3 31. Slå ring om allemannsretten og muligheten til å høste av levende naturressurser i Norge

37 Leave a comment on paragraph 37 0 Les mer om hvordan De Grønne vil gjøre arealforvaltningen bærekraftig i kapittelet “Areal og transport”.

Side 5

Source: https://databank.mdg.no/program/livet-pa-land/