|

Livskraftige regioner og kommuner

1 Leave a comment on paragraph 1 0 For å sikre demokratisk engasjement og deltakelse bør beslutningsmyndigheten som hovedregel ligge på det laveste utøvende nivået.. De Grønne vil styrke det regionale nivået for å bedre ivareta oppgaver som går på tvers av kommuner. Kommunenes frie inntekter må holde tritt med oppgavene, slik at lokale prioriteringer faktisk kan bestemmes lokalt.Kommunesammenslåinger kan bidra til å styrke lokaldemokrati og velferd, men det forutsetter lokal oppslutning og eierskap til prosessen, og innflytelse over oppgaver som hører til i lokalsamfunnene. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Norske kommuner innvirker på en tredjedel av norske klimagassutslipp. De Grønne vil styrke arbeidet med å redusere utslipp i kommunene og vil stille strengere krav til å gjennomføre lokale klimatiltak. Vi er avhengig av hele landet i det grønne skiftet. Vi må redusere presset på matjord, utmark og annet areal og bidra til at distriktene ikke avfolkes og presset på storbyene øker ytterligere. De Grønne vil utnytte muligheter for ny, grønn næringsutvikling og grønne lokalsamfunn over hele landet. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 1 • Sikre at regionnivået blir et sterkt folkevalgt nivå, med større ansvar for arealforvaltning, transport og næringsutvikling. 

5 Leave a comment on paragraph 5 2 • At endringer i kommunestruktur og -finansiering skal ha som mål å styrke demokratiet og sikre bedre tjenestetilbud for innbyggerne, og at kommunesammenslåing uansett skal være frivillig og dermed avgjøres lokalt.

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Stille krav til kommuner og fylkeskommuner om miljøstandarder og strengere miljøkrav i innkjøp. 

7 Leave a comment on paragraph 7 1 • Innføre krav om klimabudsjett og -regnskap i alle kommuner, fylkeskommuner og statlige departementer.

8 Leave a comment on paragraph 8 0  • Plassere flere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo for å bidra til regional utvikling i hele landet. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Sørge for gode medvirkningsprosesser ved flytting av statlige arbeidsplasser..

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Bidra til å bygge lokale fagmiljøer og klynger med utgangspunkt i lokale behov og muligheter. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Føre en aktiv næringspolitikk for hele landet med statlige midler til lokal og regional omstilling. 

12 Leave a comment on paragraph 12 1 • Øke kommunenes økonomiske handlingsrom og grensene for kommunenes egne skatteinntekter. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Sikre tilgang til bredbånd over hele landet. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Tredoble støtten til klimaomstilling i norske kommuner gjennom “Klimasats-ordningen” og iverksette en storsatsing på klima- og miljørådgivere i kommunene. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Utrede en belønningsordning for kommuner, grunneiere og andre som restaurerer verdifull natur. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Tallfeste og tilgjengeliggjøre kommunal og fylkeskommunal naturpåvirkning og klimagassutslipp i beregningen av nasjonal økologisk bærekraft. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Øke støtten til kommunale prosjekter for grønne nærområder med økt biologisk mangfold, flere grøntområder og attraktive sosiale byrom og møteplasser.

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Øke de regionale utviklingsmidlene og øremerke økningen til Grønne innovasjonsprosjekter.

19 Leave a comment on paragraph 19 0 Les mer om De Grønnes tiltak for levende lokalsamfunn under “Grønt næringsliv”.

Side 13

Source: https://databank.mdg.no/program/livskraftige-regioner-og-kommuner/