|

Livskvalitet fremfor økt forbruk

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Dersom alle i verden skulle hatt det samme materielle forbruket som nordmenn, ville vi trenge tre jordkloder. Det er ikke bærekraftig, og det er heller ikke nødvendig.For de aller fleste nordmenn er tiden da økt livskvalitet forutsatte økt materiell velstand tilbakelagt. Dette bekreftes både av forskning og meningsmålinger. Grønn politikk må legge til rette for at denne erkjennelsen omsettes i praksis.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Vi vil ha produkter og tjenester med høyere kvalitet, fremfor bruk-og-kast-forbruk. Vi vil legge til rette for deling, gjenbruk og reparasjoner. Vi vil redusere kjøpepresset gjennom å skape flere reklamefrie soner. I tillegg til lavere materielt forbruk, vil dette også gi nye muligheter for bærekraftig næringsvirksomhet, utvikle nye sosiale nettverk i lokalsamfunnene, og begrense økonomiske forskjeller. I tillegg vil De Grønne gjøre det enklere å velge kortere arbeidstid. Ved å dele mer på arbeidet vil vi gi folk mer fritid samtidig som vi reduserer forbruksveksten og tidsklemma og skaper et mer inkluderende arbeidsliv.

3 Leave a comment on paragraph 3 1 Som forbrukere påvirker vi ikke bare miljøavtrykket, men også konkurranseforhold, arbeidsforhold og arbeidsbetingelser i verdikjedene. De Grønne vil gjøre det lettere å bruke vår forbrukermakt til å kreve bærekraftige produkter, gjennom tydeligere merking og strengere miljø- og kvalitetskrav. De Grønne vil legge til rette for delingsøkonomien, som kan bidra til sterkere lokalsamfunn og bedre ressursutnyttelse. For at nye delingsløsninger skal kunne sikre fellesskapets interesser og gi trygge muligheter for flest mulig, er det viktig at myndighetene er aktive og at regler tilpasses utviklingen. Løsninger som i realiteten er nye teknologiske måter å selge tjenester på må reguleres som nettopp dette. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 2 • Redusere det materielle forbruket i Norge til et bærekraftig og sosialt rettferdig nivå innen 2030. 

6 Leave a comment on paragraph 6 3 • Redusere matkasting med 20 prosent innen 2020 og minst 50 prosent innen 2025, blant annet gjennom en ny lov om matkasting, nye krav til emballasje og holdningskampanjer.

7 Leave a comment on paragraph 7 2 • Fjerne merverdiavgiften på reparasjon, gjenbruk og kollektivtransport, og redusere den på kulturopplevelser. 

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Innføre obligatorisk miljømerking i all markedsføring av flyreiser, fossilbiler og kjøtt.

9 Leave a comment on paragraph 9 2 • Redusere kjøttforbruket i Norge av hensyn til helse, miljø og dyrevelferd. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Begrense kjøttreklame ved å avvikle dagens finansiering av opplysningskontorene for animalske produkter. 

11 Leave a comment on paragraph 11 1 • At offentlige kantiner minst én dag i uka skal servere kun vegetarmat, og alltid skal ha et fristende vegetartilbud. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Beskytte folk mot gjeldsfeller blant annet gjennom å innføre rentetak på forbrukslån og innføre nye restriksjoner på markedsføring av slike lån. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Utrede en ordning der långivere pålegges å involvere økonomisk rådgiver på NAV eller lignende ved langvarig ubetalt gjeld for privatpersoner.

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Regulere delingsøkonomien med mål om å øke deling av varer og tjenester, samtidig som kunders og ansattes rettigheter og hensynet til statens inntekter ivaretas. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Gi økonomiske insentiver til dele-, utleie- og utlånsordninger etter modell av dagens bildeleringer og biblioteker. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Legge til rette for at bedrifter, organisasjoner, det offentlige og enkeltpersoner enklere kan gi bort og bytte brukbare gjenstander framfor å kaste dem, blant annet gjennom minigjenbruksstasjoner og utstyrssentraler. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Stille strengere minstekrav til levetid for at varer skal kunne markedsføres i Norge, og styrke reklamasjonsretten i forbrukerkjøpsloven. 

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Sikre at skoler og barnehager er fri for produktreklame.

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Regulere reklame i det offentlige rom strengere, og stramme inn regelverket mot oppsøkende reklame. 

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • Øke flaskepanten til fem kroner og innføre panteordninger for flere typer produkter, som for eksempel mobiltelefoner og fritidsbåter.

21 Leave a comment on paragraph 21 1 • Lovfeste «retten til å reparere», inkludert krav om at produsenter må lage produkter som er mulig å reparere, og gjøre deler og håndbøker som trengs for å reparere tilgjengelige.

22 Leave a comment on paragraph 22 0 Les mer om hvordan De Grønne vil endre skattetrykket for å øke livskvaliteten og redusere forbruket i kapittelet “Skatter og avgifter”. Se også kapitlene “Grønt næringsliv”, “Ressurser i kretsløp” og “Arbeidsliv og inkludering”.

Side 21

Source: https://databank.mdg.no/program/livskvalitet-fremfor-okt-forbruk/