|

Medier og offentlighet

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Frie, uavhengige medier og en opplyst offentlig debatt er avgjørende for et velfungerende demokrati. Mediebransjen er i endring som følge av ny teknologi og nye bruksmønstre. Dette byr på utfordringer, men også store muligheter for å styrke den offentlige debatten. 

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Offentligheten blir mer fragmentert. Enkeltmennesker og miljøer kan i større og større grad isolere seg fra meningsmotstandere og andre perspektiver. Medier og plattformer der ytringsansvaret ikke finnes truer nå både ytringsfrihet og tilgang til sikker informasjon. Det gir spillerom for retorikk og argumentasjon som spiller på frykt, spekulasjon og motsetninger. For De Grønne ligger det et selvsagt ansvar hos hver enkelt av oss, og som parti, for å skape en debatt som er opplysende, konstruktiv og inviterende. 

3 Leave a comment on paragraph 3 1 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 1 • Være pådriver for en saklig, vitenskapsbasert debatt som inviterer til samarbeid og et felles ansvar for samfunnet. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Videreføre mediestøtten som sikrer mangfold av utgivelser lokalt, regionalt og nasjonalt, og gradvis vri støtten over til digitale kanaler. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Opprette en innovasjonsordning der deler av mediestøtten brukes til å stimulere nyskaping, et mer variert nyhetsbilde og bruk av ny teknologi. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Utvide kildevernet og vurdere strafferettslig eneansvar for redaktører hjemlet i en ny medieansvarslov. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Utvide dagens fritak for merverdiavgift for digitale nyhetstjenester til også å omfatte aktualitetssaker og enkeltartikler. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Styrke beskyttelsen av varslere, slik at det blir enklere å avsløre skadelige forhold uten å bli straffet eller utsatt for andre negative sanksjoner. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Gjøre Norge til en internasjonal trygg havn for gravende journalister, kilder og varslere.

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Gi varslere som avslører alvorlige kritikkverdige forhold rett på økonomisk oppreising for eventuelle tapte inntekter og tort og svie.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Innføre sanksjoner for arbeidsgivere som møter varslere av alvorlige kritikkverdige forhold med represalier.

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Stramme inn reglene og begrense eierkonsentrasjon i mediebransjen.

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Pålegge alle fjernsynskanaler med konsesjon for å sende i Norge at alle sendinger skal være tekstet for hørselshemmede. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • At den viktige, statsfinansierte kulturarven i NRKs arkiver må være tilgjengelig for fellesskapet. 

16 Leave a comment on paragraph 16 1 • Støtte bibliotek og andre offentlige enheter i arbeid spesielt rettet mot barn, eldre, folk med lavere utdanning og minoritetsspråklige. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Sikre at det finnes hovedredaksjoner for kommersielle radio- og fjernsynstilbud med allmennkringkastingsoppdrag utenfor Oslo. 

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Ha full åpenhet om alle offentlige tilskudd til kongefamilien.

19 Leave a comment on paragraph 19 0 Les mer om De Grønnes tiltak for kulturlivet i kapittelet “Kultur”.

Side 16

Source: https://databank.mdg.no/program/medier-og-offentlighet/