Meny

10 – GRØNN SAMFERDSEL

Norsk samferdselspolitikk har vært planlagt på bilens premisser. Dette har hatt store negative konsekvenser for klima, luftforurensing, arealbruk, folkehelse, bomiljøer – ja, kort sagt, for mennesker og miljø over hele landet. Samtidig har bilen gitt økt mobilitet, noe som er avgjørende for frihet, næringsutvikling og beredskap. Utfordringen nå er å legge om transportsektoren for framtida. Tiltak som reduserer behovet for transport, og dermed reduserer behovet for investeringer i ressurskrevende infrastruktur, skal alltid vurderes og prioriteres. Jernbane må prioriteres foran nye veier og rullebaner for fly. All transport til havs og på land må foregå uten utslipp.

I distriktene er bilen ofte et viktig transportmiddel. Fylkesveiene er svært viktige for folk der de bor. De Grønne vil prioritere godt veivedlikehold, trafikksikkerhet og overgang til utslippsfrie løsninger i hele landet. I tillegg er det viktig å prioritere utvikling av ny transportteknologi som kan muliggjøre bedre og billigere kollektivløsninger i og utenfor byene.

De Grønne vil:

 1. Gjøre klima- og naturmål og vern av matjord forpliktende for areal- og transportplanlegging, herunder Nasjonal transportplan (NTP). 
 2. At alle transportprosjekter skal være naturnøytrale. Ethvert inngrep som ikke kan unngås for å bygge veier, jernbane og lignende må kompenseres ved at det restaureres eller reetableres natur et annet sted. 
 1. Samordne bolig-, areal- og transportpolitikken slik at transportbehovet reduseres. Det regionale nivået og staten må få større myndighet til å legge føringer for arealpolitikken for å oppfylle dette målet.
 2. Gi lokalpolitikerne bedre muligheter til å innføre lokale ordninger og restriksjoner på trafikken, for eksempel nullutslippssoner og krav om betaling for private parkeringsplasser.
 3. Utvide ordningen med byvekstavtaler til å omfatte flere byer som satser på kollektivtransport, sykkel og gange, samt øke bevilgningene til ordningen.
 4. Etablere en ordning med gjensidig forpliktende bygdeutviklingsavtaler for bærekraftig distriktsutvikling. Avtalene inngås mellom staten og planmyndighetene på lokalt og regionalt nivå, etter mal fra byvekstavtalene.
   
 5. Jobbe for å gjøre flere arbeidsreiser miljøvennlige gjennom skattefritak for månedskort og pålegg om skattlegging av billige parkeringsplasser ved arbeidsplasser.
   
 6. Erstatte dagens statlige normer for veibygging med nye vei- og gatenormaler som vektlegger myke trafikanter, byutvikling, bomiljø, trafikksikkerhet, natur og klima.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 04.12.2020
  Er vi ikke litt for passive her? Kunne vi i det minste sagt at vi skal arbeide for at bruk av lokal kollektiv transport (f.eks innenfor en kommune) skal bli gratis.
 • 08.12.2020
  Skattlegging av billige parkeringsplasser som en ansattfordel er nærmest umulig å håndheve. Se Grønn Skattekommisjon sin rapport (), kapittel "9.2.3.7 Skattlegging av fri parkering på arbeidsplassen og skattefritt kollektivkort". "Skatt på parkering bør knyttes til råderetten til en parkeringsplass. At en ansatt disponerer en enkelt plass alene er trolig heller unntaket enn regelen. Dersom en også skal ta høyde for situasjonen for arbeidstakere som deler plass eller der den ansatte betaler en egenandel for å parkere, vil en eventuell verdsetting av parkeringsplassen bli komplisert og arbeidskrevende, både for ligningsmyndighetene og arbeidsgiver. Dersom skatteplikten knyttes til faktisk bruk av plassen, vil bruken være krevende å kontrollere. Arbeidsgivere som stiller færre parkeringsplasser til disposisjon enn antall arbeidstakere i virksomheten, vil da måtte føre kontroll med hvem som faktisk benytter plassene. Dette vil i liten grad være etterprøvbart." De fraråder også at det innføres skattefritak ansattfordelen av at arbeidsgiver kjøper månedskort. "Å frita kollektivkort fra fordelsbeskatning vil innebære en ren pengeoverføring til arbeidstakere som allerede reiser kollektivt og innebære et betydelig provenytap. Det er videre usikkert hvor mange som ikke allerede reiser kollektiv som vil benytte seg av en slik ordning, slik at miljøeffekten kan være begrenset."