Meny

12 – JERNBANE

Tog er en av de mest miljøvennlige transportformene. De Grønne vil bygge ut jernbanen fremfor å satse på bil og fly. Togtilbudet må bli godt nok til at de reisende vil foretrekke tog på lange og mellomlange reiser der forholdene ligger til rette for det. I tillegg vil De Grønne jobbe sammen med våre naboland for å sikre gode og attraktive togforbindelser mellom Norge og Europa.

Ansvaret for skinner, drift og togmateriell er i dag splittet opp og konkurranseutsatt. Dette gjør det svært uoversiktlig og vanskelig å få til en helhetlig utvikling av togtilbudet. De Grønne vil stanse oppsplittingen av utbygging og drift på norske skinner.

De Grønne vil:

 1. Gjøre alle jernbanestrekninger utslippsfrie.
   
 2. Ferdigstille Intercity-utbyggingen på Østlandet og starte byggingen av ny jernbanetunnel gjennom Oslo. 
 1. Bygge flere dobbeltspor der det er hensiktsmessig, blant annet på Trønderbanen, Vossebanen, Ofotbanen og Jærbanen.
 2. Øke bevilgningene for å redusere vedlikeholdsetterslepet. 
 3. Forbedre utlandsforbindelsene med jernbane og samarbeide med våre naboland for å etablere gode nattogtilbud til utlandet.
 1. Gi nattogtilbudet et kraftig løft, med flere sovevogner, reduserte priser og mulighet for flere reisende per kupé.
 2. Forbedre internettdekningen på regiontogene. 
 3. Redusere reisetiden mellom Oslo og Kristiansand ved å koble sammen Sørlandsbanen med Vestfoldbanen. 
 1. Bygge Nord-Norge-banen.
 1. Jobbe for redusert reisetid og kapasitetsøkning med tog slik at tog kan erstatte fly mellom Bergen-Oslo, Trondheim-Oslo og Stavanger-Oslo, herunder utrede dobbeltsporede høyhastighetsbaner.
 1. Prioritere målrettede tiltak som øker kapasiteten for godstransporten på skinner.
 2. Integrere Flytoget i det ordinære jernbanetilbudet i Oslo-området, slik at kapasiteten kan utnyttes bedre. 
 1. Reversere oppsplittingen av planlegging, bygging, materiell og vedlikehold for norsk jernbane. Evaluere konkurranseutsettingen av togdriften, og vurdere å reversere denne etter hvert som kontraktene går ut med mål om å samle togtilbudet i ett statlig selskap. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 02.12.2020
  En studie på comfort-vogner med sovemulighet ville kanskje vært mer lønnsom i forhold til kvadratmeterpris . Da kan en tenke seg at 1 klasse på langdistanseflyginger kan inspirere for en mer hensiktsmessig tog-vogn på dagtid også.
 • 02.12.2020
  Notodden bør få direkteforbindelse til Sørlandsbanen med tunnel fra Elgsjø og dobbeltspor østover. Trenger bare enkel tunnel og eksisterende spor til Notodden- Hjuksebø. Fra Hjuksebø kan en igjen tenke dobbeltspor til Nordagutu.
 • 02.12.2020
  Her må en tenke muligheten en har til å forbinde Trondheim til Narvik gjennom Sverige over Meråkerbanen.
 • 02.12.2020
  Sørlandsbanen. Vil tro at en kan rette opp en del av tidsforbruket ved å kutte trasseen en del steder. Det er viktig at Midt-Telemark er med i Sørlandsbanen.
 • 02.12.2020
  En bør samarbeide med Sverige og kjøre Nordnorgebanen på eksisterende linjer opp til Narvik. Da får en ta vare på naturen og samtidig teste grunnlaget for passasjertrafikk nordover. Dagens trasse begår massedrap av reinsdyr og jeg er derfor forundret over løsningen til oppgaven.
 • 02.12.2020
  Tunnelen og banelegemet I Drangsdalen (Sørlandsbanen) utgjør 15 min lenger reisetid.(15-20km/t). Trenger derfor nytt løp Heskestad-Moi.
 • 02.12.2020
  Viadukt over eksisterende banelegeme bør kanskje vurderes mellom Råde og Sarpsborg. Indre bane i Østfold er vist glemt.
 • 02.12.2020
  Kjempebra om en kunne kjøpe en tur Sandnes til Bodø til kr.299. Hverdagen nå er blitt veldig kostbar om en vil ha en langtur og besøke barnebarn.
 • 08.12.2020
  Dobbeltspor i intercitytriangelet må planlegges som del av nye høgfartsbaner mellom landsdelene. Grenlandsbanen vil gjøre toget til et mer aktuellt alternativ til E18. I Østfold bør det planlegges en Europabane Ski-Sarpsborg som en integrert del av intercity. Det kan gi kjøretid Oslo-Fredrikstad på 29 min og Oslo-Sarp. på 23 min. Da kan Vestre linje Råde-Fredrikstad-Sarpsborg oppgraderes på en billigere måte. IC Dovrebanen bør utvides til å omfatte dobbeltspora høgfartsbane til Ålesund/Trondheim/Steinkjer.
 • 08.12.2020
  Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 er et dyrt og miljøfiendtlig prosjekt.  Bane NOR og Vegvesenets klimabudsjett viser at klimagassutslipp fra bygging og drift i et 60-års perspektiv er ca 13 ganger høyere enn reduserte utslipp ved at noen går over fra buss til tog. E16 med fire felt vil gjøre det mer attraktivt å sende gods Oslo-bergen med lastebil. Ringeriksbanen er ikke ment for ordinær godstrafikk. Beregnet overført flytrafikk er bare 2,4 % av trafikken Flesland-OSL i 2019. Med både FRE16 og nytt dobbeltspor Bergen-Voss kan reisetida komme ned fra dagens 7-6:30 t til 5:30-5 t. Det er fortsatt for lenge til å gjøre noe vesentlig innhogg i flytrafikken. Hole kommune med Røysehalvøya har landets mest produktive matjord. 550-600 mål vil gå med. I tillegg kommer planene om utbygging av boliger og næringsbygg.  Storelva i Nordre Tyrifjorden er et av landets største innlandsdeltaer med enorme vannmasser som årlig strømmer gjennom. Deltaet er verna etter RAMSAR-konvensjonen og er biotop for mange rødlistearter.  FRE16 legger tunge føringer på at en framtidig høgfartsbane skal legges via Hallingdal og Høgfjellet. Hallingdal er trang. En høgfartsbane må ha rimelig rette linjer og svært slake svinger. Det blir mye tunnel og lite utsyn til den vakre naturen. Nye stasjoner kan havne på ugunstige steder i forhold til tettstedene og noen steder kan miste sin stasjon. Høgfjellet må krysses med en minst 40 km lang tunnel som må ha maksimalt tillatt stigning hele veien. Det er heller ikke gunstig. På grunn av krav om at en stasjon skal ligge på rett linje både vertikalt og horisontalt blir det nærmest umulig å plassere en ny Voss st. FRE16 er planlagt gjennom et sårbart og krevende område. En tunnel under Krokskogen vil bli lenger enn Follobanen og er plassert i vanskelighetsgrad 3 av 4 hvor 4 er atomanlegg. I og rundt Nordre Tyrifjorden der FRE16 er planlagt er det også svært djupe lag løsmasser, herunder kvikkleire. Kostnadsoverslaget har stadig økt og var på begynnelsen av 2020 på 32,8 mrd. Samfunnsøkonomisk tap ble beregna til 21,7 mrd. Mulighetene for kostnadsoverskridelser skulle være tilstede. Noe særlig mer sårbart og krevende terreng for et gigantisk samferdselsanlegg kunne politikerne knapt funnet.  Hva ville være en alternativ anvendelse av pengene? Vi har et vedlikeholdsetterslep på jernbanenettet på 21,3 mrd. nå ved årsskiftet. Økt fornyelse vil komme hele jernbanenorge til gode i form av færre forsinkelser og innstillinger. Økt satsing på kryssingspor og terminalutbygginger vil gjøre godstogene mer konkurransedyktige mot lastebil. Det vil være en betydelig klima- og trafikksikkerhetsgevinst med et mer offensivt godsprogram. I dag går regjeringas godssatsinga svært tregt. Settes FRE16 igang blir det enda mindre penger til slikt. Dobbeltspor Drammen-Hokksund ville gitt Drammen-Eiker-Modum og Ringerike et langt bedre togtilbud. Modum har i dag fallende folketall. De kunne fått timestog. Etter en utbygging kunne f.eks. Kongsvinger-Asker vært forlenga til Vikersund og Hønefoss. Industrien på furumoene nord for Hønefoss ville også nytt godt av en bedre jernbaneforbindelse til Drammen. Slikt blir det også mindre penger til om FRE16 settes i gang. Noen stiller sp.m.tegn ved dobbeltspor i ytre intercity.  Et alternativ til FRE16 er å fullføre IC-triangelet framfor å utvide IC med enda en strekning. Et direkte alternativ til Ringeriksbanen via Hole vil være et felles dobbeltspor for Bergensbanen og Gjøvikbanen via Nittedal. Dette har i ulik grad vært utreda og av forskjellige instanser. Imidlertid har føringene på å skulle velge nettopp traseen over Sundvollen vært sterke fra starten, og blokkert for seriøs vurdering av andre alternativer. For den nasjonale forbindelsen øst-vest mener For Jernbane at Haukelibanen vil være den framtidsrettede løsningen. Den vil binde sammen det sentrale Vestlandet og det sentrale Østlandet. 
 • 02.01.2021
  Oslo-Gøteborg burde være med. Største byen innenfor 300 km fra Østlandet. Viktigste togforbindelsen til utlandet. Oslo-Stockholm burde også vurderes.
 • 19.01.2021
  Det er en del forslag her som vil spise mye av samferdselsbudsjettet, mens vedlikeholds etterslep på det vi har bare øker, samt at dårlige fylkesveier fortsatt vil komme langt bak i køen. Når jeg kjører tog til Hamar så er det vanskelig å se behovet for to spor. Litt mer møteplasser kanskje.