Meny

13 – VEITRAFIKK

Biltrafikken er en av de største kildene til utslipp av klimagasser, og er den største årsaken til helseskadelig støy, lokal luftforurensning og utslipp av mikroplast. Det er derfor nødvendig å redusere behovet for bilkjøring gjennom restriktive tiltak, smart arealplanlegging og systematisk utbygging av infrastruktur for kollektivreiser, gange og sykkel. Person- og varebiler og busser vil likevel ha en viktig plass i det norske transportsystemet fremover. Vi må derfor framskynde omleggingen til utslippsfri veitrafikk. 

De Grønne legger prinsippet om at forurenser skal betale til grunn. Vi støtter tids- og miljødifferensierte bompenger i storbyområdene. Kapasitetsøkende motorveiprosjekter hører fortiden til. Vi vil prioritere vedlikehold, trafikksikkerhet og nødvendige utbedringer av veinettet som også legger forholdene til rette for de som går og sykler. By- og tettstedsutvikling som sikrer livskvalitet og gode, trygge lokalmiljø skal ha forrang framfor høy hastighet og trafikkflyt for biler. Kollektiv-, vare- og nyttetransport må prioriteres på veiene over hele landet. De Grønne vil sikre en bærekraftig utbygging av veinettet, og legge mye større vekt på konsekvensene for klima, miljø og natur – samt beredskap og sikkerhet – når prosjekter planlegges.

De Grønne vil:

 1. Etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner, med tiltak som leasingstøtte for elbil, bestillingsbusser, utlån av el-sykler og storskala utbygging av ladestasjoner. 
 2. Sørge for at det bygges ut et sammenhengende ladenett innen 2023, og prioritere at infrastrukturen i distriktene bygges ut slik at elbil blir et reelt alternativ i hele landet.
 3. Bedre trafikksikkerheten ved å utbedre eksisterende veier, fremfor å bygge store nye veianlegg mellom landsdelene.
 1. Legge ned Nye Veier.
 2. Gå mot alle nye kapasitetsøkende motorveiutbygginger.
 1. Redusere biltrafikken i og rundt byene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden og en tredjedel innen 2030.  (likelydende punkt i kap. 6)
 1. Innføre en støtteordning for etablering av ladepunkter i borettslag og sameier.
 1. Redusere den generelle hastigheten i tettbygde strøk fra dagens 50 km/t til 40 km/t, og til 30 km/t i byområder med blandet trafikk og til 20 km/t rundt skoler og barnehager.
 2. Stille strenge krav til sikt i kjøretøy som skal kjøre i byområder, for bedre å beskytte syklister og andre myke trafikanter mot store kjøretøy med farlig store blindsoner. 
 3. Gjennomføre hyppigere fartskontroller på ulykkesbelastede strekninger, og gjøre mer bruk av fotobokser og strekningsmåling.
 4. Gi kommunene flere og sterkere virkemidler for å redusere trafikkstøy i byer, herunder mulighet for prøveprosjekter med støyradar. Politiet må avholde flere kontroller, og bøtene for støyforurensing må økes.
 5. Kreve bruk av “grønn asfalt” ved offentlige anbud.
 1. Sette av forskningsmidler til tiltak som kan redusere utslipp av mikroplast og svevestøv, for eksempel nye typer veidekker og bildekk.
 1. Omdisponere veiareal til sykkelveier, kollektivfelt og sambruksfelt/miljøfelt på viktige innfartsårer til storbyene.
 1. Fase ut salg av nye fossile personbiler innen 2023, nye fossile varebiler innen 2025 og halvparten av nye fossile lastebiler innen 2027. (likelydende punkt: kap. 6) 
 2. Vurdere å innføre dynamisk veiprising som supplement til bompenger for å sikre nedgang i biltrafikken og finansiering av kollektivtiltak, støyskjerming, sykkel og gange.
 1. Videreføre fordelene for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige.
 2. Styrke miljøprofilen i engangsavgiften for å gjøre alle biler med utslipp dyrere. Vi vil fjerne vektrabatten i engangsavgiften for ladbare hybrider og CO2-rabatten i engangsavgiften for lette varebiler.
 1. Trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff, og øremerke påslaget til klimabelønning og tiltak som fremmer miljøvennlige alternativer.
 1. Gi insentiver til bruk av bildeling, for eksempel momsfritak for elbiler brukt til bildeling, senere innfasing av engangsavgifter enn for privateide biler og billigere leie av parkeringsplasser. 
 1. Stille krav om utslippsfrie kjøretøy i alle offentlige kontrakter og anbud. 
 1. Innlemme autonome kjøretøy som del av kollektivtilbudet der dette kan føre til mer miljøvennlig og effektiv transport og totalt færre kjøretøy på veiene.
 2. Regulere utleie og bruk av elektriske ståmopeder (“elsparkesykler”) og andre former for motorisert mikromobilitet for å unngå konflikt med andre trafikantgrupper, særlig gående og personer med nedsatt funksjonsevne. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 30.11.2020
  I september var 60 % av nybilsalget elbiler. Kan vi ikke snart stadfeste at elbiler er konkurransedyktige? https://elbil.no/rekordhoy-elbilandel-i-september/
 • 02.12.2020
  Dette er et bra mål, men jeg tror det kommer for tidlig. Vårt langstrakte og spredt befolkede land ser nokså forskjellig ut f.eks på Finnmarksvidda og i Oslo. Skal fossilbilsalget fases ut må det være en fullgod infrastruktur for lading av elbiler. Å si at det skal skje innen 2023 tror jeg er urealistisk. Jeg mener at man bør si at i løpet av perioden skal det være utbygd en fullgod ladeinfrastruktur over hele landet og at man etter det skal ha fasa ut salg av fissildrevne biler (infrastrukturen må være på plass først, ellers kan biler bli stående utlada på Finnmarksvidda i minus 40 grader :-) )
 • 08.12.2020
  Dynamisk veiprising, helst satellittbasert, vil kunne gi en mye mer effektiv prising av veitrafikken. Ideelt så bør det erstatte, ikke bare fungere som et supplement til, bompenger. Å "vurdere å innføre" er en uheldig svak formulering om et så viktig tiltak.
 • 08.12.2020
  Miljøprofilen i engangsavgiften er allerede svært sterk. Skaden bilbruk påfører samfunnet er sterkt underbaskattet, men det løses bedre ved bruk av bruksavhengige avgifter (dynamisk veiprising, avgift på fossilt drivstoff, bompenger, mv.)
 • 14.01.2021
  Er det en mulighet for MDG å samarbeide med Frp når det gjelder alternativ til Møreaksen. I denne saken som gjelder fergefri E39 ønsker Frp å ruste opp eksisterende veg mellom Ålesund via Vestnes videre til Åndalsnes - som er et knutepunkt mellom østlandet og norvestlandet. Her er togforbindelse både nordover og sørover, noe som. Fra Åndalsnes og nordover vil de oppgradere eksisterende vei og ha flytebro mellom Åfarnes - Sølsnes. Dette samt at vi fortsetter med el ferge Molde - Vestnes. På denne måten vil vi unngå mer trafikk inn til Molde og slipper bygge ny veg i naturområder rundt og i Molde. Om det blir oppgraderte veier samt flytebro mellom Molde Åndalsnes er dette noe som kan gjøre det "enklere" å velge tog fremfor fly.
 • 19.01.2021
  Enig med de over. Kan dere også prøve å stoppe galskapen i Boknafjorden med 4 felter ned til 270 meter med rundkjøringer for å serve en øy hvor det går både ferjer og hurtigbåt. Verdens lengste og dypeste og dyreste tunnel.