Meny

14 – SYKKEL OG GANGE

Sykkel og gange er de mest miljøvennlige måtene å forflytte seg på til og fra daglige gjøremål. Det er også bra for helsa. Samtidig er de myke trafikantene en utsatt gruppe i dagens trafikkbilde. Et hovedmål for De Grønne er derfor å bygge en infrastruktur som skiller de myke trafikantene fra de motoriserte kjøretøyene, samt å skille gående og syklende. Gode vaner starter i barndommen. Så mange som mulig skal kunne gå eller sykle trygt til skolen og fritidsaktiviteter.

Byene og tettstedene våre har i altfor stor grad blitt bygd ut på bilens premisser. Moderne samfunnsplanlegging innebærer å frigjøre flest mulig fra bilavhengighet. De Grønne vil belønne offensive klima- og miljøkommuner med statlige bidrag som støtter opp om kommunenes egne ambisjoner og utbygging av sykkelveinett, ekspressykkelveier og trygge gang- og sykkelveier. 

De Grønne vil: 

 1. Stimulere til opprettelse av bilfrie sentrum i byer og tettsteder, blant annet gjennom bymiljøpakker.
 1. Legge til rette for snarveier for gående, som korter ned avstander og gjør det mer attraktivt å gå. 
 1. Ha som hovedregel å bygge fysisk adskilte gangveier og sykkelveier.
   
 2. Endre regelverket slik at myke trafikanter får økt prioritet på bekostning av biler, herunder gi syklister “grønn bølge” i byene og bilister vikeplikt der veier krysser sykkelveier. 
 3. Lage en nasjonal sykkelstrategi med sikte på å doble andelen som sykler innen 2025.
 1. Gjennomføre en storstilt utbygging av sammenhengende infrastruktur for syklende ved å gi øremerkede midler til fylkeskommunene og kommunene.
 2. Innføre en belønningsordning for kommuner som bygger ut trygge gang- og sykkelveier.
 3. Trappe opp bevilgninger til drift og vedlikehold av sykkelveier. 
 1. Bygge sykkelhotell ved alle store jernbanestasjoner og kollektivknutepunkt.
 2.  Stimulere til etablering av deleordninger for lastesykler. 
 3. Innføre momsfritak på elsykler.
 1. Jobbe for at det blir gratis med sykkel på alle kollektive transportmidler utenom rushtid. 
 2. Legge bedre til rette for sykkelturisme i Norge og gjennomgå de nasjonale sykkelrutene for å utbedre trafikksikkerhet og skilting.
 3. At ferge skal være gratis for fotgjengere og syklister.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 30.11.2020
  Vikeplikt for bilister som krysser sykkelveier bør også gjelde for gangveier, og da blir forslaget slik; 4. Endre regelverket slik at myke trafikanter får økt prioritet på bekostning av biler, herunder gi syklister “grønn bølge” i byene og bilister vikeplikt der veier krysser gang- og sykkelveier. Det er mest gang- og sykkelveier rundt omkring i Norge og skal dette forslaget ha noe for seg bør også disse bli med i endringsforslaget. Et forenkling av forslaget kan være at dette i første omgang bare skal gjelde veier som fører ut mot forkjørsvei. Her finnes det allerede vikepliktskilt som også kan brukes til å skilte at det er vikeplikt for syklende på gang- og sykkelvei. F.eks. et underskilt.
 • 19.01.2021
  Sykkelhotell må gjøres tyveri sikre. Nok av eksempler på at det er de ikke. Tvert i mot. Tyver kan i fred og ro ta det de har lyst på.