Meny

15 – SJØTRANSPORT

Sjøfartsnasjonen Norge har gode forutsetninger for å bli verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart. Vi har en unik mulighet til å bruke vår posisjon i IMO og andre internasjonale fora til å være en pådriver for omleggingen. Utslippsfrie fartøy og nullutslippsteknologi kan bli en viktig eksportartikkel og vil bidra til økt sysselsetting langs kysten. Ansatte i olje- og leverandørindustrien har mye kompetanse som vil være nyttig og viktig i dette utviklingsarbeidet.

Det vil ta tid før all sjøtransport er basert på nullutslippsteknologi. Derfor er det viktig å iverksette tiltak i den eksisterende flåten som vil redusere klimagassutslipp på kort sikt. Kystfylkene har naturlige forbindelser som bør utnyttes i større grad enn i dag. Hurtigbåter og båttaxier uten utslipp bør bli en del av kollektivtransporten der det er mulig. Utslippsfrie ferger er et mye bedre alternativ for natur og klima enn gigantiske broer og tunneler. Det trengs en satsning på infrastruktur i havner og farleder for å legge til rette for framtidas sjøtransport. 

De Grønne vil: 

 1. Samarbeide med den maritime næringen om å gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon, og etablere nye insentivordninger for en framtidsrettet skipsindustri.
 2. Jobbe for at det etableres en avgift på internasjonal skipsfart og at midlene øremerkes investeringer i nullutslippsfartøy. 
 1. Satse på autonom, utslippsfri skipsfart, særlig der dette kan erstatte godstrafikk på land.
 1. Stille krav om utslippsfrie fartøy i alle anbud for ferge- og hurtigbåtdrift, og etablere en raus kompensasjonsordning til de fylkene som går foran.
 2. Etablere et CO2-fond for skipsfarten som brukes til å stimulere klimavennlige løsninger for nærskipsfart basert på nullutslippsteknologi, energieffektivisering og fossilfrie løsninger.
 3. Innføre avgiftsfritak og gunstige avskrivningsregler for nullutslippsfartøy. 
 1. Etablere tilskuddsordning for ombygging av eksisterende fiskeflåte til nullutslipp.
 2. Kreve at alle nye fiskefartøy skal bygges for utslippsfri drift.
 3. Etablere energistasjoner med nødvendig ladekapasitet i de viktigste gods- og fiskerihavnene.
 4. Bidra til en elektrifisering av fritidsbåtene gjennom å øke avgiftene for fossile båtmotorer og drivstoff, innføre avgift på båtdiesel og gi støtte til utbygging av ladepunkter for fritidshavner.
 1. Bevilge midler til forskning knyttet til å utvikle framtidas skipsfart.
 2. Si nei til fossilbasert cruisetrafikk langs norskekysten.
 1. Videreutvikle kondemneringsordningen for skip for å oppmuntre til innfasing av nullutslippsfartøy.
 1. Bygge ut landstrøm raskere for å kutte klimagassutslipp og bedre luftkvaliteten i norske byer.
 2. Satse på «fossilfri E39», med moderne, utslippsfrie ferger, i stedet for veiprosjekt som har mål om helt eller delvis fergefri E39.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 19.01.2021
  Det påstås at til og med sjåførene heller vi ha ferjer enn dype tuneller. Pause får de og.
 • 19.01.2021
  Det er også noe med noen havner som gjør at skip lastes over på bil på "lenger ute i fjorden". Ikke smart