Meny

17 – VARETRANSPORT

Effektiv transport av gods er viktig for konkurranseevnen til norsk næringsliv. 

Å flytte mer gods fra vei til bane og sjø vil redusere klimagassutslipp betraktelig og bidra til økt trafikksikkerhet. De Grønne vil satse på teknologiutvikling som raskt kan bidra til effektiv og miljøvennlig varetransport. 

Rekordstore motorveiutbygginger gjør at miljøskadelig og trafikkfarlig godstransport på vei vinner over gods på kjøl og bane. De Grønne vil heller bygge ut jernbanetilbudet, slik at godskapasiteten øker. Samtidig vil vi legge til rette for at mer gods kan sendes sjøveien. I byer og tettbygde strøk er det en utfordring at vareleveranser skjer med store biler som bidrar til utslipp, støy og vansker med fremkommelighet for myke trafikanter. De Grønne vil fremme løsninger for smidig varelevering med stillegående, utslippsfrie og arealeffektive transportmidler.

De Grønne vil: 

 1. Støtte omlastingssentraler i de største byene, som sørger for utslippsfri varelevering med mindre varebiler og elsykler i sentrumsområdene. 
 1. Overføre gods til bane og sjø, og fase inn utslippsfrie kjøretøy og skip.
 2. Redusere behovet for transport ved å stimulere til lavere forbruk, mer kortreist varehandel og en mer sirkulær økonomi.
 3. Sørge for redusert massetransport gjennom å legge til rette for lokale lagringsplasser for masser og bygningsrester som skal gjenbrukes. 
 1. Prioritere utbygging av godsterminaler, godshavner og effektive omlastingssentraler for sjøveis varetransport, og sikre gode innseilingsleder med stor nok dybde.
 2. Sikre jernbanens konkurranseevne sammenlignet med tungtransport på vei.
 3. Etablere et CO2-fond, tilsvarende NOX-fondet, for raskt å fase inn nullutslippsteknologi for tungtransport, varebiler og busser.(likelydende punkt i kap. 6)
 1. Iverksette tiltak som raskt gir økt kapasitet for gods på jernbanenettet.
 1. Etablere en betalingsløsning for obligatorisk bombrikke for nyttetransport for å sikre lik konkurranse i transportnæringen.
 2. Styrke ordninger for å redusere risiko og etableringskostnader og beskytte oppstartsfasen for leverandører av miljøvennlig godstransport.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 19.01.2021
  Dette er for vagt og vanskelig å konkretisere med noe omfang. Foreslår at punktet strykes.
 • 19.01.2021
  Leg til. "og stimuler til samkjøring av prosjekter" dette gjøres i dag mellom jernbane, vei og havn.