Meny

14. Sykkel og gange

Sykkel og gange er de mest miljøvennlige måtene å forflytte seg på til og fra daglige gjøremål. Det er også bra for helsa. Samtidig er de myke trafikantene en utsatt gruppe i dagens trafikkbilde. Et hovedmål for De Grønne er derfor å bygge en infrastruktur som skiller de myke trafikantene fra de motoriserte kjøretøyene, samt å skille gående og syklende.

Byene og tettstedene våre har i altfor stor grad blitt bygd ut på bilens premisser. Nå trenger vi en storstilt satsing som gjør flest mulig minst mulig avhengige av bilkjøring. De Grønne vil belønne offensive klima- og miljøkommuner med statlige bidrag som støtter opp om kommunenes egne ambisjoner og utbygging av sykkelveinett, ekspressykkelveier og trygge gang- og sykkelveier.

Gode vaner starter i barndommen, og det vil derfor være viktig å legge til rette for at så mange som mulig skal kunne gå eller sykle trygt til skolen og fritidsaktiviteter.

De Grønne vil:

 1. Stimulere til opprettelse av bilfrie sentrum i byer og tettsteder blant annet gjennom by- og bygdemiljøpakker.
 2. Legge til rette for “snarveier” for gående som korter ned avstander og gjør det mer attraktivt å gå.
 3. Ha som hovedregel å bygge adskilte gangveier og sykkelveier.
 4. Jobbe for å doble andelen som sykler innen 2025.
 5. Gjennomføre en storstilt utbygging av infrastruktur for syklende ved å gi øremerkede midler til fylkeskommunene og kommunene.
 6. Innføre en belønningsordning for kommuner som er offensive i arbeidet med å bygge ut trygge gang- og sykkelveier.
 7. Lage en nasjonal sykkelstrategi som sikrer prioritering av sykkel ved nye veiprosjekt på både riksvei og fylkesvei og i bymiljøavtalene.
 8. At staten skal fullfinansiere sammenhengende sykkelveier i byer og byregioner.
 9. Trappe opp bevilgninger til drift og vedlikehold av sykkelveier.
 10. Bygge sykkelhotell ved alle store jernbanestasjoner og kollektivknutepunkt.
 11. Samordne bysykkelordningene nasjonalt slik at folk kan bruke bysykkel i byen de besøker.
 12.  Stimulere til etablering av deleordninger for lastesykler.
 13. Innføre momsfritak på elsykler.
 14. Legge til rette for flere ladepunkter for elsykler, blant annet ved å opprette ladepunkter på statlige arbeidsplasser og stimulere til at alle kafeer langs sykkeltraseer etablerer ladepunkter
 15. Legge bedre til rette for sykkelturisme i Norge, og gjennomgå de nasjonale sykkelrutene for å utbedre trafikksikkerhet og skilting.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 28.05.2020
  Bra forslag!
 • 28.05.2020
  Støtte stiftelsen med "Syklist velkommen". Eksisterende ordning som sliter pga redusert offentlig støtte.
 • 29.05.2020
  Dette er bra, men savner også en prioritering av gange. Ofte går nye sykkelveier ut over eksisterende gangfelt. Det er synd, bedre om det i hovedsak kan hentes fra bilarealer.
 • 30.05.2020
  Enig i forslaget, og jeg skjønner premisset om at en elsykkel for mange har en lavere terskel i overgangen fra bil. Men, fritaket bør også omfatte vanlige sykler. Mange vil ikke ha behov for elsykkel, og det sender et uheldig signal at de skal måtte betale moms når måloppnåelsen er det samme: Flere syklister. Personlig kjenner jeg på et stikk av urettferdighet.
 • 01.06.2020
  Jeg foreslår at når veier skal kostes etter vinteren, skal sykkelveier prioriteres fremfor bilbaner. Det er livsfarlig å sykle på grus som ligger langt utover våren.
 • 10.06.2020
  Bane NOR sine løsning, som de kaller "Sykkelhotell" er kalde, fuktige og uten vaskemuligheter. Et "hotell" man som person aldri ville tatt inn på. Løsningen er å se til Nederland: Det burde være innendørs, oppvarmet og med garderobemuligheter. Da smelter is og snø, og gir-/bremsevaier fryser ikke. Dette gjør det enklere og mer komfortabelt å sykle hele året (og i regn, snø, sludd og is).
 • 10.06.2020
  I paragrafen over står det at man skal skille gående og syklende. Her skriver man at man skal bygge trygge "gang- og sykkelveier". Dette er en konkret løsning (definert av Statens vegvesen) som nettopp blander gående og syklende, så jeg foreslår å gjøre det umulig å misforstå ved skrive om til: "...og trygge fortau, gågater og gangveier" (sykkelveier er allerede nevnt i "sykkelveinett").
 • 26.06.2020
  Dette bør også gjelde sykler uten elmotor.
 • 19.08.2020
  Samtidig føler mange myke trafikanter seg svært utrygge i trafikken. Det er klart at de utsettes for mer fare enn de utgjør for andre.
 • 19.08.2020
  Når infrastrukturen for syklende føles trygg, vil mye færre sykle på de gåendes arealer.
 • 19.08.2020
  Jeg har enda mer sans for å subsidiere reparasjon og ikke minst dem som alle som ikke bruker bil til jobb. Programkomiteen bør sette seg litt inn i det de gjør på Island. ca 500 NOK pr måned utbetales skattefritt av alle de største arbeidsgiverne, til dem som skriver kontrakt på å sjelden bruke bil til jobb. Jeg kan skaffe ytterligere detaljer. Stykkpris er mye bedre enn km-pris.
 • 19.08.2020
  Det er helt sjukt at det ikke engang finnes et offisielt kart over hvor de nasjonale sykkelrutene går, det er bare deler av dem som er skilta og jeg tror ikke alle egentlig er mulige/lovlige å sykle hele veien nå. Men det er et veldig bra konsept, så synd at man ikke har brukt penger på å gjennomføre det.
 • 21.08.2020
  Jeg syns det hadde vært tøft å plassere hele kapitlet før kapitlet om veitrafikk, kanskje enda lenger frem (f.eks. som transportdelens andre kapittel).
 • 24.08.2020
  Bra men bør omfatte alle sykler, også motorfrie.
 • 27.08.2020
  Enig, men det blir kanskje litt for enkelt. Belønningsordningen bør rettes mot kommuner som har prioritert sykkel og gange foran bil? Utenfor byene er det ikke så vanskelig å finne areal til å bygge gang- og sykkelveger. Det er vel også flere forhold/tiltak som skal til for at folk velger sykkel/gange foran bil. Kobles sammen med restriktiv parkeringspolitikk?
 • 31.08.2020
  Hva med å føye til: «... og endre trafikkreglene slik at normal vikeplikt også gjelder for sykkelvei.» Mer spesifikt er dette trafikkreglene §7.4: «Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg [...] har vikeplikt for trafikant på vegen» I forbindelse med en slik endring (eller generelt når man på sykkelvei har samme juridiske vern som på vei): «Forby sykling på vei som går parallelt med sykkelvei».
 • 31.08.2020
  Dette begynte med en kommentar om at et momsfritak ville være lite treffsikkert, og evt. også burde omfatte vanlige sykler. Men etter litt tenking og lesing har jeg endret mening: Sykkel er noe de fleste har (eller kan skaffe seg uten problemer). Elsykkel (i alle fall en god en) er en større investering som mange vil vegre seg for. Samtidig er samfunnsnytten stor (anslagsvis 20 kr/km), så hvis bare 1/3 av kjøpene (24.000, 6000 tapt avgift) ender med aktiv bruk (1000 km/år), vil staten gå i pluss etter ett år.
 • 31.08.2020
  Noe vi aldri kan nevne nok, er det materielle overforbruket vi har på denne planeten, og særlig i vesten. Derfor kan følgende setning gjerne bakes inn her eller annet sted i kapittelet: "1006: Tillegg: Ny setning nr. 2: «I tillegg er en reduksjon i antall nyinnkjøp av biler helt nødvendig skal vi nå målene om et bærekraftig materielt forbruk i vesten.»
 • 02.09.2020
  Etter en prat med fagressurs hos SLF vil jeg gjerne trekke de to siste avsnittene. Det er mer aktuelt å diskutere dette når sykkelinfrastrukturen har blir adskillig bedre enn den er i dag.
 • 09.09.2020
  Et eget punkt eller som supplement: Innføre gratis lån av sykkel i alle byer.
 • 13.09.2020
  Legge til for bilfrie soner i bydels- og tettstedssentre (ikke bare bysentre) gjerne i forbindelse med bilfrie 'hjertesoner' rundt skolene for å fremme aktiv mobilitet blant barn og unge (og unngå at de blir kjørt til skolen)
 • 13.09.2020
  Uklart hva staten skal betale, og hva som blir værende på fylkes- og kommunenivå.
 • 13.09.2020
  Ikke viktig. Elsyklene har gjerne god rekkevidde til tur-retur for de turene folk trenger dem til. Ladekladden man evt. må ta med seg er stor og tung. Ladingen man rekker på et kafebesøk er ikke stort. De som trenger å lade på jobben, kan lett gjøre det idag på vanlige kontorer, spesielle ladepunkter trengs ikke.
 • 13.09.2020
  Enig. Per idag er elsykler i mopedklassen (45 km/t) momsfri, mens de i vanlig elsykkelklasse (25 km/t) har moms. Når samme sykkel leveres i begge klasser, hender det at den raskeste sykkelen er billigst pga dette. Uheldig og uønsket effekt.
 • 13.09.2020
  Skiltstandarden generelt må bli bedre. Dagens system er basert på at folk bare sykler lokalt der de er kjent. Når man sykler langt hjemmefra merker man større behov. Tydelig merking av hva som er gjennomfartsvei og hva som ender opp inne i et boligfelt et sted. Stedsangivelse der det ikke er tydelig ut ifra gule skilter på veien. "Sykkelvei opphører" og "Sykkelvei skifter side".