Meny

13. Veitrafikk

Biltrafikken er en av de største utfordringene vi har når det gjelder klimagasser, veistøv og utslipp av mikroplast. Det er derfor nødvendig å redusere behovet for bilkjøring gjennom smart arealplanlegging og systematisk utbygging av infrastruktur for kollektivreiser, gange og sykkel. Person- og varebiler og busser vil likevel ha en viktig plass i det norske transportsystemet fremover. Vi må derfor starte en rask omlegging til utslippsfri veitrafikk.

De Grønne legger prinsippet om at forurenser skal betale til grunn og støtter tids- og miljødifferensierte bompenger i storbyområdene. Kapasitetsøkende motorveiprosjekter hører fortiden til. Vi vil prioritere vedlikehold, trafikksikkerhet, prosjekter som leder trafikk utenom tettbygde strøk og nødvendige utbedringer av veinettet som også legger forholdene til rette for de som går og sykler. Kollektiv-, vare- og nyttetransport må prioriteres på veiene over hele landet.

Det er en utfordring at stadig flere prosjekt overtas av Nye Veier AS, som i hovedsak baserer prioriteringene på transportøkonomiske gevinster. De Grønne vil sikre en bærekraftig utbygging av veinettet og vektlegge konsekvensene for klima, miljø og natur – samt beredskap og sikkerhet – i langt større grad når prosjekter planlegges.

De Grønne vil:

 1. Etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner med tiltak som leasingstøtte for el-bil, bestillingsbusser, utlån av el-sykler og storskala utbygging av ladestasjoner.
 2. Bedre trafikksikkerheten ved å utbedre eksisterende veier fremfor å bygge store nye veianlegg mellom landsdelene.
 3. Legge ned Nye Veier AS.
 4. Delt innstilling:
  1. Flertallet: Gå mot kapasitetsøkende motorveiutbygginger.
  2. Mindretallet (4 av 12): Gå mot alle kapasitetsøkende veiprosjekter.
 5. Redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 30 prosent i løpet av stortingsperioden.
 6. Bygge ut et sammenhengende ladenett innen 2023 og prioritere at infrastrukturen i distriktene bygges ut slik at elbil blir et reelt alternativ i hele landet.
 7. Redusere den generelle hastigheten i tettbygde strøk fra dagens 50 km/t til 40 km/t, og til 30 km/t i byområder med blandet trafikk og rundt skoler og barnehager.
 8. Gjennomføre hyppigere fartskontroller på ulykkesbelastede strekninger.
 9. Omdisponere veiareal til kollektivfelt og sambruksfelt/miljøfelt på viktige innfartsårer til storbyene.
 10. Fase ut salg av nye fossile personbiler innen 2023, nye fossile varebiler innen 2025 og halvparten av nye fossile lastebiler innen 2027. (likelydende punkt: kap. 6)
 11. Videreføre fordelene for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige.
 12. Trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff.
 13. Gi insentiver til bruk av bildeling og tilsvarende ordninger.
 14. Stille krav om utslippsfrie kjøretøy i offentlige kontrakter og anbud.
 15. Innlemme selvkjørende biler og busser som del av kollektivtilbudet i byene og der de egner seg for å gjøre tilbudet mer tilgjengelig og attraktivt.
 16. Gjennomføre en forsøksordning med høyere vrakpant for fossilbiler dersom man kjøper utslippsfri bil eller elsykkel.
 17. Stille krav om utslippsfrie drosjer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 28.05.2020
  Å gå mot alle kapasitetsøkene veiprosjekter vil gjøre at en for å følge programmet vil måtte gå imot en utbygging som er ønsket og nødvendig f.eks. på grunn av rasfare, men som også vil øke kapasiteten dersom den bygges med tilstrekkelig standard. Mange veier som trenger oppgradering pga av sikkerhet har også alt for dårlig kapasitet.
 • 28.05.2020
  Her må man ikke angripe Nye Veier, men utrednings regimet som ikke gir verdi verken til miljø, natur eller klima. Sikkerhet, ulykker og tap av liv, vektlegges heller ikke i stor nok grad. Men dette problemet er ikke knyttet til Nye Veier spesielt. Heles planprosessen inklusiv kvalitetssikring må reformeres. Jeg viser også til Vestland Fylke sin uttale til NTP der dette er tatt med.
 • 28.05.2020
  Dette er problematisk da om en skal følge dette bokstavelig så vil vi programfeste å være imot å oppgradere en strekning som er nødvendig av hensyn til trafikksikkerhet, som f.eks. fare for ras, dersom oppgraderingen samtidig fører til økt kapasitet. Oppgraderinger fører ofte til økt kapasitet.
 • 30.05.2020
  Jeg er skeptisk til selvkjørende kjøretøyer, da samspill med myke trafikanter er nesten fraværende.
 • 30.05.2020
  Veiareal må omdisponeres til sykkel og gangveier slik at det blir raskt, trygt og effektivt å sykle inn til sentrum av alle byene. Det gis midler til ansettelse av Sykkelplanleggere i alle kommuner med tettsteder. Store sykkelparkeringshus med tyveriovervåkning etableres i alle større sentra.
 • 30.05.2020
  Fjerne mva på elsykler.
 • 31.05.2020
  tror biler med bruk av hydroge og brenselsceller som produserer strøm til elmotoren vil overta mye av markedet da det går raskt å fylle gass i forhold til å lade en bil. Det må satset på flere stasjoner som selger hydrogen. Det kan produseres på stasjonene så det ikke er nødvendig med transport.
 • 31.05.2020
  Her må det skilles mellom by og distrikt
 • 31.05.2020
  Hei, Gro! Bør ikke drosjene være utslippsfrie på bygda også? Rekkevidde er ikke lenger et nevneverdig teknologisk problem, og vi bygger jo ut ladestasjoner o.l. Hilsen Lage fra programkomiteen
 • 01.06.2020
  Arealbruk , trivsel, trafikksikkerhet og støy må også fremheves. Dette er også problem med 0 utslipp biler.
 • 01.06.2020
  Mere fornuftig å øke prisen på fosilbiler ,dermed trenger man ikke subsidiere 0 utslipp biler. Slike subsidier oppmuntrer jo til å kjøpe bil!!
 • 04.06.2020
  Her bør programkomiteen sikre seg at det faktisk er realistisk å skaffe nok utslippsfrie kjøretøy til de frister som er satt. Med sterk økning av el-bil salget i resten av verden er det slett ikke sikkert at det vil være mulig å få nok utslippsfrie kjøretøy til å dekke behovet i det norske markedet. Det er viktig og riktig å arbeide for rask overgang til utslippsfrie kjøretøy, men det hjelper lite å vedta slike mål om det ikke finnes kapasitet til å produsere nok utslippsfrie kjøretøy.
 • 05.06.2020
  Eksisterende mål bør prioriteres, da det er ambisiøst nok. Dette spesielt med tanke på det (fortsatt) relativt begrensede utvalget av elbiler med tanke på pick-ups, hengerfeste etc.
 • 05.06.2020
  Vil ikke dette bare føre til at de som har råd til det kjøper seg en ny elbil for å utløse høyere pant, og selger den videre? Videre vil en høyere vrakpant i seg selv bare øke verdien på brukte biler, heller enn å skyve dem ut av markedet. Stemmer derfor ned dette forslaget.
 • 07.06.2020
  Dette, 30 %, er alt for passivt. Se på muligheter ut fra siste måneder.
 • 08.06.2020
  Bane NOR sjefen har uttalt at det vil være nødvendig å skape ett "Nye Baner AS" etter modell av Nye Veier. Nye Veier/Baner AS er positive tiltak.
 • 27.07.2020
  Kanskje det man egentlig burde hatt er et eget "Statens Gatevesen". Statens Vegvesen kan ta seg av riksveier og andre veier som ikke ligger i bykommuner, mens Statens Gatevesen tar seg av bykommunene.
 • 27.07.2020
  Vi bør også se på muligheten for å innføre 20-soner. Det er flere områder hvor innbyggere klager på at bilene kjører for raskt, selv om de sannsynligvis ikke kjører raskere enn 30 km/t.
 • 27.07.2020
  Jeg tror ikke større vrakpant dersom man skal kjøpe noe er helt i MDG-ånden med å redusere forbruk. Å vrake en bil uten å kjøpe noe nytt må vel være det beste? Om vi skal endre vrakpanten så virker det kanskje mer attraktivt med høyere vrakpant jo verre utslippsklasse bilen har?
 • 28.07.2020
  Fartsgrenser bør bli satt ned ikkje minst på motorvegar. Maks 90km/t. Me må få slutt på 110-galskapen - koster berre liv, miljø og ikkje minst areal når krav til vegprofil innfris.
 • 28.07.2020
  Stønad også til etablering av bildeleordrningar.
 • 19.08.2020
  Enig med Sten. Å kalle noe for utslippsfri veitrafikk, blir feil og tilslørende, og får noen til å tenke "ren fra vugge til grav". Eksosfri ? Mikroplastproblemet er kanskje enda større for elbiler, på grunn av gjennomgående høyere vekt (og sprekere akselerasjon?) Riktignok reduserer regenerativ bremsing i elbiler mikroplast etc fra bremsene.
 • 20.08.2020
  Og gjerne flere fotobokser og strekningsmålere. Det står ferdig flere steder, men har fått "hette på" grunnet FrP-gjennomslag i Granavolden.
 • 20.08.2020
  Litt vanskelig å gjennomføre i praksis ser jeg for meg. Vil man få høyere vrakpant om man vraker diesel-bilen, kjøper en billig elsykkel og venter noen uker før man kjøper ny dieselbil? Bedre å øke vrakpanten generelt og samtidig gi støtteordninger til elbil og elsykkel.
 • 21.08.2020
  Hva med å kombinere de to innstillingene til "Gå mot kapasitetsøkende motorveiutbygginger og som hovedregel mot andre kapasitetsøkende veiprosjekter."
 • 25.08.2020
  Stopp nedkjøringen og drepingen av syklister. Gjør det obligatorisk med videokamraer som dekker lastebilenes blindsoner og som varsler om myke trafikanter. Antall drepte syklister pr. august 2020 er 133 prosent høyere enn for hele 2019 (gjelder Berlin, men altfor mange syklister drepes i Norge også). Innfør årlig, obligatorisk eksamen om blindsoner og myke trafikanter for alle lastebilsjåfører.
 • 27.08.2020
  Jeg syns det virker dumt å legge ned noe som akkurat kommet på plass. Det er mange år med omstilling som må gjøres på nytt! Jeg tror heller Nye veier kan få gode nye politiske føringer å forholde seg til, som ikke kun går på å bygge billigst mulig.
 • 28.08.2020
  Stoppe all vider utbygging av motorveier/veier inntil man har fått ens minimumstandard på alle europaveier og riksveier. Standard minimum gul stripe og standard hastighet 80 km/t. Sikkerheten må ivaretas - som. f.eks ras
 • 31.08.2020
  Selvkjørende (autonome) kjøretøy vil være en game changer når teknologien er moden – men det ser den ikke ut til å være. Hva med å legge dette punktet på is og heller vurdere det i 2025?
 • 31.08.2020
  Enig med de andre kommentarene. Her er mitt opprinnelige forslag: "940: Tillegg: «....klimagasser, støy, lokal luftforurensning, veistøv og utslipp av....»
 • 31.08.2020
  Lastebiler er også viktige i fremtiden, men da utslippsfrie, og på strekninger som ikke er i konkurranse med båt og tog. Forslag 942: Tillegg: «Person- og varebiler, lastebiler og busser....»
 • 31.08.2020
  991: Tillegg: «Trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff, men bruke midlene til enten klimabelønning eller økt støtte til kollektivtilbud, bildeleordninger e.a. som kommer folket til gode.» (Begrunnelse: Vise at vi ikke kun vil ha inn avgifter, som ikke alle er like glade for, men at vi ønsker å bruke de målrettet til det grønne skiftet.)
 • 31.08.2020
  997: Endring: «.....av kollektivtilbudet i byene og på landet der de egner .....». Begrunnelse: Greit å nevne "på landet".
 • 03.09.2020
  Fjern moms på kjøp og installasjon av hjemmelader
 • 03.09.2020
  Folk er ikke klare for selvkjørende enda selv om det begynner å bli bra. Om offentlig transport kunne vært reelt alternativ for flere og i tillegg gratis så snakker vi.
 • 14.09.2020
  Elbiler subsidieres med 20 mrd per år (fritt etter hukommelsen). De er dessverre også biler med alle ulempene i behold unntatt én: utslipp lokalt. Tenk på hva man kunne fått til for å fremme sykling, gange og kollektivtransport med så mye penger!