|

NORGE I VERDEN

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Vi som lever i dag befinner oss i et ekstraordinært øyeblikk i menneskehetens historie. Veivalgene som tas av vår generasjon blir avgjørende for livsbetingelsene for alle fremtidige generasjoner og angår hele menneskeheten i fellesskap. Et effektivt og varig samarbeid om globale miljøutfordringer forutsetter at vi utvikler en dyptgripende solidaritet på tvers av landegrenser og kontinenter. I årene som kommer må lojaliteten vår rettes utover mot det globale fellesskapet, ikke innover mot nasjonalstaten. De Grønne vil møte nasjonalistiske strømninger med et brennende og grenseløst engasjement for menneskehetens felles fremtid og en oppriktig vilje til å sette hensynet til det globale fellesskapet fremfor kortsiktige nasjonale interesser.

2 Leave a comment on paragraph 2 2 I prinsippet har alle mennesker på jorden samme rett til våre felles naturressurser og til å skape seg et liv i frihet og trygghet. Derfor vil vi motvirke urettferdighet og ujevn fordeling mellom grupper, land og kontinenter. Vi vil jobbe for jevnere fordeling av makt ved å bygge et sterkere internasjonalt rettssystem og et mer slagkraftig FN med et større tyngdepunkt i generalforsamlingen der alle land er representert. Vi vil arbeide for jevnere fordeling av ressurser mellom nasjoner og folkegrupper, ved at rike land reduserer vårt økologiske fotavtrykk til et bærekraftig og rettferdig nivå. Samtidig vil vi dele mer av vår rikdom for å bidra mer til å løse felles globale problemer som miljøutfordringer, fattigdom og humanitær nød. En human og anstendig migrasjonspolitikk, der asylretten forsvares, er en viktig del av en politikk forankret i hensynet til det globale fellesskapet. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne bærer på en langsiktig visjon om en verden der global nedrustning og avskaffelse av masseødeleggelsesvåpen er mulig. Vi er overbevist om at ikkevoldelig motstand og dialog er gode verktøy til å dempe og løse konflikter, og vi vil alltid strekke oss etter en fremtid der behovet for voldsmakt er redusert til et minimum. En slik utvikling må vokse frem gradvis ved å bygge gjensidig tillit og fellesskap på tvers av grensene. De Grønne mener samtidig at dagens storpolitiske virkelighet tilsier at det er nødvendig å sikre norsk suverenitet ved å opprettholde en troverdig forsvarsevne, og videreføre norsk medlemskap i NATO som i dag gir Norge beskyttelse. De Grønne vil jobbe for at NATO holder seg innenfor kjerneoppdraget og bidrar til avspenning i Europa.

4 Leave a comment on paragraph 4 1 Norge er i en unik posisjon i Arktis. Store havområder ligger under norsk myndighet, og vi har viktige isfrie leder og utbredt kommersiell virksomhet gjennom skipsfart og fiske. Hele 80 prosent av skipsfarten i Arktis går gjennom norske farvann. Derfor er bærekraftig og fredelig utvikling i Arktis et sentralt mål for grønn utenrikspolitikk.

Side 75

Source: https://databank.mdg.no/program/norge-i-verden/