|

Offentlig og privat eierskap

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Maktspredning er et viktig, grønt prinsipp. De Grønne vil sikre et bredt og lokalt eierskap til bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig løses mange oppgaver best av sivilsamfunnet og frivillig sektor. De Grønne vil legge til rette for flere allmenninger og samvirker. 

2 Leave a comment on paragraph 2 3 Staten er en stor eier i norsk næringsliv. De Grønne vil forvalte dette eierskapet aktivt og profesjonelt. Alle offentlig eide selskaper må gå foran når det gjelder økologisk og sosial bærekraft. Nytt, statlig engasjement kan i noen tilfeller være nødvendig for å drive frem en grønn omstilling. Av både etiske og finansielle grunner bør det offentlige på sikt ikke eie selskaper som driver med fossil energi eller annen miljømessig og sosialt uforsvarlig virksomhet. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 2 • Bruke eiermakten i Statoil til å trekke selskapet ut av fossil energiproduksjon i utlandet og sette i gang en omstilling til et fornybarselskap. 

5 Leave a comment on paragraph 5 3 • Bruke eierskapet i Statkraft, Fornybar AS og Statoil aktivt til å utvikle teknologi for ny fornybar energi, som havvind, bølgekraft og geotermisk energi. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Avvikle Store Norske Spitsbergen Kullkompani og erstatte subsidiene til selskapet med tilskudd til andre virksomheter på Svalbard for å stimulere til fortsatt bosetting og aktivitet. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Fremme demokratiske og lokale eierskapsformer i næringslivet, inkludert samvirker mellom medarbeidere og/eller forbrukere. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Sikre demokratisk kontroll med naturressurser gjennom offentlig, samvirke- eller allmenningsbasert eierskap, eller gjennom offentlige reguleringer som hindrer rovdrift på naturen. 

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • At viktig infrastruktur som veier, baner, kabler, nett, kloakk og drikkevann fremdeles i hovedsak skal eies av det offentlige eller samvirker. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Bruke statlig eierskap i norske bedrifter til å sikre at hovedkontoret ligger i Norge. 

11 Leave a comment on paragraph 11 1 • Fortsette å kontrollere jord- og skogbruksressurser gjennom jord-, konsesjons- og odelslovgivningen. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 Les mer om hvordan De Grønne vil bidra til å utvikle næringslivet i en bærekraftig retning i kapitlene “Oljemilliarder til globalt grønt skifte” og “Grønt næringsliv”.

Side 23

Source: https://databank.mdg.no/program/offentlig-og-privat-eierskap/