Meny

20 – OLJEFONDET

Oljefondet (Statens Pensjonsfond utland) gir Norge et unikt økonomisk handlingsrom som vil bestå også etter at oljeutvinninga avvikles. De Grønne vil bruke Oljefondet som et verktøy for å løse klima- og naturkrisen. Samtidig vil vi jobbe for å opprettholde fondets størrelse, slik at deler av avkastningen fortsatt kan bidra til å finansiere velferdsoppgaver i Norge i framtida. Det viktigste tiltaket for å nå disse målene er å etablere kriterier som sikrer at alle Oljefondets investeringer blir del av løsningen på klima- og naturkrisen og bidrar til å innfri FNs bærekraftsmål.

Oljefondet er bygget på inntekter fra olje- og gassvirksomhet som har gitt store klimagassutslipp. Norge må jobbe for å betale ned denne klimagjelden. Oljefondets posisjon som et av verdens største fond underlagt demokratisk kontroll gjør at fondet kan ta en unik rolle i omstillingen av verdensøkonomien. I tillegg til å endre strategien for fondets investeringer vil De Grønne derfor bruke betydelige midler fra fondet til overføringer til internasjonalt klima og miljøarbeid.

De Grønne vil: 

  1. Gi Oljefondet (SPU) et oppdatert investeringsmandat der fondet innrettes mot å oppfylle FNs bærekraftsmål, i tillegg til fortsatt mål om avkastning. Dette innebærer blant annet å trekke fondet ut av investeringer i fossil energi, våpenindustrien og skatteparadiser, redusere karbonintensiteten i porteføljen, etablere minimal naturskade som kriterium for investeringsbeslutninger, og bidra til arbeidsplasser og næringslivsutvikling i utviklingsland.
  2. Innføre en klima- og naturprosent i bistanden, hvor et beløp tilsvarende én prosent av nasjonalinntekten (BNI) overføres årlig fra Oljefondet til klimatiltak, klimatilpasning og naturbevaring i utviklingsland. (likelydende punkt i kap. 75)
  1. Justere Oljefondets referanseindeks slik at hensyn til klima og miljø, menneskerettighetene, dyrevelferd og bærekraftsmålene avgjør om selskaper inkluderes i indeksen.
  1. Trekke fondet ut av selskaper som investerer i områder okkupert i strid med folkeretten. 
  1. Håndheve de etiske retningslinjene strengt, sørge for kapasitet og kompetanse til å filtrere ut investeringer i selskaper med uakseptabel høy menneskerettslig risiko i forkant av investeringen, og gjennomføre regelmessig porteføljerevisjon.
  2. Arbeide for at selskaper Oljefondet investerer i skal ha forpliktende og tidfestede planer for å bli klimanøytrale.
  1. At Oljefondet skal være en pådriver for at den internasjonale finanssektoren utvikler gode verktøy for å måle natur- og klimarisiko ved investeringer, og forpliktende avtaler for å redusere slik risiko, og for at andre investeringsfond i verden følger de oppdaterte etiske prinsippene som Oljefondet skal investere etter.
  1. At Oljefondet bygger opp en grønn investeringsportefølje som skal investere minst fem prosent av fondet i utvikling og oppskalering av umodne teknologier med spesielt stor betydning for utviklingen av en bærekraftig økonomi.
  2. Bruke Oljefondet aktivt til å investere i infrastruktur for fornybar energi og støtte norske investeringer i fornybar energi i det globale markedet med risikokapital. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *