Meny

21 – HANDEL OG INTERNASJONAL ØKONOMI

De Grønne er grunnleggende positive til samarbeid, investeringer og handel på tvers av landegrensene. Internasjonalt samarbeid er vesentlig for fred og utvikling, og spesielt viktig for små land og for utviklingsland. Internasjonal handel har vært avgjørende for å løfte mange land ut av fattigdom. Samtidig har globaliseringen de siste tiårene blitt håndtert for dårlig: Handelsavtaler som ubetinget prioriterer økonomiske interesser og fri flyt av varer og tjenester har begrenset de folkevalgtes handlingsrom til å prioritere miljø, arbeidsliv og rettferdig fordeling. 

Utviklingen mot et felles verdensmarked har i flere tilfeller skjedd på bekostning av lokalt mangfold, eierskap, folkestyre og trygge arbeidsplasser. De Grønne vil jobbe for handelsavtaler som fremmer en ambisiøs miljøpolitikk, sterke arbeiderrettigheter, folkestyre og bedre dyrevelferd, og som sikrer norsk landbruk for framtida. Fraværet av forpliktende internasjonale avtaler som regulerer varers utslipp og miljøpåvirkning gjør at Norge må ta ansvar for hvordan vi påvirker miljøet også gjennom de varene vi eksporterer og importerer. 

De Grønne vil jobbe for større åpenhet rundt arbeidet med handelsavtaler. Verdens handelsorganisasjon og handelsavtaler må gi utviklingsland rett til å beskytte miljø, biomangfold og egen næringsutvikling, samt sikre menneskerettigheter, retten til fagorganisering og urfolks rettigheter. Vi vil styrke nasjonalstatenes mulighet til å gå foran med enda tøffere miljøkrav. 

De Grønne vil:

 1. Kreve at nye handelsavtaler stiller bindende klima- og miljøkrav i tråd med Parisavtalen og anbefalingene fra FNs naturpanel om å stanse nedbyggingen av natur. Jobbe for å reforhandle eksisterende avtaler for å sikre at all handel skjer på naturens og klimaets premisser.
 2. At Norge blir en pådriver for at eksisterende og nye handelsavtaler respekterer og støtter menneskerettigheter og nasjonalt demokrati, og ikke undergraver utviklingslands muligheter til å bygge opp egen industri og matproduksjon.
 3. Forhindre at maktkonsentrasjonen i de største multinasjonale selskapene undergraver demokratiske institusjoner, svekker nasjonal skatteinngang og svekker forutsetningene for et sunt marked og en rask grønn omstilling.
 4. Jobbe for større åpenhet i handelsforhandlinger slik at en opplyst demokratisk debatt kan finne sted.
 5. Bruke statlig eierskap og internasjonale samarbeid aktivt for å bekjempe skatteparadiser og økonomisk hemmelighold, herunder arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet og for opprettelsen av et internasjonalt skatteorgan i FN.
 6. Jobbe for at multinasjonale konsern skattlegges med en enhetlig tilnærming, slik at man skattlegger basert på hele konsernets globale overskudd, heller enn nasjonale datterselskapers overskudd.
 1. Jobbe gjennom Verdens handelsorganisasjon for sterkere krav til miljø og arbeidsliv, for å hindre at svake miljøstandarder og dårlige arbeidsforhold er konkurransefortrinn.
 2. Styrke skattemyndighetenes muligheter til å forfølge finanskriminalitet på tvers av landegrensene.
 1. Innføre en miljø- og menneskerettighetslov for næringslivet, med etikkinformasjonsplikt slik at forbrukere får kjennskap til produksjonsforhold. (likelydende punkt i kap. 65)
 2. Støtte avtaler som legger til rette for økte norske investeringer i utviklingsland, forutsatt at det skjer på lokalbefolkningens premisser.
 3. Arbeide for en internasjonal Robin Hood-skatt (tobinskatt) på omsetning av valuta og verdipapirer, som skal øremerkes tiltak for bærekraftig utvikling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 30.11.2020
  Digger dette kapittelet! Men hva mener programkomiteen med å "jobbe for større åpenhet rundt arbeidet med handelsavtaler"? Dersom for eksempel EU (som vel forhandler fram de fleste handelsavtaler for oss) er mer åpne med hva de vil i forhandlinger svekker de sin posisjon vis a vis forhandlingspartner. Synd all den tid EU er de progressive i spørsmål om miljøkrav. Hvem krever vi åpenhet av? Norge, EU, hele verden? Og hva mener vi med åpenhet? Er det noen måte å få mer åpenhet på som ikke svekker vår eller EU sin forhandlingsposisjon??
 • 30.11.2020
  Nytt punkt 1: Styrke viktige handelsavtaler med våre viktigste eksportland mtp å sikre markedstilgang for norsk grønn eksportnæring. Dette gjelder i første rekke europeiske land.
 • 30.11.2020
  Stanse all import av høy-protein i husdyrproduksjonen.